Χιράμ-αβίβ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο εβραϊκός όρος Αβίφφ, Αβίβ ή Αβί σε συνδυασμό με το όνομα Χιράμ (Χουράμ) εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Εβδομήκοντα μεταφραστές απέδωσαν τη φράση αυτή στα ελληνικά κατά γράμμα ως «ὁ πατὴρ αὐτοῦ» ενώ άλλες μεταφράσεις με βάση το εβραϊκό κείμενο[1] τη διατήρησαν ως τίτλο, δηλαδή ως συνθετικό με το Αβίφ ή Αβί.[2]

Το ζήτημα αφορά τον Χιράμ ο οποίος αποστάλθηκε από τον Τύριο βασιλιά Χιράμ (Χειράμ ή Χουράμ) για να επιβλέψει τις μεταλλουργικές εργασίες κατά την κατασκευή του Ναού της Ιερουσαλήμ. Καθώς υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του ελληνικού κειμένου της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα και του εβραϊκού κειμένου των εδαφίων 1 Βασιλέων/3 Βασιλειών 7:13, 14, μερικές μεταφράσεις τα αποδίδουν ως εξής:

Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα αναφέρει:

«Και ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν καὶ ἔλαβε τὸν Χιρὰμ ἐκ Τύρου, υἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς Νεφθαλίμ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένος τῆς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ· καὶ εἰσηνέχθη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμὼν καὶ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα».

Η Νέα Μετάφραση της Ιουδαϊκής Εκδοτικής Εταιρίας της Αμερικής τα αποδίδει ως εξής, με βάση το Μασοριτικό κείμενο:

«Ο Βασιλιάς Σολομών έστειλε για τον Χιράμ και τον έφερε από την Τύρο. Αυτός ήταν ο γιος μιας χήρας από τη φυλή του Νεφθαλί, και ο πατέρας του ήταν Τύριος, χαλκουργός. Αυτός ήταν προικισμένος με επιδεξιότητα, ευφυΐα, και ταλέντο στην εκτέλεση κάθε έργου με χαλκό. Αυτός ήρθε στον Βασιλιά Σολομώντα και εκτέλεσε όλη την εργασία του».

Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα τα αποδίδει:

«Ο βασιλιάς Σολομών έστειλε κι έφερε από την Τύρο έναν τεχνίτη, το Χιράμ, γιο μιας χήρας από τη φυλή Νεφθαλί. Ο πατέρας του ήταν Τύριος, χαλκουργός. Ο ίδιος είχε ιδιαίτερες ικανότητες και αντίληψη και ήξερε να κάνει κατασκευές από χαλκό. Ήρθε, λοιπόν, στο βασιλιά Σολομώντα και του έκανε όλες τις σχετικές εργασίες».

Η Μετάφραση Νέου Κόσμου τα αποδίδει ως εξής:

«Και ο Βασιλιάς Σολομών έστειλε και έφεραν από την Τύρο τον Χιράμ. Αυτός ήταν ο γιος μιας χήρας γυναίκας από τη φυλή του Νεφθαλί και ο πατέρας του ήταν Τύριος, χαλκουργός· και ήταν γεμάτος από τη σοφία και την κατανόηση και τη γνώση που απαιτούνταν για την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας με χαλκό. Ήρθε, λοιπόν, στον Βασιλιά Σολομώντα και άρχισε να κάνει όλη την εργασία του».

Είναι προφανές με βάση το εβραϊκό κείμενο ότι ο Χιράμ είχε δεχτεί ειδική εκπαίδευση στη μεταλλουργία και ειδικότερα στην χαλκουργία από τον πατέρα του, για τον οποίο γίνεται μια σύντομη αναφορά. Οι ικανότητες του τεχνίτη Χιράμ ήταν τόσο υψηλού επιπέδου ώστε τον απέστειλε ο Τύριος βασιλιάς Χιράμ στον βασιλιά του Ισραήλ Σολομώντα, με τον οποίο είχε αναπτύξει ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις.

Στα εδάφια 2 Χρονικών 2:13, 14 αναφέρεται ότι η μητέρα του τεχνίτη Χιράμ ήταν «από τους απογόνους του Δαν» ενώ η αφήγηση του 1ο Βασιλέων αναφέρει ότι ήταν «από τη φυλή του Νεφθαλί». Αυτή η φαινομενική διαφορά μπορεί να κατανοηθεί αν λάβουμε υπόψη, όπως προτείνουν κάποιοι λόγιοι, ότι η γυναίκα είχε γεννηθεί στη φυλή Δαν, είχε γίνει χήρα από τον πρώτο σύζυγό της που ανήκε στη φυλή Νεφθαλί και κατόπιν παντρεύτηκε ξανά με έναν Τύριο.

Ο βασιλιάς της Τύρου προφανώς αναφερόταν σε αυτόν τον τεχνίτη ως «Χιράμ-αβί» στη ΜΝΚ («Huram Abif», Μεταφρ. Λουθήρου), το οποίο προφανώς αποτελούσε τίτλο, που σημαίνει κατά γράμμα «Χιράμ ο Πατέρας Μου». Αντί του τίτλου οι Ο' μετέφρασαν τον όρο αυτόν ως «Χιρὰμ τὸν πατέρα μου». (2 Χρονικών 2:13) Με αυτή την προσωνυμία ο βασιλιάς δεν εννοούσε ότι ο Χιράμ ήταν ο πραγματικός του πατέρας αλλά, πιθανώς, ότι ήταν ο «σύμβουλος» του βασιλιά ή ο «αρχιτεχνίτης» του. Παρόμοια, η έκφραση «Χιράμ-αβίβ» στη ΜΝΚΧιρὰμ», Ο', «Huram Abif», Μεταφρ. Λουθήρου), η οποία σημαίνει κατά γράμμα «Χιράμ ο Πατέρας Του», φαίνεται ότι σημαίνει 'ο Χιράμ είναι ο αρχιτεχνίτης του [δηλ. του βασιλιά]'. (2 Χρονικών 4:16)

Υποσημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Όπως η μετάφραση του Λουθήρου, διαθέσιμη στο ίντερνετ εδώ Αρχειοθετήθηκε 2007-09-28 στο Wayback Machine., στον ιστότοπο enominepatris.com (Γερμανικά).
  2. Η μετάφραση του Λουθήρου για αυτό το εδάφιο βρίσκεται εδώ.

Βιβλιογραφία & πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Ενόραση στις Γραφές, Τόμ. 2, 2008, Β. & Φ. Ε. Σκοπιά, λήμματα «Χιράμ», «Χιράμ-αβί», «Χιράμ-αβίβ».
  • Hulse, David Allen - Key of it All (Book two: Western Mysteries) - Llewellyn Publications, (date?) - ISBN 1-56718-429-4
  • Ripa Montesano Domenico V. - Vademecum di Loggia, Edizione Gran Loggia Phoenix – Roma Italia 2009 ISBN 978-88-905059-0-4.
  • Mackey, Albert Gallatin - A Lexicon of Freemasonry - Charleston (South Carolina), 1845.