Χρήση των ελληνικών γραμμάτων στις επιστήμες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ελληνικό αλφάβητο
Αα Άλφα Νν Νι
Ββ Βήτα Ξξ Ξι
Γγ Γάμμα Οο Όμικρον
Δδ Δέλτα Ππ Πι
Εε Έψιλον Ρρ Ρω
Ζζ Ζήτα Σσς Σίγμα
Ηη Ήτα Ττ Ταυ
Θθ Θήτα Υυ Ύψιλον
Ιι Ιώτα Φφ Φι
Κκ Κάππα Χχ Χι
Λλ Λάμδα Ψψ Ψι
Μμ Μι Ωω Ωμέγα
Ιστορία
Αρχαϊκές τοπικές παραλλαγές
  • Δίγαμμα
  • Ήτα
  • Σαν
  • Τσαν
  • Κόππα
  • Σαμπί
Σημεία στίξης Συμπλέγματα
Αριθμοί
ϛ (6) ϟ (90) ϡ (900)
Σε άλλες γλώσσες
Σχετικά λήμματα


π  σ  ε

Τα ελληνικά γράμματα χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά, την επιστήμη, τη μηχανική και άλλους τομείς όπου η μαθηματική σημειογραφία χρησιμοποιείται ως σύμβολα για σταθερές, ειδικές συναρτήσεις και επίσης συμβατικά για μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν ορισμένες ποσότητες. Σε αυτά τα πλαίσια, τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα αντιπροσωπεύουν διακριτές και άσχετες οντότητες. Τα ελληνικά γράμματα που έχουν την ίδια μορφή με τα λατινικά γράμματα χρησιμοποιούνται πιο σπάνια. Συγκεκριμένα, αυτά είναι τα: A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, Y, X. Τα μικρά γράμματα ι, ο και υ χρησιμοποιούνται επίσης σπάνια, καθώς μοιάζουν πολύ με τα λατινικά γράμματα i, o και u. Μερικές φορές, παραλλαγές των ελληνικών γραμμάτων χρησιμοποιούνται ως διακριτά σύμβολα στα μαθηματικά, ιδιαίτερα για το ε/ϵ και το π/ϖ. Κάποιες φορές χρησιμοποιείται και το αρχαϊκό γράμμα δίγαμμα (Ϝ/ϝ).

Ο προσδιορισμός Bayer για τα αστέρια χρησιμοποιεί συνήθως το πρώτο ελληνικό γράμμα, α, για το λαμπρότερο αστέρι σε κάθε αστερισμό, και διατρέχει το αλφάβητο πριν μεταβεί στα λατινικά γράμματα.

Στα μαθηματικά χρηματοδότησης, οι μεταβλητές υποδηλώνονται με ελληνικά γράμματα και χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον κίνδυνο ορισμένων επενδύσεων.

Τυπογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι μορφές των ελληνικών γραμμάτων που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά είναι συχνά διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά κείμενα: έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα, όχι συνδεδεμένα με άλλα γράμματα και ορισμένες μορφές χρησιμοποιούν παραλλαγές που δεν υπάρχουν συνήθως στην τρέχουσα ελληνική τυπογραφία.

Η μορφή γραμματοσειράς OpenType έχει την ετικέτα χαρακτηριστικών "mgrk" ("Mathematical Greek") για να προσδιορίσει ένα γλύφο που αντιπροσωπεύει ένα ελληνικό γράμμα που θα χρησιμοποιηθεί σε μαθηματικά (σε αντίθεση με την ελληνική γλώσσα) περιβάλλοντα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια σύγκριση των ελληνικών γραμμάτων που αποδίδονται σε TeX και HTML. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στην απόδοση TeX είναι πλάγια, το οποίο είναι σε σύμβαση με το γεγονός ότι οι μεταβλητές πρέπει να είναι πλάγιες. Καθώς τα ελληνικά γράμματα χρησιμοποιούνται συχνότερα ως μεταβλητές σε μαθηματικούς τύπους, ένα ελληνικό γράμμα που εμφανίζεται παρόμοιο με αυτό που είναι στην απόδοση TeX είναι πιο πιθανό να βρεθεί σε εργασίες που περιλαμβάνουν μαθηματικά.

Ελληνικά γράμματα σε HTML και TeX
Όνομα TeX HTML Όνομα TeX HTML Όνομα TeX HTML Όνομα TeX HTML Όνομα TeX HTML
Άλφα Α α Δίγαμμα Ϝ ϝ Κάππα Κ κ Όμικρον Ο ο Ύψιλον Υ υ
Βήτα Β β Ζήτα Ζ ζ Λάμδα Λ λ Πι Π π ϖ Φι Φ φ
Γάμμα Γ γ Ήτα Η η Μι Μ μ Ρω Ρ ρ Χι Χ χ
Δέλτα Δ δ Θήτα Θ θ Νι Ν ν Σίγμα Σ σ ς Ψι Ψ ψ
Έψιλον Ε ϵ ε Ιώτα Ι ι Ξι Ξ ξ Ταυ Τ τ Ωμέγα Ω ω
Ελληνικά γράμματα με τυπογραφικές παραλλαγές
Όνομα Ελληνικό Γράμμα Έντονο Πλάγιο Έντονο Πλάγιο Sans-Serif Έντονο Sans-Serif Έντονο Πλάγιο
Άλφα Α α 𝚨 𝛂 𝛢 𝛼 𝜜 𝜶 𝝖 𝝰 𝞐 𝞪
Βήτα Β β ᵝ ᵦ 𝚩 𝛃 𝛣 𝛽 𝜝 𝜷 𝝗 𝝱 𝞑 𝞫
Γάμμα Γ γ ᴦ ᵞ ᵧ 𝚪 𝛄 𝛤 𝛾 𝜞 𝜸 𝝘 𝝲 𝞒 𝞬
Δέλτα Δ δ ᵟ 𝚫 𝛅 𝛥 𝛿 𝜟 𝜹 𝝙 𝝳 𝞓 𝞭
Έψιλον Ε ε ϵ ϶ 𝚬 𝛆 𝛦 𝜀 𝜠 𝜺 𝝚 𝝴 𝞔 𝞮
Ζήτα Ζ ζ 𝚭 𝛇 𝛧 𝜁 𝜡 𝜻 𝝛 𝝵 𝞕 𝞯
Ήτα Η η Ͱ ͱ 𝚮 𝛈 𝛨 𝜂 𝜢 𝜼 𝝜 𝝶 𝞖 𝞰
Θήτα Θ θ ϑ ϴ ᶿ 𝚯 𝛉 𝚹 𝛝 𝛩 𝜃 𝛳 𝜗 𝜣 𝜽 𝜭 𝝑 𝝝 𝝷 𝚹 𝞋 𝞗 𝞱 𝜭 𝟅
Ιώτα Ι ι ᶥ ℩ 𝚰 𝛊 𝛪 𝜄 𝜤 𝜾 𝝞 𝝸 𝞘 𝞲
Κάππα Κ κ ϰ 𝚱 𝛋 𝛞 𝛫 𝜅 𝜘 𝜥 𝜿 𝝒 𝝟 𝝹 𝞌 𝞙 𝞳 𝟆
Λάμδα Λ λ ᴧ 𝚲 𝛌 𝛬 𝜆 𝜦 𝝀 𝝠 𝝺 𝞚 𝞴
Μι Μ μ µ 𝚳 𝛍 𝛭 𝜇 𝜧 𝝁 𝝡 𝝻 𝞛 𝞵
Νι Ν ν 𝚴 𝛎 𝛮 𝜈 𝜨 𝝂 𝝢 𝝼 𝞜 𝞶
Ξι Ξ ξ 𝚵 𝛏 𝛯 𝜉 𝜩 𝝃 𝝣 𝝽 𝞝 𝞷
Όμικρον Ο ο 𝚶 𝛐 𝛰 𝜊 𝜪 𝝄 𝝤 𝝾 𝞞 𝞸
Πι Π π ϖ 𝚷 𝛑 𝛱 𝜋 𝜫 𝝅 𝝥 𝝿 𝞟 𝞹
Ρω Ρ ρ Ῥ ῥ ῤ ϱ ϼ ᴩ ᵨ ☧ 𝚸 𝛒 𝛠 𝛲 𝜌 𝜚 𝜬 𝝆 𝝔 𝝦 𝞀 𝞎 𝞠 𝞺 𝟈
Σίγμα Σ σ ς Ϲ ϲ Ͻ ͻ Ͼ ͼ Ͽ ͽ 𝚺 𝛔 𝛓 𝛴 𝜎 𝜍 𝜮 𝝈 𝝇 𝝨 𝞂 𝞁 𝞢 𝞼 𝞻
Ταυ Τ τ 𝚻 𝛕 𝛵 𝜏 𝜯 𝝉 𝝩 𝞃 𝞣 𝞽
Ύψιλον Υ υ ϒ 𝚼 𝛖 𝛶 𝜐 𝜰 𝝊 𝝪 𝞄 𝞤 𝞾
Φι Φ φ ϕ 𝚽 𝛗 𝛟 𝛷 𝜑 𝜙 𝜱 𝝋 𝝓 𝝫 𝞅 𝞍 𝞥 𝞿 𝟇
Χι Χ χᵡᵪ☧ 𝚾 𝛘 𝛸 𝜒 𝜲 𝝌 𝝬 𝞆 𝞦 𝟀
Ψι Ψ ψ ᴪ 𝚿 𝛙 𝛹 𝜓 𝜳 𝝍 𝝭 𝞇 𝞧 𝟁
Ωμέγα Ω ω 𝛀 𝛚 𝛺 𝜔 𝜴 𝝎 𝝮 𝞈 𝞨 𝟂

Έννοιες που αντιπροσωπεύονται από ελληνικά γράμματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αα (άλφα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ββ (βήτα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γγ (γάμμα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δδ (δέλτα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εε (έψιλον)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ζζ (ζήτα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ηη (ήτα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θθ (θήτα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιι (ιώτα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κκ (κάππα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λλ (λάμδα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μμ (μι)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Νν (νι)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ξξ (ξι)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ππ (πι)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ρρ (ρω)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σσς (σίγμα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ττ (ταυ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Φφ (φι)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημείωση: Το σύμβολο του κενού συνόλου ∅ μοιάζει παρόμοιο, αλλά δεν σχετίζεται με το γράμμα Φ.

Χχ (χι)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ψψ (ψι)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ωω (ωμέγα)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφικές αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Lebl, Jiří (16 Μαΐου 2022). Basic Analysis I, Introduction to Real Analysis. 1. σελ. 98. ISBN 978-1718862401. 
  2. «Tau Day – No, really, pi is wrong: The Tau Manifesto by Michael Hartl». 2010. Ανακτήθηκε στις 20 Μαρτίου 2015. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]