Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (EME) είναι ένας από τους πυλώνες της τραπεζικής ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης τέθηκε σε ισχύ στις 19 Αυγούστου 2014.

Μετά από γνωστοποίηση από την ΕΚΤ ότι μια τράπεζα αποτυγχάνει ή ενδέχεται να αποτύχει, το συμβούλιο εγκρίνει σχέδιο εξυγίανσης που περιλαμβάνει τα σχετικά μέσα επίλυσης διαφορών και οποιαδήποτε χρήση του Ταμείου Ενιαίας Διευκόλυνσης, που θεσπίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία αριθ. 806/2014. Το Ταμείο Ενιαίας Διευκόλυνσης συμβάλλει στην εξασφάλιση ομοιόμορφης διοικητικής πρακτικής στη χρηματοδότηση της επίλυσης στο πλαίσιο του ΕΥΚ. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα του ΕΜΕ θα φθάσουν το επιτόκιο τουλάχιστον 1% του ποσού των καλυμμένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.