Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πολιτικός μηχανικός»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
- - αντιγραφή από http://www.spme.gr/uploads/File/140901_Epaggelmatiko%20perigramma%20PM.pdf
(προσθήκη στον τομέα Γ)
(- - αντιγραφή από http://www.spme.gr/uploads/File/140901_Epaggelmatiko%20perigramma%20PM.pdf)
'''Πολιτικός μηχανικός''' ([[Αγγλική γλώσσα|αγγλ.]] ''civil engineer'') είναι o επαγγελματίας [[επιστήμες μηχανικών|μηχανικός]] πουο οποίος ασχολείται με τοντις σχεδιασμό,τεχνικές τηόψεις μελέτη, τηντης κατασκευήσχεδίασης (και τονκατασκευής προγραμματισμό,του την επίβλεψη, την οργάνωση και τη διαχείριση αυτής), την αποτίμηση, τη συντήρηση και την εκτίμηση του[[δομημένος χώρος|δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος (ενδεικτικά περιλαμβάνει πόλειςχώρου]], οδούς,εφαρμόζοντας γέφυρες,τις φράγματα,αρχές κτήρια,της εγκαταστάσεις'''επιστήμης επεξεργασίαςπολιτικού ύδατος και λυμάτων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμάνια, αεροδρόμια κ.άμηχανικού'''.)
 
Κύριες δραστηριότητες του πολιτικού μηχανικού είναι ο προγραμματισμός, η μελέτη, η επίβλεψη της κατασκευής, η διαμόρφωση και η συντήρηση κτηρίων, οδών, γεφυρών, πύργων, σταδίων, λιμανιών, φραγμάτων, υπεράκτιων και παράκτιων κατασκευών, αεροδρομίων, συστημάτων τροφοδοσίας νερού, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, υγειονομικής φροντίδας<ref>[http://www.cut.ac.cy/ceg/about/Introduction ''Ιστοσελίδα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου'']</ref>, ορυχείων, γαιωκατασκευών, κ.ά. Ασχολείται με προβλήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής τεχνικών έργων και συντήρησης μεγάλης κλίμακας τεχνικών συστημάτων, όπως τα ανωτέρω.
Επειδή οι παραπάνω επαγγελματικές υπηρεσίες σχετίζονται άμεσα με την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος (λ.χ. δημόσια ασφάλεια, αειφόρος ανάπτυξη, οικονομία), αποτελεί νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα και συνεπώς - κατά κανόνα - για την πρόσβαση στην άσκηση των παραπάνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση του επαγγέλματος ξεκινάει από την πρόσβαση και επομένως από την ελεγχόμενη εγγραφή σε καταλόγους επαγγελματικών-οικονομικών φορέων, συνεχίζεται με τον έλεγχο της επαγγελματικής συμπεριφοράς (λ.χ. τήρηση κανονισμών, προτύπων-προδιαγραφών, κανόνων δεοντολογίας κ.τ.λ.) και περιλαμβάνει πειθαρχικές και νομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις κακής επαγγελματικής πρακτικής (λ.χ. αστοχίας έργων).
 
Ως γνωστικός κλάδος χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, όπως τη δομική μηχανική, τη γεωτεχνική μηχανική, τη θαλάσσια μηχανική, την υδραυλική, την συγκοινωνιολογία κλπ., ενώ επικαλύπτεται με περιοχές συγγενών αλλά διακριτών επιστημών όπως της [[αρχιτεκτονική|αρχιτεκτονικής]] και της [[περιβαλλοντολόγος μηχανικός|περιβαλλοντικής μηχανικής]].
 
== Ονομασία ==
 
== Τομείς ==
Το φάσμα που καλύπτει η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού είναι ευρύ, από την κατασκευή ενός απλού κτηρίου μέχρι τη μελέτη υπερμεγέθων κατασκευών, αλλά και τη χωροταξία περιοχών μέσω της δημιουργίας σωστού πολεοδομικού προγράμματος, περιβαλλοντικές μελέτες, συντηρήσεις παλαιών κατασκευών κτλ. Οι κυριότερες κατευθύνσεις εξειδίκευσης του πολιτικού μηχανικού είναι τα δομικά έργα, τα γεωτεχνικά έργα, τα υδραυλικά έργα, τα θαλάσσια έργα και τα συγκοινωνιακά έργα.
Λόγω του διακλαδικού γνωστικού αντικειμένου, η εκπαίδευση καθώς και η επαγγελματική δραστηριότητα των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών σχετίζεται με πολλαπλούς τομείς. Η αλληλόδραση αντικειμένων προκύπτει και απ' την πολύπλοκη αντιστοίχιση τομέων και κατηγοριών μελέτης (ή έργων) αφού δε νοείται λ.χ. σχεδιασμός κτηρίων ή οδών χωρίς να ενυπάρχει στη σχηματοποίηση ο γεωτεχνικός, δομικός και αντισεισμικός σχεδιασμός (φερόντων και μη φερόντων δομικών στοιχείων και διαμορφώσεων).
 
=== Τομέας Δομικής Μηχανικής (Τομέας Α) ===
Επίσταται της θεωρητικής και πειραματικής στατικής και δυναμικής των κατασκευών, της ανάλυσης της δομικής ευστάθειας, της σχηματατοποίησης (δομικής σύλληψης, μορφολογίας) και του υπολογισμού δομημάτων (μεταλλικών κατασκευών, κατασκευών σκυροδέματος, κατασκευών τοιχοποιίας και της τεχνολογίας αυτών), της αντισεισμικής τεχνολογίας και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
=== Τομέας Υδραυλικής & Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Τομέας Β) ===
Έχει γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη (από ποσοτική και ποιοτική άποψη) του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις γνωστικές περιοχές της υδραυλικής, της υδρολογίας και των υδάτινων πόρων, των υδραυλικών έργων και ειδικότερα των υδρεύσεων, των αποχετεύσεων, των εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδεύσεις, στραγγίσεις-αποξηράνσεις), των αντιπλημμυρικών έργων, της περιβαλλοντικής και υγειονομικής τεχνολογίας και των υδροηλεκτρικών έργων καθώς και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
=== Τομέας Θαλάσσιας & Παράκτιας Τεχνολογίας (Τομέας Γ) ===
Έχει γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη της θαλάσσιας υδραυλικής και κυματομηχανικής, της ακτομηχανική, της αξιοποίησης της θαλάσσιας ενέργειας, των λιμενικών έργων, των υπεράκτιων και παράκτιων κατασκευών, των πλωτών και αγκυρωμένων κατασκευών καθώς και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
=== Τομέας Συγκοινωνιολογίας (Τομέας Δ) ===
Καλύπτει γνωστικά τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών με όλα τα μέσα, από τα στάδια των ερευνών, του γενικού σχεδιασμού και των μελετών σκοπιμότητας, μέχρι τις μελέτες εφαρμογής και την κατασκευή και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
=== Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (Τομέας Ε) ===
Περιλαμβάνει γνωστικά τη διερεύνηση του υπεδάφους (εργαστηριακός προσδιορισμός της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης, επιτόπου μετρήσεις εδαφικών παραμέτρων), την υδατική ροή διαμέσου του εδάφους, την τεχνική συμπεριφορά πετρωμάτων (βραχόμαζας και γεωλογικών σχηματισμών), την προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών υλικών, την ανάλυση της ευστάθειας πρανών και αντιστηρίξεων, τον υπολογισμό, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεμελιώσεων τεχνικών έργων, την δυναμική συμπεριφορά εδαφών, θεμελιώσεων και γεωτεχνικών κατασκευών, την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες, τη σεισμική συμπεριφορά υπογείων κατασκευών, λιμενικών κρηπιδοτοίχων, βάθρων γεφυρών, την χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων εδαφομηχανικής, θεμελιώσεων και εδαφοδυναμικής, την ανάλυση γεωτεχνικών αστοχιών με έμφαση στις σεισμικές αστοχίες, την προστασία και αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος, την τεχνική γεωλογία και υδρογεωλογία σε καρστικούς σχηματισμούς, την γεωτεχνική περιγραφή και συμπεριφορά ασταθών εδαφικών και βραχωδών μαζών σε εφαρμογές υπογείων σηράγγων και φραγμάτων και των αντίστοιχων εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
=== Τομέας Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης (Τομέας ΣΤ) ===
Περιλαμβάνει γνωστικά τον υπολογισμό της απόδοσης και του κόστους των μέσων παραγωγής και των ομάδων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες, τις κατασκευαστικές μεθόδους, την διαχείριση μηχανικού εξοπλισμού, την διάταξη και οργάνωση εργοταξίου, τις μεθόδους χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού έργων, την κοστολόγηση τεχνικών έργων, τον έλεγχο χρονικού προγράμματος και κόστους κατά την εκτέλεση των τεχνικών έργων, την διοίκηση, την παραγωγικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα στα τεχνικά έργα, την ποιότητα τεχνικών έργων, την διαχείριση υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα, τη προσομοίωση/μοντελοποίηση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, την επιχειρησιακή έρευνα και λήψη αποφάσεων, την οικονομική αξιολόγηση έργων, τις εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στη διοίκηση τεχνικών έργων, τις καινοτόμες μεθόδους διοίκησης τεχνικών έργων.
 
== Ιστορικό ==
68.694

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης