Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Προκόπιος Πετρίδης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Προκόπιος Πετρίδης
Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως
Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Προκόπιος, 2013.jpg
Από23 Ιουνίου 2010
Προσωπικά στοιχεία
Γέννηση18 Αυγούστου 1960 (1960-08-18) (62 ετών)
Ρόδος, Ελλάδα
ΕθνικότηταΕλληνική
ΔόγμαΧριστιανός Ορθόδοξος
Πρώην τίτλοςΕπίσκοπος Κερνίτσης (2009-2010)

Ο Επίσκοπος Προκόπιος Πετρίδης (18 Αυγούστου 1960, Ρόδος Δωδεκάνησου) είναι Έλληνας Επίσκοπος με τον τίτλο Χριστιανουπόλεως που υπηρετεί ως Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας

Βιογραφικά στοιχεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Την πρωτοβάθμιον έκπαίδευσιν έλαβεν κατ’ άρχάς στη Ρόδο και εν συνεχεία στον Πειραιά ένθα έγκατεστάθη ή οικογένεια αύτού από του έτους 1966.

Τη δευτεροβάθμια έκπαίδευση ολοκλήρωσε στον Πειραιά και εν συνεχεία κατόπιν επιτυχών εξετάσεων τό έτος 1978 είσηλθε και έφοίτησεν έν τω Φροντιστήριαω τής Ανωτέρας Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών έκ τής όποιας άπεφοίτησεν τό έτος 1980.

Εις την Θεολογικήν Σχολήν Αθηνών είσήλθεν κατόπιν έπιτυχών έξετάσεωντό έτος 1981 καί άπεφοίτησεν τό έτος 1985.

Κατά τά μαθητικά καί φοιτητικά του έτη ύπηρέτησε στην Ιερά Μητροπόλη Πειραιώς ως Νεωκόρος των Ιερών Ναών Άγιου Σπυρίδωνος, Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως καί Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως καί ώς Ιεροψάλτης τοϋ Ίεροϋ Ναού Προφήτου Ήλιου Καστέλας.

Επίσης ύπηρέτησεν επί πολλά έτη και ώς Κατηχητής εις τούς Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής και Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως Πειραιώς.

Έκάρη Μοναχός την 3 Φεβρουάριου 1984 καί έχειροτονήθη Διάκονος την 5ην Φεβρουάριου 1984 από τον Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς Προκόπιο.

Ώς Διάκονος, τη συστάσει τού Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς Προκοπίου, έλαβεν ύποτροφίαν τής Ίεράς Συνόδου καί μετέβη τό έτος 1988 στην Αγία Πετρούπολη (τότε Λενινγκράντ) τής Ρωσίας διά μεταπτυχιακάς θεολογικάς σπουδάς είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Αγίας Πετρουπόλεως (Ленинградская духовная академия), ένθα παρηκολούθησε μαθήματα τής ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών καί έμαθε τήν ρωσικήν γλώσσαν.

Τήν 3 Σεπτεμβρίου 1989 έχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί έλαβεν τό όφφίκιον τού Αρχιμανδρίτου από τον Μητροπολίτου Νέας Κρήνης Προκόπιο.

Ακολούθως έπέστρεψεν είς Ρωσίαν διά τήν συνέχισιν τών σπουδών αύτοΰ καί έκ τής Θεολογικής Σχολής Αγίας Πετρουπόλεως άπεφοίτησεν τό έτος 1991 έπιστρέψας είς Θεσσαλονίκην, ένθα διωρίσθη ώς εφημέριος είς τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Άρετσοϋς.

Τό έτος 1992 ό Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Σεραφείμ τόν προσεκάλεσε καί τού άνέθεσε καθήκοντα παρά τη Συνοδική Επίτροπη Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικών Σχέσεων, ένθα άπησχολήθη εις τον τομέα των Σχέσεων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος μετά των Σλαβικών Όρθοδόξων Εκκλησιών, ώς έπίσης καί μετά τών Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου.

Ταυτοχρόνους διωρίσθη ώς έφημέριος κατ’ άρχήν καί άπό του έτους 1995 καί ώς Ίερατικώς Προϊστάμενος τοΰ Ίερου Ναου Αγίου Παντελεήμονος όδου Άχαρνών Αθηνών καί Διευθυντής του Θεολογικοΰ Οικοτροφείου διά τούς Αλλοδαπούς Υποτρόφους τής 'Ιεράς Συνόδου.

Έν τώ Ίερώ Ναώ Αγίου Παντελεήμονος όδοΰ Άχαρνών άνέπτυξεν έπί 17 έτη πλουσίαν δραστηριότητα διά τήν άποπεράτωσιν τών έργων άγιογραφήσεως καί συντηρήσεως αύτοΰ καί κυρίως εις τήν ποιμαντικήν τών άλλοδαπών όρθοδόξων χριστιανών διά τής τελέσεως τής θείας Λειτουργίας εις τήν Σλαβικήν καί Γεωργιανήν Γλώσσαν. Έπίσης άνέπτυξεν πλουσίαν φιλανθριυπικήν δράσιν διά τήν προστασίαν τών ένδεών άνθρώπων Ελλήνων καί Άλλοδαπών, μεταναστών καί προσφύγων.

Ό Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος τον περιέβαλε με έμπιστοσύνη καί τή έντολή αύτοΰ συνώδευσεν αύτόν εις όλας σχεδόν τάς επισκέψεις του στις άνά τόν Κόσμον Όρθοδόξους Εκκλησίας.

13 Οκτωβρίου 2009 έξέλεξεν αύτόν διά 56 ψήφων Επίσκοπον τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Κερνίτσης παρά τή Ιερά Μητροπόλει Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας.

Στις 18 Οκτωβρίου 2009 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Κερνίτσης, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Καλαβρύτων. Την χειροτονία τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος της οδού Αχαρνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, συμπαραστατούμενος από πολλούς Μητροπολίτες.[1].

Στις 23 Ιουνίου 2010 τοποθετήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Νικαίας[1][2].

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]