Αλκινυλοαλογονίδια

From Βικιπαίδεια
Jump to navigation Jump to search

Τα αλκινυλαλογονίδια ή αλοαλκίνια είναι οργανικές ενώσεις που αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά Πρόκειται για άκυκλες μονοακόρεστες ενώσεις με δυο χαρακτηριστικές ομάδες: την παρουσία ενός τριπλού δεσμού, που θεωρείται ιεραρχικά ανώτερη, και ενός ατόμου αλογόνου.

όπου n = 2,3... και Χ: φθορίου (F), χλωρίου (Cl), βρωμίου (Br) και ιωδίου (I).

  • Είναι ισομερή των ακόλουθων τριών (3) ομόλογων σειρών:
  1. Αλκαδιενυλαλογονίδια ή αλοαλκαδιένια: Άκυκλες ενώσεις με δύο διπλούς δεσμούς και ένα άτομο αλογόνου.
  2. Κυκλοαλκενυλαλογονίδια ή αλοκυκλοαλκένια: Ισοκυκλικές ενώσεις με ένα δακτύλιο, ένα διπλό δεσμό και ένα άτομο αλογόνου.
  3. Δικυκλοαλκυλαλογονίδια ή αλοδικυκλοαλκάνια: Ισοκυκλικές ενώσεις με δύο δακτυλίους, κανένα διπλό ή τριπλό δεσμό και ένα άτομο αλογόνου.
  • Το αστάτιο (At) θεωρητικά δεν αποκλείεται, αλλά τα αλκινυλοαστατίδια έχουν πρακτικά μελετηθεί πολύ λίγο ακόμη και λόγω της σχετικά μικρής ηλεκτραρνητικότητάς του δεν είναι σίγουρο ότι συμπεριφέρονται όμοια με τα υπόλοιπα αλκινυλαλογονίδια.