Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ονομάζονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση. Τα ΑΕΙ είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα.

Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.

Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει από τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

β) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή.

Αποστολή των ΑΕΙ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα ΑΕΙ έχουν ως αποστολή:

α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,

β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,

γ) να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών.

δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,

ε) να προωθούν τη συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και

στ) να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:

α) Τα ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών. καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

β) Τα ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Για την εκτέλεση της αποστολής τους, τα ΑΕΙ οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,

β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,

γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,

δ) της αποτελεσματικότητάς και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,

ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,

στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων,

ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και

η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

Διάρθρωση των ΑΕΙ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κάθε ΑΕΙ αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους.

Το τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του ΑΕΙ, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το τμήμα αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) που υπηρετούν σε αυτό.

Η σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων.

Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές.

Εισαγωγή στα ΑΕΙ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η εγγραφή σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τμημάτων/μονοτμηματικών σχολών των ΑΕΙ γίνεται με 4 τρόπους:

α. Πανελλήνιες εξετάσεις

β. Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις

γ. Κατατακτήριες εξετάσεις

δ. Μετεγγραφή

Πανελλήνιες εξετάσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι πανελλήνιες εξετάσεις διενεργούνται στην Γ΄ Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου-Ομάδας Β΄ καθώς και στην Δ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου-Ομάδας Β΄. Οι υποψήφιοι αυτών των κατηγοριών μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο τμήματα ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι ειδικές εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται στην Γ΄ Τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου-Ομάδας Α΄ καθώς και στη Δ΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου-Ομάδας Α΄. Οι υποψήφιοι αυτών των κατηγοριών διεκδικούν θέσεις μόνο στα ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα.

Κατατακτήριες εξετάσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται σε κάθε τμήμα ΑΕΙ. Οι υποψήφιοι για κατάταξη είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Σε ορισμένα τμήματα ΑΕΙ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής σε κατόχους διπλώματος ανώτερης σχολής της ημεδαπής.

Όργανα των ΑΕΙ και των μονάδων τους[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όργανα του Ιδρύματος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α. Συμβούλιο

β. Πρύτανης

γ. Σύγκλητος

Όργανα της Σχολής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α. Κοσμήτορας

β. Κοσμητεία

γ. Γενική Συνέλευση

Όργανα του Τμήματος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α. Πρόεδρος

β. Συνέλευση

γ. Διευθυντής Τομέα

δ. Γενική Συνέλευση Τομέα

Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α. Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ)

β. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)

γ. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

δ. Διευθυντής

Διάρθρωση των Σπουδών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι σπουδές διαρθρώνονται σε 3 κύκλους:

 • Τον πρώτο κύκλο σπουδών
 • Τον δεύτερο κύκλο σπουδών
 • Τον τρίτο κύκλο σπουδών

Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή Πτυχίου ή Διπλώματος.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Ο τρίτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται σε κατ' ελάχιστο τρία έτη με την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται:

α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος,

β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών,

δ) η επίβλεψη εργασιών ή πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών και

ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει επίσης τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξή των μαθησιακών στόχων του.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα ΠΜΣ εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και πληρούν τις προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών.

Στα ΠΜΣ επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της κοσμητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού Τομέα.

Κατάλογος Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων στην Ελλάδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [1]
 2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) [2]
 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [3]
 4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [4]
 5. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών [5]
 6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών [6]
 7. Πανεπιστήμιο Πειραιώς [7]
 8. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [8]
 9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας [9]
 10. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας [10]
 11. Πανεπιστήμιο Πατρών [11]
 12. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου [12]
 13. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων [13]
 14. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης [14]
 15. Πανεπιστήμιο Κρήτης [15]
 16. Πολυτεχνείο Κρήτης [16]
 17. Πανεπιστήμιο Αιγαίου [17]
 18. Ιόνιο Πανεπιστήμιο [18]
 19. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας [19]
 20. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο [20]
 21. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης[21]
 22. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο [22]
 23. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος [23]

Κατάλογος Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας[24]
 2. Aνώτατο Εκπαιδεύτικο Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα [25]
 3. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας[26]
 4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου[27]
 5. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης[28]
 6. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας[29] με συγχώνευση των ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας
 7. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας[30]
 8. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων[31]
 9. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης[32]
 10. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου[33]
 11. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης[34]
 12. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας[35] με συγχώνευση των ΤΕΙ Πατρών και ΤΕΙ Μεσολογγίου
 13. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας[36]

Καταργηθέντα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας [37]
 2. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας [38]

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]