Χρήστης:Gts-tg/LGPN-Φ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Δείτε επίσης Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Εγκυκλοπαιδική Πληρότητα
7% συνολική κάλυψη (2793 από 39665, λείπουν 36.872, 15 Ιουλίου 2017)
6,4% κάλυψη για το Φ (112 από 1743, λείπουν 1631)

Ευρετήριο | Α | Β | Γ | F | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω


 1. Φαβατίων
 2. Φάβεννος
 3. Φάβερ
 4. Φαβία
 5. Φαβιανή
 6. Φαβιανός
 7. Φαβίαρος
 8. Φάβιλλα
 9. Φάβιος
 10. Φάβις
 11. Φαβούλιος
 12. Φάβουλλος
 13. Φαβρικία
 14. Φαβρικιανός
 15. Φαβρίκιος
 16. Φαγέτας
 17. Φαγρίς
 18. Φαδιανός
 19. Φαδιαρόαζος
 20. Φάδιλλα
 21. Φαδιλλιανή
 22. Φαδίναμος
 23. Φαδιους
 24. Φαδις
 25. Φαδος
 26. Φάδος
 27. Φάδσιος
 28. Φαέθουσα
 29. Φαέθων
 30. Φαείνα
 31. Φαεινίς
 32. Φάεινος
 33. Φαεινός
 34. Φαενίκης
 35. Φαένιππος
 36. Φαέννης
 37. Φαεννίς
 38. Φάεννος
 39. Φαέσαξ
 40. Φαέστας
 41. Φαζίναμος
 42. Φαζιους
 43. Φαηνά
 44. Φαηνίς
 45. Φάηνις
 46. Φαηνός
 47. Φαιανίδης
 48. Φαίαξ
 49. Φαίαξ
 50. Φαιδέας
 51. Φαιδίμη
 52. Φαιδιμίδας
 53. Φαιδιμίδης
 54. Φαιδιμίσκος
 55. Φαίδιμος
 56. Φαιδιππίδης
 57. Φαίδιππος
 58. Φαίδρα
 59. Φαιδραγόρας
 60. Φαιδρέας
 61. Φαιδριάδης
 62. Φαιδρίας
 63. Φαιδρίδης
 64. Φαιδρίνα
 65. Φαίδριον
 66. Φαιδριππίδης
 67. Φαίδριππος
 68. Φαιδρίων
 69. Φαιδρόμαχος
 70. Φαίδρον
 71. Φαίδρος
 72. Φαίδρυλλα
 73. Φαίδρων
 74. Φαιδρωνίδης
 75. Φαίδων
 76. Φαιδώνδας
 77. Φαιδωνίδης
 78. Φαιδωνίς
 79. Φαιέννης
 80. Φαίηλος
 81. Φαίηξ
 82. Φαικίας
 83. Φαικίνας
 84. Φαικίων
 85. Φαίκος
 86. Φαικύλος
 87. Φαίκων
 88. Φαιναγόρας
 89. Φαίνανδρος
 90. Φαιναρέτα
 91. Φαιναρέτη
 92. Φαινάρετος
 93. Φαιναρίστη
 94. Φαινέας
 95. Φαινεκλής
 96. Φαινέλαος
 97. Φαινέμαχος
 98. Φαινέστιος
 99. Φαίνη
 100. Φαινήσιλος
 101. Φαινιανός
 102. Φαινίας
 103. Φαινικός
 104. Φαινίλας
 105. Φαινίππα
 106. Φαινίππη
 107. Φαινιππίδης
 108. Φαίνιππος
 109. Φαίνις
 110. Φαινίς
 111. Φαινίων
 112. Φάϊννος
 113. Φαινόθεος
 114. Φαινοκλείδας
 115. Φαινοκλής
 116. Φαινόκριτος
 117. Φαινόμαχος
 118. Φαινομενός
 119. Φαίνος
 120. Φαίνουσα
 121. Φαινύλις
 122. Φαίνυλλα
 123. Φαινύλος
 124. Φαινώ
 125. Φαίνων
 126. Φαινώναξ
 127. Φαίος
 128. Φαΐσκος
 129. Φαιστιόννας
 130. Φαίστιος
 131. Φαιστίς
 132. Φαισφάρτα
 133. Φαΐτας
 134. Φαίων
 135. Φαιωνίδας
 136. Φακάς
 137. Φακκάς
 138. Φάλαικος
 139. Φαλαίνιος
 140. Φαλάκρα
 141. Φαλακρίας
 142. Φαλάκριος
 143. Φαλακρίουν
 144. Φαλακρίων
 145. Φάλακρος
 146. Φαλανέας
 147. Φαλάνθης
 148. Φαλανθίδης
 149. Φάλανθος
 150. Φαλαννάδας
 151. Φαλάρειτος
 152. Φαλαρίουν
 153. Φάλαρις
 154. Φάλαρος
 155. Φάλαρχος
 156. Φάλας
 157. Φαλασάς
 158. Φαλαυσίας
 159. Φαλδάρανος
 160. Φαλέας
 161. Φαλείας
 162. Φαλερία
 163. Φαλερίνος
 164. Φαλήνιος
 165. Φάληρος
 166. Φαλιάδας
 167. Φαλίαρχος
 168. Φαλίνος
 169. Φαλίος
 170. Φάλις
 171. Φάλκων
 172. Φαλκωνιανός
 173. Φαλλαΐς
 174. Φαλλάς
 175. Φαλλίνος
 176. Φαλτώριος
 177. Φαλύσιος
 178. Φάλων
 179. Φαμενός
 180. Φάμος
 181. Φανάγγελος
 182. Φαναγόρα
 183. Φαναγόρας
 184. Φαναγόρης
 185. Φανάδης
 186. Φαναίος
 187. Φανάκτης
 188. Φάνανδρος
 189. Φαναρέτη
 190. Φαναρχίδης
 191. Φάνας
 192. Φανάς
 193. Φανδάραζος
 194. Φανέας
 195. Φανείας
 196. Φάνεις
 197. Φανερά
 198. Φανερός
 199. Φανέτας
 200. Φάνη
 201. Φανήρατος
 202. Φάνης
 203. Φανής
 204. Φανία
 205. Φανιάδας
 206. Φανιάδης
 207. Φανιανή
 208. Φανίας
 209. Φανίδης
 210. Φανικός
 211. Φανικώ
 212. Φανίκων
 213. Φάνιον
 214. Φανιππίδης
 215. Φάνιππος
 216. Φάνις
 217. Φάνις
 218. Φανίς
 219. Φανισάλης
 220. Φανίσκη
 221. Φανίσκος
 222. Φανίτας
 223. Φανίτης
 224. Φανίχη
 225. Φανίων
 226. Φανναγόρας
 227. Φάννας
 228. Φαννείδης
 229. Φάννης
 230. Φαννία
 231. Φαννιανός
 232. Φαννόθεμις
 233. Φανόβιος
 234. Φανογένης
 235. Φανόδαμος
 236. Φανόδημος
 237. Φανοδίκα
 238. Φανοδίκη
 239. Φανόδικος
 240. Φανόδωρος
 241. Φανόθεμις
 242. Φανόθεος
 243. Φανοκλέα
 244. Φανόκλεια
 245. Φανοκλείδας
 246. Φανοκλείδης
 247. Φανοκλείς
 248. Φανοκλής
 249. Φανοκράτης
 250. Φανοκρίτα
 251. Φανοκρίτη
 252. Φανόκριτος
 253. Φανοκύδης
 254. Φανόλαος
 255. Φανόλας
 256. Φανόλεως
 257. Φανόλοχος
 258. Φανομάχη
 259. Φανόμαχος
 260. Φανόνικος
 261. Φανοπίδης
 262. Φανόπολις
 263. Φανόπομπος
 264. Φανόπτη
 265. Φάνος
 266. Φανοσθένης
 267. Φανοστράτη
 268. Φανόστρατος
 269. Φανοτέλης
 270. Φανότιμος
 271. Φανόφιλος
 272. Φανοφών
 273. Φάντα
 274. Φανταγόρας
 275. Φαντέας
 276. Φαντειός
 277. Φαντίας
 278. Φαντοκλής
 279. Φαντόκριτος
 280. Φάντος
 281. Φαντύλος
 282. Φαντώ
 283. Φάντων
 284. Φανύλη
 285. Φανυλίς
 286. Φάνυλλα
 287. Φανυλλίς
 288. Φάνυλλος
 289. Φανύλος
 290. Φανώ
 291. Φάνων
 292. Φανώνδας
 293. Φανώνδης
 294. Φαόκυπρος
 295. Φάος
 296. Φάουλλος
 297. Φαράδας
 298. Φαράδης
 299. Φαρακίδης
 300. Φαρακίων
 301. Φάραξ
 302. Φάρας
 303. Φαρεσμάνης
 304. Φαρέτριος
 305. Φάρζηος
 306. Φάρζοιος
 307. Φάρης
 308. Φαριανός
 309. Φαρίων
 310. Φάρμακος
 311. Φαρνάβαζος
 312. Φάρναγος
 313. Φαρνάκης
 314. Φαρνάκιος
 315. Φαρνακίων
 316. Φάρνακος
 317. Φάρναρνος
 318. Φάρνης
 319. Φαρνόξαρθος
 320. Φαρνούχης
 321. Φάρος
 322. Φαρσαλία
 323. Φαρσάλιος
 324. Φάρσαλος
 325. Φαρσάνζης
 326. Φαρσικράτης
 327. Φαρτάζης
 328. Φάρυκος
 329. Φάρφων
 330. Φασείδας
 331. Φασηλίς
 332. Φασικλής
 333. Φάσιος
 334. Φάσις
 335. Φάσις
 336. Φασκασία
 337. Φασούνγαν
 338. Φασσάς
 339. Φαστακίνος
 340. Φασυρκίδης
 341. Φασώ
 342. Φάσων
 343. Φατάλιος
 344. Φατνιάδας
 345. Φάττιον
 346. Φαύδαμος
 347. Φαύδημος
 348. Φαυΐδας
 349. Φαυκλής
 350. Φαυλέας
 351. Φαύλιππος
 352. Φαΰλλης
 353. Φαϋλλίχα
 354. Φάϋλλος
 355. Φαύος
 356. Φαύρος
 357. Φαύσας
 358. Φαυσίων
 359. Φαύστα
 360. Φαυστάς
 361. Φαυστίνα
 362. Φαυστίνη
 363. Φαυστινιανός
 364. Φαυστίνος
 365. Φαύστιος
 366. Φαυστίων
 367. Φαύστος
 368. Φαυστούς
 369. Φαυστώ
 370. Φαύσων
 371. Φαύχος
 372. Φαφίλλη
 373. Φάφιλος
 374. Φαώι
 375. Φάων
 376. Φεβρονία
 377. Φεγγίς
 378. Φεγγόθεμις
 379. Φέγγος
 380. Φέγγων
 381. Φείαθος
 382. Φειδαγόρας
 383. Φειδακίδας
 384. Φειδάλιος
 385. Φειδαντίδης
 386. Φειδάς
 387. Φείδας
 388. Φειδεκράτης
 389. Φειδέκριτος
 390. Φειδέλαος
 391. Φειδελείδης
 392. Φειδέλεως
 393. Φειδεσίλεως
 394. Φειδεστράτη
 395. Φειδέστρατος
 396. Φειδέτα
 397. Φειδιάδας
 398. Φειδιάδης
 399. Φειδιάναξ
 400. Φειδίας
 401. Φειδικράτης
 402. Φειδίλα
 403. Φειδίλαος
 404. Φειδίλας
 405. Φειδίλεως
 406. Φείδιμος
 407. Φείδιον
 408. Φειδίππη
 409. Φειδιππίδας
 410. Φειδιππίδης
 411. Φείδιππος
 412. Φείδις
 413. Φειδίσκος
 414. Φειδίστη
 415. Φειδιστώ
 416. Φείδιχος
 417. Φειδοκλής
 418. Φειδοκράτης
 419. Φειδόλαος
 420. Φειδόλας
 421. Φειδόλεως
 422. Φειδόμβροτος
 423. Φειδόμηλος
 424. Φειδοστράτη
 425. Φειδόστρατος
 426. Φειδότιμος
 427. Φείδουν
 428. Φείδυλα
 429. Φειδύλη
 430. Φείδυλλα
 431. Φείδυλλος
 432. Φειδύλος
 433. Φειδύς
 434. Φειδώ
 435. Φείδων
 436. Φειδώνδας
 437. Φειδωνίδας
 438. Φειδωνίδης
 439. Φειράδας
 440. Φειριάς
 441. Φειρούνδας
 442. Φείρων
 443. Φείσαν
 444. Φείτος
 445. Φελέας
 446. Φέλινος
 447. Φελίστα
 448. Φελλεύς
 449. Φέλλουρος
 450. Φελσώνιος
 451. Φέλυς
 452. Φεναντίδας
 453. Φεράγαθος
 454. Φεραίος
 455. Φέρακος
 456. Φερέας
 457. Φερεβώλα
 458. Φερέγγυος
 459. Φερέδαμος
 460. Φερέδωρος
 461. Φέρεις
 462. Φερεκλέας
 463. Φερεκλείδας
 464. Φερεκλείδης
 465. Φερεκλείς
 466. Φερεκλής
 467. Φερέκλια
 468. Φέρεκλος
 469. Φερεκράτεις
 470. Φερεκράτης
 471. Φερέκριτος
 472. Φερεκύδης
 473. Φερέλαος
 474. Φερέμβροτος
 475. Φερενίκα
 476. Φερενίκαιος
 477. Φερενίκη
 478. Φερένικος
 479. Φερέπονος
 480. Φερετίμα
 481. Φερέτιμος
 482. Φέρης
 483. Φερία
 484. Φερίας
 485. Φέρις
 486. Φέριστος
 487. Φερνίκη
 488. Φερνίς
 489. Φερονίκα
 490. Φέρουσα
 491. Φέροψ
 492. Φερσέφασσα
 493. Φέρτατος
 494. Φερτώ
 495. Φέρτων
 496. Φερώ
 497. Φερώι
 498. Φέρων
 499. Φέρωψ
 500. Φεστίας
 501. Φετάλα
 502. Φεταλός
 503. Φετταλός
 504. Φευγόλιμος
 505. Φηγεύς
 506. Φηγήας
 507. Φηδάνακος
 508. Φήδιμος
 509. Φηδρίας
 510. Φηδρίχα
 511. Φηλικάς
 512. Φηλικιανός
 513. Φηλικίσσιμα
 514. Φηλικίτα
 515. Φηλικίων
 516. Φήλικλα
 517. Φηλίκλα
 518. Φηλίκων
 519. Φήλιξ
 520. Φήμη
 521. Φημία
 522. Φημίδης
 523. Φήμιος
 524. Φήνανδρος
 525. Φηναρέτα
 526. Φηνίας
 527. Φηνίδας
 528. Φηνίχα
 529. Φήνιχος
 530. Φηνόμαχος
 531. Φήνουλλα
 532. Φηνώ
 533. Φηρέας
 534. Φηρής
 535. Φηριάς
 536. Φησίνος
 537. Φήσος
 538. Φήσσθος
 539. Φήστα
 540. Φήστη
 541. Φηστιανός
 542. Φηστίνα
 543. Φήστος
 544. Φθία
 545. Φθιώτης
 546. Φθόγγος
 547. Φθόνος
 548. Φιάλη
 549. Φιαλήσων
 550. Φίαλος
 551. Φιάτακος
 552. Φίβος
 553. Φιβρͷας
 554. Φιβώλλα
 555. Φίδα
 556. Φιδανους
 557. Φίδας
 558. Φιδηλία
 559. Φιδήλιος
 560. Φιδίας
 561. Φίδιππος
 562. Φιδόλαος
 563. Φιδόμειλος
 564. Φίδος
 565. Φίδων
 566. Φίζω
 567. Φίθα
 568. Φιθάδας
 569. Φίθη
 570. Φίθυς
 571. Φίθων
 572. Φίκαρος
 573. Φικέλη
 574. Φικούλης
 575. Φίλα
 576. Φιλάγαθος
 577. Φιλαγόρας
 578. Φιλάγορος
 579. Φιλάγριος
 580. Φίλαγρος
 581. Φιλαδέλφα
 582. Φιλαδέλφεια
 583. Φιλαδέλφη
 584. Φιλαδελφιανός
 585. Φιλαδελφίς
 586. Φιλάδελφος
 587. Φιλάδης
 588. Φιλαθάναιος
 589. Φιλαθήναιος
 590. Φιλαθήναις
 591. Φιλαιγίδης
 592. Φιλαιγίρα
 593. Φιλαιγίρης
 594. Φίλαιγος
 595. Φιλαίδης
 596. Φιλαίθα
 597. Φιλαίθιον
 598. Φίλαιθος
 599. Φιλαιμένης
 600. Φίλαινα
 601. Φιλαινέτα
 602. Φιλαινέτη
 603. Φιλαίνετος
 604. Φιλαίνη
 605. Φιλαινίδης
 606. Φιλαίνιν
 607. Φιλαίνιον
 608. Φιλαινίς
 609. Φίλαινος
 610. Φιλαινού
 611. Φιλαινώ
 612. Φιλαίνων
 613. Φίλαιος
 614. Φιλαίος
 615. Φιλαίτερος
 616. Φιλαίτωλος
 617. Φίλαιχμος
 618. Φιλαίων
 619. Φιλακίδας
 620. Φιλάκιον
 621. Φίλακος
 622. Φιλάκριος
 623. Φιλακώ
 624. Φιλάκων
 625. Φιλαλήθιος
 626. Φιλάμβροτος
 627. Φιλαμίς
 628. Φιλάμμων
 629. Φίλαμος
 630. Φιλάμπελος
 631. Φιλάν
 632. Φιλάναξ
 633. Φιλανάς
 634. Φιλάνβροτος
 635. Φιλανδρίδας
 636. Φιλανδρίδης
 637. Φίλανδρος
 638. Φιλάνθης
 639. Φιλανθίδης
 640. Φιλάνθιος
 641. Φίλανθος
 642. Φιλάνθρωπος
 643. Φιλανθώ
 644. Φιλαντίχη
 645. Φιλάνωρ
 646. Φίλαος
 647. Φιλαπόδημος
 648. Φιλαράδης
 649. Φίλαργος
 650. Φιλαργυρίς
 651. Φιλαργυρίων
 652. Φιλάργυρος
 653. Φιλάρεστος
 654. Φιλαρέτα
 655. Φιλαρέτη
 656. Φιλάρετος
 657. Φιλαρετώ
 658. Φιλάριν
 659. Φιλάριστος
 660. Φιλάρσενος
 661. Φιλάρχη
 662. Φιλαρχίδας
 663. Φιλαρχίδης
 664. Φιλαρχίς
 665. Φίλαρχος
 666. Φίλας
 667. Φιλάς
 668. Φιλαστείρα
 669. Φιλατάδας
 670. Φίλατρος
 671. Φιλάχαιος
 672. Φιλάων
 673. Φιλέα
 674. Φιλέας
 675. Φιλέγγυος
 676. Φιλεθίτας
 677. Φίλεια
 678. Φιλείας
 679. Φιλείδης
 680. Φιλειδού
 681. Φίλειος
 682. Φίλεις
 683. Φιλεκλέης
 684. Φιλελεύθερος
 685. Φιλέμαχος
 686. Φιλέμων
 687. Φιλέοργος
 688. Φιλέραστος
 689. Φιλεργίδης
 690. Φίλεργος
 691. Φίλερμος
 692. Φιλέρουσα
 693. Φιλέρως
 694. Φιλερωτιανός
 695. Φιλέστα
 696. Φιλέτα
 697. Φιλεταίος
 698. Φιλεταιρίδης
 699. Φιλέταιρος
 700. Φιλέτας
 701. Φιλέτηρος
 702. Φιλέτις
 703. Φιλετώ
 704. Φιλεύρωστος
 705. Φιλεύς
 706. Φιλέφηβος
 707. Φιλέψιος
 708. Φιλέων
 709. Φιλεωνίδας
 710. Φίλη
 711. Φίληβος
 712. Φίληγος
 713. Φιληδώ
 714. Φίληκος
 715. Φιληκώ
 716. Φίλημα
 717. Φιλημάτιν
 718. Φιλημάτιον
 719. Φιληματίς
 720. Φιλημένα
 721. Φιλήμενος
 722. Φιλημονίδης
 723. Φιλήμων
 724. Φιληνέτα
 725. Φιλήνετος
 726. Φιληνίδας
 727. Φιλήνωρ
 728. Φιληρατίδας
 729. Φιληρατίς
 730. Φιλήρατος
 731. Φιλήρεμος
 732. Φιλήριφος
 733. Φιληρώ
 734. Φίλης
 735. Φιλής
 736. Φιλησία
 737. Φιλήσιος
 738. Φιλησίς
 739. Φιλησώ
 740. Φιλήτα
 741. Φιλητάδας
 742. Φιληταίος
 743. Φιλητάς
 744. Φιλήτας
 745. Φιλήτη
 746. Φιλήτης
 747. Φιλητιανός
 748. Φιλητίας
 749. Φιλήτιος
 750. Φιλητίς
 751. Φιλητίων
 752. Φίλητος
 753. Φιλητώ
 754. Φιλήτωρ
 755. Φιλία
 756. Φιλιάδας
 757. Φιλιάδης
 758. Φιλιάνδρας
 759. Φιλίαρχος
 760. Φιλιάς
 761. Φιλίας
 762. Φιλιάστρα
 763. Φιλίαστρος
 764. Φιλίδας
 765. Φιλίδης
 766. Φιλίδιον
 767. Φιλίη
 768. Φιλίθεος
 769. Φιλικά
 770. Φιλικάς
 771. Φιλικιανή
 772. Φιλίκιος
 773. Φιλικίων
 774. Φίλικκα
 775. Φιλικόν
 776. Φιλικός
 777. Φιλικώ
 778. Φιλίκων
 779. Φιλίνα
 780. Φίλινα
 781. Φιλίνη
 782. Φιλίνθα
 783. Φιλινίας
 784. Φιλινίδης
 785. Φιλίνιχος
 786. Φιλινίων
 787. Φίλιννα
 788. Φιλίννας
 789. Φιλιννέας
 790. Φιλιννής
 791. Φιλίννιον
 792. Φιλιννίς
 793. Φίλιννος
 794. Φιλιννώ
 795. Φιλίνος
 796. Φιλινώ
 797. Φιλιξώ
 798. Φίλιον
 799. Φίλιος
 800. Φιλίουν
 801. Φιλίππα
 802. Φιλιππάριν
 803. Φιλιππάς
 804. Φιλίππη
 805. Φιλιππία
 806. Φιλιππιάδης
 807. Φιλιππιανή
 808. Φιλιππιανός
 809. Φιλιππίδας
 810. Φιλιππίδης
 811. Φιλιππική
 812. Φιλιππικός
 813. Φιλιππίς
 814. Φιλιππίων
 815. Φίλιππος
 816. Φίλις
 817. Φιλίς
 818. Φιλις
 819. Φιλίσκα
 820. Φιλισκίων
 821. Φιλίσκος
 822. Φιλίσκους
 823. Φιλισκώ
 824. Φίλισσα
 825. Φιλίσστα
 826. Φιλίστα
 827. Φιλίστας
 828. Φιλιστέας
 829. Φιλίστη
 830. Φιλιστής
 831. Φιλιστιάδης
 832. Φιλιστιάς
 833. Φιλιστίδας
 834. Φιλιστίδης
 835. Φιλιστίνος
 836. Φιλίστιον
 837. Φιλίστιος
 838. Φιλιστίς
 839. Φιλιστίχα
 840. Φιλιστίχη
 841. Φιλιστίων
 842. Φιλιστοκράτης
 843. Φίλιστος
 844. Φιλιστώ
 845. Φιλίτας
 846. Φιλίτης
 847. Φιλιτία
 848. Φιλίτιον
 849. Φιλίτιος
 850. Φιλιτίς
 851. Φιλιτίων
 852. Φίλιτος
 853. Φιλίττιος
 854. Φίλιττος
 855. Φιλιτώ
 856. Φιλίων
 857. Φίλλα
 858. Φίλλακος
 859. Φιλλέας
 860. Φίλλει
 861. Φιλλείας
 862. Φίλλεις
 863. Φίλληος
 864. Φίλλης
 865. Φιλλής
 866. Φιλλιάδας
 867. Φιλλίας
 868. Φιλλίδας
 869. Φιλλίδης
 870. Φιλλίμιχος
 871. Φιλλινώ
 872. Φίλλιος
 873. Φίλλις
 874. Φιλλίς
 875. Φιλλίχα
 876. Φίλλιχος
 877. Φίλλος
 878. Φιλλύρας
 879. Φίλλυρος
 880. Φίλλυς
 881. Φιλλύς
 882. Φιλλώ
 883. Φιλοάδας
 884. Φιλόαρνος
 885. Φιλόβακχος
 886. Φιλοβαλεριανή
 887. Φιλοβάσκανος
 888. Φιλόβοτος
 889. Φιλόγαιος
 890. Φιλογείτων
 891. Φιλογέναιος
 892. Φιλογένης
 893. Φιλογενίς
 894. Φιλογέρων
 895. Φιλογέωργος
 896. Φιλογήθης
 897. Φιλογίτων
 898. Φιλογνώριμος
 899. Φιλογράμματος
 900. Φιλόγραφος
 901. Φιλοδάμαν
 902. Φιλόδαμος
 903. Φιλοδάς
 904. Φιλοδεξίνος
 905. Φιλοδεσποτίς
 906. Φιλοδέσποτος
 907. Φιλόδηλος
 908. Φιλοδημίδης
 909. Φιλοδημίς
 910. Φιλόδημος
 911. Φιλόδικος
 912. Φιλόδιος
 913. Φιλόδοκος
 914. Φιλοδόξα
 915. Φιλόδοξος
 916. Φιλόδοτος
 917. Φιλόδρομος
 918. Φιλοδώρητος
 919. Φιλόδωρος
 920. Φιλόεθνος
 921. Φιλοουεργίδας
 922. Φιλόεργος
 923. Φιλόουεργος
 924. Φιλοεσσός
 925. Φιλοθάλασσος
 926. Φιλοθάλης
 927. Φιλοθέα
 928. Φιλόθεμις
 929. Φιλόθεος
 930. Φιλοθέρσης
 931. Φιλοθηρίδης
 932. Φιλόθηρος
 933. Φιλόθιν
 934. Φίλοινος
 935. Φιλοίτας
 936. Φιλοίτιος
 937. Φίλοιτις
 938. Φίλοιτος
 939. Φιλόκαισαρ
 940. Φιλοκάλη
 941. Φιλοκάλλης
 942. Φιλόκαλον
 943. Φιλόκαλος
 944. Φιλόκαπος
 945. Φιλόκας
 946. Φιλοκέρτης
 947. Φιλοκήδης
 948. Φιλόκιον
 949. Φιλόκκας
 950. Φιλοκκικύδης
 951. Φιλοκκώ
 952. Φιλοκλέα
 953. Φιλοκλέας
 954. Φιλοκλέης
 955. Φιλόκλεια
 956. Φιλοκλείδα
 957. Φιλοκλείδας
 958. Φιλοκλείδης
 959. Φιλοκλείς
 960. Φιλόκλειτος
 961. Φιλοκλής
 962. Φιλόκλητος
 963. Φιλόκλια
 964. Φιλοκλίδας
 965. Φιλοκόμψα
 966. Φιλοκούδεις
 967. Φιλοκουδίς
 968. Φιλοκρατέα
 969. Φιλοκράτεια
 970. Φιλοκράτεις
 971. Φιλοκράτη
 972. Φιλοκράτης
 973. Φιλοκράτια
 974. Φιλοκρατίδας
 975. Φιλοκρατίδης
 976. Φιλοκράτις
 977. Φιλοκρατίων
 978. Φιλοκρέτης
 979. Φιλοκρέων
 980. Φιλοκρίτη
 981. Φιλόκριτος
 982. Φιλοκτάτης
 983. Φιλοκτήμων
 984. Φιλοκτήτης
 985. Φιλόκτητος
 986. Φιλό́κτητος
 987. Φιλοκτήτωρ
 988. Φιλοκύδεις
 989. Φιλοκύδης
 990. Φιλοκυδίς
 991. Φιλοκύνηγος
 992. Φιλοκύπρα
 993. Φιλόκυπρος
 994. Φιλοκύριος
 995. Φιλοκύρις
 996. Φιλόκυρος
 997. Φιλοκύων
 998. Φιλοκωμίδης
 999. Φιλόκωμος
 1000. Φιλολαΐδας
 1001. Φιλολάϊος
 1002. Φιλόλαλος
 1003. Φιλόλαος
 1004. Φιλόλας
 1005. Φιλόλεως
 1006. Φιλολέως
 1007. Φιλολόγιος
 1008. Φιλόλογος
 1009. Φιλομάθεια
 1010. Φιλομάθης
 1011. Φιλόμας
 1012. Φιλόμαχος
 1013. Φιλομβρότα
 1014. Φιλομβροτίδας
 1015. Φιλόμβροτος
 1016. Φιλομείδης
 1017. Φιλομείλα
 1018. Φιλομειλίδας
 1019. Φιλόμειλλος
 1020. Φιλόμειλος
 1021. Φιλομένης
 1022. Φιλομήδης
 1023. Φιλομήλα
 1024. Φιλομηλείδας
 1025. Φιλομηλίδας
 1026. Φιλομηλίδης
 1027. Φιλόμηλος
 1028. Φιλομήτωρ
 1029. Φιλόμμα
 1030. Φίλομμος
 1031. Φιλομνάστα
 1032. Φιλόμναστος
 1033. Φιλόμνηστος
 1034. Φιλόμουσος
 1035. Φιλόμροτος
 1036. Φιλομύστης
 1037. Φιλονάς
 1038. Φιλόνας
 1039. Φιλοναύτα
 1040. Φιλοναύτας
 1041. Φιλοναύτης
 1042. Φιλονβρότα
 1043. Φιλόνβροτος
 1044. Φιλονείδας
 1045. Φιλόνεως
 1046. Φιλονίδας
 1047. Φιλονίκα
 1048. Φιλονίκη
 1049. Φιλονικίδας
 1050. Φιλονίκιος
 1051. Φιλόνικος
 1052. Φιλονόη
 1053. Φιλόνοθος
 1054. Φιλονοίη
 1055. Φιλονόμιος
 1056. Φιλόνομος
 1057. Φιλόνοος
 1058. Φιλόνοστος
 1059. Φιλόνους
 1060. Φιλοξάς
 1061. Φιλόξεινος
 1062. Φιλοξένα
 1063. Φιλοξένη
 1064. Φιλοξενίδας
 1065. Φιλοξενίδης
 1066. Φιλοξενίς
 1067. Φιλόξενος
 1068. Φιλόξενους
 1069. Φιλοξήνα
 1070. Φιλόξηνος
 1071. Φιλοξώ
 1072. Φιλόπαις
 1073. Φιλόπαππος
 1074. Φιλόπας
 1075. Φιλοπάτειρα
 1076. Φιλοπάτρα
 1077. Φιλόπατρις
 1078. Φιλόπατρος
 1079. Φιλοπάτωρ
 1080. Φιλοπείθης
 1081. Φιλοποιμενίδας
 1082. Φιλοποίμην
 1083. Φιλόποινος
 1084. Φιλόπολις
 1085. Φιλόπομπος
 1086. Φιλόπονος
 1087. Φιλοπότας
 1088. Φιλορόδη
 1089. Φιλορώμαιος
 1090. Φιλορώμη
 1091. Φίλος
 1092. Φιλόσεμνος
 1093. Φιλοσέραπις
 1094. Φιλοσθένης
 1095. Φιλόσιτος
 1096. Φιλοσοφία
 1097. Φιλόσοφος
 1098. Φιλόσστροτος
 1099. Φιλόσταρτος
 1100. Φιλοστέφανος
 1101. Φιλοστοργία
 1102. Φιλόστοργος
 1103. Φιλοστράτα
 1104. Φιλοστράτη
 1105. Φιλοστρατίδης
 1106. Φιλοστράτις
 1107. Φιλόστρατος
 1108. Φιλόστροτος
 1109. Φιλόσων
 1110. Φιλότας
 1111. Φιλοτάσιος
 1112. Φιλοτάσις
 1113. Φιλοτέλης
 1114. Φιλότερος
 1115. Φιλοτέχνη
 1116. Φιλότεχνος
 1117. Φιλότης
 1118. Φιλοτίμα
 1119. Φιλοτιμίδης
 1120. Φιλότιμον
 1121. Φιλότιμος
 1122. Φιλοτίμων
 1123. Φιλότονος
 1124. Φιλότροφον
 1125. Φιλοττίς
 1126. Φιλού
 1127. Φιλουμένα
 1128. Φιλουμένη
 1129. Φιλουμενιανός
 1130. Φιλουμενός
 1131. Φιλουμενώ
 1132. Φίλουν
 1133. Φιλούνιος
 1134. Φιλουργίδης
 1135. Φιλούργος
 1136. Φίλους
 1137. Φιλούς
 1138. Φιλούσα
 1139. Φιλουσία
 1140. Φιλουσις
 1141. Φιλούτας
 1142. Φιλοφάνης
 1143. Φιλοφάντη
 1144. Φιλόφαντος
 1145. Φιλοφαντώ
 1146. Φιλοφείδης
 1147. Φιλοφείρας
 1148. Φιλόφειρος
 1149. Φιλόφημος
 1150. Φιλοφήρα
 1151. Φιλόφιλος
 1152. Φιλοφρίων
 1153. Φιλόφρων
 1154. Φιλοφών
 1155. Φιλοχάρεις
 1156. Φιλοχάρης
 1157. Φιλοχαρίδας
 1158. Φιλοχαρίνος
 1159. Φιλόχαρις
 1160. Φιλόχαρμος
 1161. Φιλόχορος
 1162. Φιλόχωρος
 1163. Φίλτα
 1164. Φιλταγόρας
 1165. Φιλτάδης
 1166. Φιλτάτη
 1167. Φιλτατίδας
 1168. Φιλτάτιον
 1169. Φιλτατίων
 1170. Φίλτατος
 1171. Φιλτέας
 1172. Φιλτείη
 1173. Φιλτέρα
 1174. Φίλτερος
 1175. Φίλτη
 1176. Φιλτής
 1177. Φιλτιάδας
 1178. Φιλτίας
 1179. Φιλτίδας
 1180. Φιλτιδώ
 1181. Φιλτικός
 1182. Φίλτιον
 1183. Φίλτις
 1184. Φιλτίς
 1185. Φιλτίων
 1186. Φιλτογένης
 1187. Φιλτόδαμος
 1188. Φιλτόξενος
 1189. Φίλτος
 1190. Φιλτύρα
 1191. Φιλτύρη
 1192. Φιλτυρίων
 1193. Φίλτυς
 1194. Φιλτώ
 1195. Φίλτων
 1196. Φιλτωνίδας
 1197. Φιλτωνίδης
 1198. Φιλύας
 1199. Φίλυκος
 1200. Φίλυλλα
 1201. Φιλύλλιος
 1202. Φιλυλλίς
 1203. Φιλυλλιώ
 1204. Φίλυλλος
 1205. Φιλύρα
 1206. Φίλυρος
 1207. Φίλυς
 1208. Φιλύτας
 1209. Φιλύτειος
 1210. Φιλύτης
 1211. Φιλυτώ
 1212. Φιλώ
 1213. Φιλώι
 1214. Φίλωμα
 1215. Φιλωμένα
 1216. Φιλώμενος
 1217. Φίλων
 1218. Φιλωνάδης
 1219. Φιλωνάς
 1220. Φιλώνδας
 1221. Φιλώνδης
 1222. Φιλωνία
 1223. Φιλωνίδας
 1224. Φιλωνίδης
 1225. Φιλώνιλλα
 1226. Φιλωνίνος
 1227. Φιλώνιος
 1228. Φιλωνίς
 1229. Φιλωνίχα
 1230. Φιλωνιχίδης
 1231. Φιλώνιχος
 1232. Φιλωνίων
 1233. Φιλωνυμία
 1234. Φιλωνυμίδας
 1235. Φιλώνυμος
 1236. Φίλως
 1237. Φιλωτάδης
 1238. Φιλώτας
 1239. Φιλωτέρα
 1240. Φιλώτερος
 1241. Φιλώτη
 1242. Φιλώτης
 1243. Φιλωτία
 1244. Φιλωτιανός
 1245. Φιλωτικός
 1246. Φιλωτίνη
 1247. Φιλώτιον
 1248. Φιλώτιος
 1249. Φιλωτίς
 1250. Φίλωτος
 1251. Φίμης
 1252. Φίνγρης
 1253. Φινέτα
 1254. Φινίας
 1255. Φινίων
 1256. Φίνος
 1257. Φινούσκιος
 1258. Φίντας
 1259. Φιντέας
 1260. Φίντεια
 1261. Φιντέρα
 1262. Φιντίας
 1263. Φίντις
 1264. Φιντύλος
 1265. Φιντώ
 1266. Φίντων
 1267. Φιράδμων
 1268. Φιράρας
 1269. Φίρμα
 1270. Φίρμενος
 1271. Φιρμιανή
 1272. Φιρμικός
 1273. Φίρμιλλα
 1274. Φιρμίνα
 1275. Φιρμίνος
 1276. Φίρμος
 1277. Φίττακος
 1278. Φίτταλος
 1279. Φιττις
 1280. Φιττώ
 1281. Φίττων
 1282. Φίτυς
 1283. Φλαβία
 1284. Φλαβιανή
 1285. Φλαβιανός
 1286. Φλάβιος
 1287. Φλάβις
 1288. Φλακκήϊος
 1289. Φλακκία
 1290. Φλάκκιλλα
 1291. Φλακκιλλιανός
 1292. Φλάκκιλλος
 1293. Φλάκκος
 1294. Φλαμένιος
 1295. Φλαμινία
 1296. Φλαμίνιος
 1297. Φλάμμας
 1298. Φλαμμεάτης
 1299. Φλαουΐα
 1300. Φλαουϊανή
 1301. Φλαουϊανός
 1302. Φλάουϊλλα
 1303. Φλάουϊος
 1304. Φλάουϊς
 1305. Φλάουος
 1306. Φλέας
 1307. Φλέβιππος
 1308. Φλέβων
 1309. Φλέγουσα
 1310. Φλέγων
 1311. Φλείαξ
 1312. Φλήγων
 1313. Φλιάκιος
 1314. Φλίανος
 1315. Φλιμάνακος
 1316. Φλίμναγος
 1317. Φλίτος
 1318. Φλόουαξ
 1319. Φλογίδας
 1320. Φλόγιον
 1321. Φλογίων
 1322. Φλόξις
 1323. Φλώρα
 1324. Φλωρεντία
 1325. Φλωρέντιος
 1326. Φλωρίνα
 1327. Φλωρίνος
 1328. Φλώριος
 1329. Φλώρος
 1330. Φοβερός
 1331. Φόβιος
 1332. Φόβος
 1333. Φόδακος
 1334. Φοιβάδα
 1335. Φοιβάδης
 1336. Φοιβάμμων
 1337. Φοιβάριον
 1338. Φοιβέριος
 1339. Φοίβη
 1340. Φοιβιάδης
 1341. Φοιβιανή
 1342. Φοιβιανός
 1343. Φοιβίας
 1344. Φοιβίδας
 1345. Φοιβίδης
 1346. Φοίβιλλος
 1347. Φοιβίς
 1348. Φοίβις
 1349. Φοιβίων
 1350. Φοίβος
 1351. Φοιβοτέλης
 1352. Φοιδοκίδας
 1353. Φοίδος
 1354. Φοινικάδης
 1355. Φοινίκη
 1356. Φοινικίδας
 1357. Φοινικίδης
 1358. Φοινίκιον
 1359. Φοινικλής
 1360. Φοίνιξ
 1361. Φοίνιππος
 1362. Φοίνισσα
 1363. Φοισίας
 1364. Φοΐσκος
 1365. Φοκίνος
 1366. Φόλβιος
 1367. Φόλλος
 1368. Φόλος
 1369. Φόλυγος
 1370. Φολύνδας
 1371. Φονδάνιος
 1372. Φονδιλία
 1373. Φονδίλιος
 1374. Φόννιος
 1375. Φονοτέλης
 1376. Φοντειανός
 1377. Φοντήϊος
 1378. Φοξίας
 1379. Φοξίδας
 1380. Φοξίης
 1381. Φοξίνος
 1382. Φόξος
 1383. Φόξων
 1384. Φορβάδας
 1385. Φόρβας
 1386. Φόρβος
 1387. Φοργάβακος
 1388. Φορδείσεις
 1389. Φορδίσεις
 1390. Φορδισία
 1391. Φορδίσιιυς
 1392. Φορδίσις
 1393. Φορήρανος
 1394. Φόρητος
 1395. Φορίαυος
 1396. Φοριύανος
 1397. Φορμίδας
 1398. Φορμίδης
 1399. Φόρμις
 1400. Φορμίσιος
 1401. Φορμίσκος
 1402. Φορμίων
 1403. Φόρμος
 1404. Φορμώ
 1405. Φορμώσα
 1406. Φορνικάς
 1407. Φόρνιος
 1408. Φόρος
 1409. Φόρτιος
 1410. Φόρτις
 1411. Φορτίων
 1412. Φορτουνάτα
 1413. Φορτουνατίων
 1414. Φορτουνάτος
 1415. Φορτούνις
 1416. Φορτύλος
 1417. Φορτυνάτα
 1418. Φόρυλλος
 1419. Φόρυς
 1420. Φορυσκίδης
 1421. Φόρυσκος
 1422. Φορύστας
 1423. Φόσακος
 1424. Φοσουνός
 1425. Φοσσίνας
 1426. Φόσυρος
 1427. Φούβελις
 1428. Φουλακίων
 1429. Φουλβία
 1430. Φούλβιος
 1431. Φουλίας
 1432. Φουλκίνιος
 1433. Φουλλίνας
 1434. Φουλουΐα
 1435. Φουλουϊανή
 1436. Φούλουϊος
 1437. Φούλουϊς
 1438. Φουνδανία
 1439. Φουρία
 1440. Φουριανή
 1441. Φουριανός
 1442. Φούριος
 1443. Φούρνιος
 1444. Φούρτας
 1445. Φουσινία
 1446. Φούσις
 1447. Φούσκα
 1448. Φούσκιλλος
 1449. Φουσκίων
 1450. Φούσκος
 1451. Φουφικία
 1452. Φούφιος
 1453. Φραάτης
 1454. Φράδιος
 1455. Φράδμων
 1456. Φραιαρίδας
 1457. Φρανιώι
 1458. Φράξος
 1459. Φρασαρίδας
 1460. Φρασηλίδης
 1461. Φρασιάδας
 1462. Φρασιαρίδας
 1463. Φρασίας
 1464. Φρασίδαμος
 1465. Φρασίδας
 1466. Φρασίδημος
 1467. Φρασιηλίδης
 1468. Φρασιήρης
 1469. Φρασιηρίδης
 1470. Φρασικάρτης
 1471. Φρασίκλεια
 1472. Φρασικλείδης
 1473. Φρασικλής
 1474. Φρασικύδης
 1475. Φρασίλαος
 1476. Φρασίλας
 1477. Φράσιλλα
 1478. Φράσιλλος
 1479. Φρασίλος
 1480. Φρασιμήδα
 1481. Φρασιμήδης
 1482. Φρασίνικος
 1483. Φρασίνους
 1484. Φρασισθένης
 1485. Φρασιτελίδης
 1486. Φρασιφάνης
 1487. Φρασίων
 1488. Φράσμων
 1489. Φρασσαμενός
 1490. Φράστης
 1491. Φραστορίδας
 1492. Φράστος
 1493. Φράστωρ
 1494. Φρασώ
 1495. Φράσων
 1496. Φράτερνος
 1497. Φράττις
 1498. Φράτωρ
 1499. Φρεγάνιος
 1500. Φρεγελλανός
 1501. Φρήτωρ
 1502. Φρητωριανός
 1503. Φρίκα
 1504. Φρίκας
 1505. Φρικίας
 1506. Φρικίδας
 1507. Φρίκινα
 1508. Φρικίνας
 1509. Φρίκις
 1510. Φρικόδαμος
 1511. Φρίκος
 1512. Φρικύλος
 1513. Φρίκων
 1514. Φρίξος
 1515. Φρίξος
 1516. Φρόδαμος
 1517. Φρόνημα
 1518. Φρονήμων
 1519. Φρονησία
 1520. Φρονήσιον
 1521. Φρόνησις
 1522. Φρονίκας
 1523. Φρονίμα
 1524. Φρονιμάς
 1525. Φρονίμη
 1526. Φρονίμιον
 1527. Φρόνιμον
 1528. Φρόνιμος
 1529. Φρόνιος
 1530. Φροντειός
 1531. Φροντίδας
 1532. Φροντικός
 1533. Φροντίνα
 1534. Φροντίνος
 1535. Φροντίς
 1536. Φρόντυλλα
 1537. Φρόντων
 1538. Φροντωνιανή
 1539. Φροντωνιανός
 1540. Φρούγι
 1541. Φρουγιανός
 1542. Φρούγιλλα
 1543. Φρούγιλος
 1544. Φρούγιος
 1545. Φρούγις
 1546. Φρούκτος
 1547. Φρουκτώσος
 1548. Φρούνα
 1549. Φρουνίδας
 1550. Φρουνίλος
 1551. Φρουνίσκος
 1552. Φρουνίχα
 1553. Φρούνιχος
 1554. Φρουνίων
 1555. Φρούνος
 1556. Φρούνων
 1557. Φρουραρχίδας
 1558. Φρουραρχίδης
 1559. Φρούραρχος
 1560. Φρουρίδας
 1561. Φρουρίδης
 1562. Φρούριος
 1563. Φρούρις
 1564. Φρουρίων
 1565. Φρούρος
 1566. Φρύαγμα
 1567. Φρυγανάς
 1568. Φρυγία
 1569. Φρυγίη
 1570. Φρυγιλλίων
 1571. Φρύγιλλος
 1572. Φρυγίλος
 1573. Φρύγιος
 1574. Φρύνα
 1575. Φρυναίος
 1576. Φρυνέα
 1577. Φρύνεος
 1578. Φρύνη
 1579. Φρυνιάδας
 1580. Φρυνίδας
 1581. Φρυνίκα
 1582. Φρυνικίδης
 1583. Φρυνίουν
 1584. Φρύνις
 1585. Φρυνίς
 1586. Φρυνίσκα
 1587. Φρυνίσκος
 1588. Φρυνίσσκος
 1589. Φρυνίτας
 1590. Φρυνιχίδης
 1591. Φρύνιχος
 1592. Φρυνίων
 1593. Φρυνοκλής
 1594. Φρύνος
 1595. Φρυνώ
 1596. Φρύνων
 1597. Φρυνώνδας
 1598. Φρύξ
 1599. Φρύσκανος
 1600. Φρώρος
 1601. Φυακίνης
 1602. Φυγελίς
 1603. Φύγελος
 1604. Φυγοστρατίδης
 1605. Φύγων
 1606. Φύη
 1607. Φυκιάδας
 1608. Φύλα
 1609. Φυλαίνιος
 1610. Φυλαΐς
 1611. Φυλάκα
 1612. Φυλακίδας
 1613. Φυλακίδης
 1614. Φυλακίνη
 1615. Φυλάκιον
 1616. Φυλακίων
 1617. Φύλακος
 1618. Φύλαξ
 1619. Φυλαξίας
 1620. Φυλάξων
 1621. Φυλάρχα
 1622. Φυλάρχη
 1623. Φυλαρχία
 1624. Φυλαρχίδης
 1625. Φύλαρχος
 1626. Φυλάσιος
 1627. Φυλείδας
 1628. Φυλείδης
 1629. Φυλεοκράτης
 1630. Φυλεός
 1631. Φυλεοσθένης
 1632. Φυλεύς
 1633. Φύλη
 1634. Φύλης
 1635. Φυλής
 1636. Φυλίκα
 1637. Φυλίνος
 1638. Φύλιππος
 1639. Φυλίων
 1640. Φυλλάριον
 1641. Φύλλαρος
 1642. Φυλλάς
 1643. Φύλλεις
 1644. Φυλλεύς
 1645. Φυλλίδας
 1646. Φυλλίκα
 1647. Φυλλίνος
 1648. Φύλλιος
 1649. Φυλλίς
 1650. Φύλλος
 1651. Φυλοκράτης
 1652. Φυλόκριτος
 1653. Φυλομάγα
 1654. Φυλομάχη
 1655. Φυλόνικος
 1656. Φυλονόη
 1657. Φυλοπίδας
 1658. Φύλος
 1659. Φυλοσθένης
 1660. Φυλότιμος
 1661. Φυλυσία
 1662. Φυλώ
 1663. Φυλωτία
 1664. Φυλωτώ
 1665. Φυρκίας
 1666. Φυρκίνος
 1667. Φύρκιππος
 1668. Φύρκων
 1669. Φύρμος
 1670. Φυρόμαχος
 1671. Φύρος
 1672. Φύρσανδρος
 1673. Φύρσος
 1674. Φύρσων
 1675. Φυρταίος
 1676. Φυρτάς
 1677. Φυσάλα
 1678. Φυσαλίων
 1679. Φύσαλος
 1680. Φυσέας
 1681. Φυσικόν
 1682. Φυσικός
 1683. Φυσίς
 1684. Φύσις
 1685. Φύσκα
 1686. Φυσκίδας
 1687. Φύσκιον
 1688. Φυσκίων
 1689. Φύσκος
 1690. Φύσκων
 1691. Φυσσία
 1692. Φυσσίας
 1693. Φυσταίος
 1694. Φυστεύς
 1695. Φύσων
 1696. Φυσωνίδης
 1697. Φυταίος
 1698. Φυταλίνος
 1699. Φύτιος
 1700. Φυτόλλων
 1701. Φύτον
 1702. Φύτων
 1703. Φωκααίης
 1704. Φωκαιεύς
 1705. Φωκαΐς
 1706. Φωκάς
 1707. Φώκερμος
 1708. Φωκεύς
 1709. Φώκη
 1710. Φωκιάδης
 1711. Φωκίδης
 1712. Φωκίνος
 1713. Φωκίς
 1714. Φωκίων
 1715. Φωκιωνίδης
 1716. Φώκος
 1717. Φωκρίτη
 1718. Φώκριτος
 1719. Φωκυλίδης
 1720. Φωκύλος
 1721. Φώκυς
 1722. Φώλων
 1723. Φωνεύς
 1724. Φωντίδης
 1725. Φωρδίγαλος
 1726. Φωσέας
 1727. Φωσφόριος
 1728. Φωσφόρος
 1729. Φώσων
 1730. Φωτεύς
 1731. Φωτιανός
 1732. Φωτίδας
 1733. Φωτίδιος
 1734. Φωτίνα
 1735. Φωτίνη
 1736. Φωτίνος
 1737. Φώτιον
 1738. Φώτιος
 1739. Φωτίς
 1740. Φωτίων
 1741. Φωτοκλής
 1742. Φώτος
 1743. Φώτυος