Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση2 Αυγούστου 2005
20 Ιανουαρίου 2020
ΔικαιοδοσίαΕλληνική Δημοκρατία
ΈδραΑριστείδου 1 και Ευριπίδου 2, Αθήνα 10559, Ελλάδα
ΠρόεδροςΠερικλής Μήτκας
Γενική ΔιευθύντριαΧριστίνα Μπέστα
Ιστότοποςwww.ethaae.gr/el/

H Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (συντομογραφία: ΕΘΑΑΕ) ιδρύθηκε με τον Ν. 4653/2020 αντικαθιστώντας την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία λειτουργούσε από το 2006 ως ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την διασφάλιση της ποιότητας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

Η ΕΘΑΑΕ έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την νομιμότητα των πράξεών της.

Η ΕΘΑΑΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αποστολή και αρμοδιότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αποστολή της ΕΘΑΑΕ είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι δύο βασικοί άξονες λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ για την εκπλήρωση της αποστολής της είναι η συμβολή στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και η τακτική αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο της αποστολής της η ΕΘΑΑΕ έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τις προγραμματικές συμφωνίες του ΥΠΑΙΘ με τα ΑΕΙ.
 • Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ίδρυση, κατάργηση, κατάτμηση, συγχώνευση και μετονομασία των ΑΕΙ και των ακαδημαϊκών μονάδων τους.
 • Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μέτρα και προτάσεις για την διαρκή διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την ενίσχυση της διεθνοποίησης των ΑΕΙ.
 • Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορηγήσεων στα ΑΕΙ βάσει δεικτών ποιότητας των Ιδρυμάτων, καθώς και την κατανομή των θέσεων του προσωπικού στα ΑΕΙ.
 • Μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλέγει συστηματικά, επεξεργάζεται και αναλύει ποσοτικά στοιχεία από τα Ιδρύματα και τις ακαδημαϊκές μονάδες, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
 • Μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παράγει δείκτες ποιότητας για τα Ιδρύματα και τις ακαδημαϊκές μονάδες τους.
 • Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία μετάβασης των αποφοίτων των ΑΕΙ στην αγορά εργασίας.
 • Εκπονεί έρευνες και μελέτες σχετικές με την αποστολή και τις αρμοδιότητές της.
 • Εκδίδει Οδηγό Πιστοποίησης με οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ.
 • Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο ιδίως των ευρωπαϊκών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Υποστηρίζει τα Ιδρύματα και τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες τους στον σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.
 • Τηρεί Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και Μητρώο Φοιτητών, από τα οποία συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των ΑΕΙ και των Προγραμμάτων Σπουδών τους.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και συντονίζει την περιοδική διαδικασία της πιστοποίησης των ΕΣΔΠ και των ΠΣ των ΑΕΙ από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.
 • Εκδίδει αποφάσεις χορήγησης πιστοποίησης στα ΕΣΔΠ και τα ΠΣ των ΑΕΙ.

Οργανωτική δομή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόεδρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ έχει τη γενική εποπτεία για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εκπροσωπεί την ΕΘΑΑΕ δικαστικώς και εξωδίκως, β) συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο και το ΣΑΠ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους, γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Ανώτατου Συμβουλίου και του ΣΑΠ, δ) επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων και του συνολικού έργου της ΕΘΑΑΕ, ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου και του ΣΑΠ και στ) διορίζει τα μέλη του ΣΑΠ, τον Γενικό Διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της ΕΘΑΑΕ.

Ανώτατο Συμβούλιο (ΑΣΥ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΕΘΑΑΕ είναι το Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά ΑΕΙ ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Το Ανώτατο Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό όλων των δράσεων της Αρχής, που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της. Ορίζει το πλαίσιο, τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις μεθόδους διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης της Αρχής.

Ανώτατο Συμβούλιο (ΑΣΥ) [1]
Πρόεδρος της Αρχής Καθηγητής Περικλής Μήτκας
Αντιπρόεδρος Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος
Μέλος Καθηγητής Άγγελος Χανιώτης
Μέλος Καθηγήτρια Χρύσα Κουβελιωτου
Μέλος Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης

Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην ΕΘΑΑΕ λειτουργεί επίσης το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου ως Πρόεδρο, οκτώ (8) μέλη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, εκ των οποίων επιλέγεται ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΠ, έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών προερχόμενο από το Μητρώο Φοιτητών, που τηρεί η ΕΘΑΑΕ.

Τα μέλη ΔΕΠ του ΣΑΠ είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά ΑΕΙ ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, με εξειδίκευση στα παρακάτω γνωστικά πεδία: α) Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Καλών Τεχνών, β) Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών, γ) Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών, δ) Επιστημών Υγείας ή Βιολογίας, ε) Επιστημών Περιβάλλοντος, Αγροτοδιατροφικών ή Γεωτεχνικών Επιστημών, στ) Μηχανικών, ζ) Επιστήμης Πληροφορικής, η) Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών.

Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) [2]
Πρόεδρος της Αρχής Καθηγητής Περικλής Μήτκας
Αντιπρόεδρος Καθηγητής Κώστας Μπουραζέλης
Μέλος Καθηγητής Σπύρος Aναστασιάδης
Μέλος Καθηγήτρια Ζωή Λυγερού
Μέλος Καθηγητής Γεώργιος – Ιωάννης Νυχάς
Μέλος Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου
Μέλος Καθηγητής Δημήτριος Τσαμάκης
Μέλος Καθηγήτρια Αικατερίνη Φουντεδάκη
Μέλος Καθηγητής Ιωάννης Χάλαρης
Μέλος Καθηγητής Διονύσης Χιόνης
Μέλος Αστέριος Φίλης

Διοικητική και Επιστημονική Υπηρεσία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για τη λειτουργία της, η ΕΘΑΑΕ υποστηρίζεται από διοικητική και επιστημονική υπηρεσία, στην οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘΑΑΕ διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 • Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
 • Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης
 • Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.


Την επιστημονική υπηρεσία της ΕΘΑΑΕ αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης. Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΕΘΑΑΕ. Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει επίσης και υποβάλλει προς έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ την ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στη συνέχεια στον Προέδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διάστημα Ονομασία
2005 -2011 Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
2012-2019 Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
2020 - Σήμερα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Διατελέσαντες Πρόεδροι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όνομα Έναρξη θητείας Λήξη θητείας
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2005-2019)
Σπυρίδων Αμούργης 6 Φεβρουαρίου 2006 17 Ιανουαρίου 2012
Κωνσταντίνος Μέμος (Αναπλ. Προέδρου) 18 Ιανουαρίου 2012 17 Απριλίου 2012
Ευάγγελος Κουφουδάκης -Πετρούσης 9 Οκτωβρίου 2012 15 Σεπτεμβρίου 2014
Κλεομένης Οικονόμου (Αναπλ. Προέδρου) 16 Σεπτεμβρίου 2014 10 Δεκεμβρίου 2014
Νικολέτα Παϊσίδου 11 Δεκεμβρίου 2014 5 Ιανουαρίου 2019
Παντελής Κυπριανός 21 Νοεμβρίου 2019 5 Ιανουαρίου 2020
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (2020 - Σήμερα)
Καθηγητής Περικλής Μήτκας .. Απριλίου 2020 Εν ενεργεία

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]