Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
ΚΕΔΑΣΥ 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αξιολόγηση και την εύρεση διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές, τη στήριξη των σχολικών μονάδων. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε ηλικίες από 4 εώς 22 ετών. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι έχουν διαγνωστεί με:
- Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα
- Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση)
- Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
- Κινητικές αναπηρίες – χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα
- Διαταραχές ομιλίας λόγου
- Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, δυσγραφία)
- Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ) με ή χωρίς υπερκινητικότητα.
- Σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
- Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).
- Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

- Άλλες δυσκολίες(συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α).
- Ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα


Σύμφωνα με τον Νόμο 4823, αρ. 53, παρ 3: “Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.”


• Στελεχώνονται από εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς,ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς (φιλόλογοι, μαθηματικοί , δάσκαλοι & νηπιαγωγοί) με ειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Είναι η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση απαλλαγής από τις γραπτές εξετάσεις, τη σύνταξη ατομικών εκθέσεων και την εισήγηση εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης, όπως την ένταξη του μαθητή σε τμήμα ένταξης , παράλληλη στήριξη.

Συστάθηκαν αρχικά με τον 2817/2000 - ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000 ως Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), αντικαταστάθηκαν με τον νόμο 4547/2018, από τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης), το 2018 από τα ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) για να λάβουν την παρούσα μορφή τους το 2021 με τον νόμο 4823/2021.


Aρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής:


1) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:

α) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εμποδίων στη μάθηση των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

β) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα μέσα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

γ) Η εισήγηση στη σχολική μονάδα για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και η εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή κατ’ οίκον.

δ) Η πρόταση στη σχολική μονάδα για την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης.

ε) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

στ) Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

ζ) Ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλογων προσαρμογών που διευκολύνουν την πρόσβαση στον χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα ή στο σπίτι, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, καθώς και η υποστήριξη κάθε αρμόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης και παραμονής των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88).

η) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

θ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη), ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη), με εξαίρεση τις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές ειδικές διατάξεις.

ι) Η εισήγηση προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.).

ια) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ν. 4547/2018 - Υπουργείο Παιδείας