Συζήτηση:Βόρεια Λέγκα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Τό λήμμα Βόρεια Λέγκα ( Κράμμα ) δέν άποτελεί τρολλιά ούτε καί έμπίπτει στά κριτήρια μή έγκυκλοπαιδhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1ικότητας κατά τήν κοινή λογική καί κατά τήν προσωπική μου άποψη. Δυστυχώς δέν μπορώ νά παρακολουθήσω τήν λογική σας διότι άντιβαίνει στά δημοκρατικά δικαιώματα τών χρηστών καί άναγνωστών τής Wikipedia. Διότι κατ΄έμέ είναι άναφαίρετο δικαίωμα τών πολιτών τού κόσμου όλου νά άπολαμβάνουν τήν πρόσβασή τους σέ όποιαδήποτε πραγματική πληροφορία ή πολιτικό γεγονός ένδεχομένως τούς ένδιαφέρει ή τούς άφορά έμμεσα ή άμεσα. Άν άποτελούσε τρολλιά θά έπρεπε νά ήταν ένα μή πραγματικό καί μή νόμιμο θέμα ή γεγονός. Όσον άφορά τά κριτήρια έγκυκλοπαιδικότητας δέν σάς κατανοώ ώς πρός τό πώς τά άντιλαμβάνεστε. Δηλαδή ή πραγματική ύπαρξη ένός νέου καί 100% νόμιμου πολιτικού κόμματος δέν δικαιούται νά διεκδικεί κριτήρια έγκυκλοπαιδικότητας καί νά φαίνεται στούς άναγνώστες τής Wikipedia ώς πληροφορία ή ώς πραγματικά ύφιστάμενο πολιτικό γεγονός ? Έν πάσει περιπτώσει όμως έπειδή έγώ είμαι ένας άπλός έκπρόσωπος στόν όποίο έχει άνατεθεί άπό τόν Πρόεδρο τού κόμματος τής Βόρειας Λέγκας ( Κράμμα )ή τοποθέτηση τού λήμματος στήν Wikipedia δέν διαθέτω περαιτέρω δικαιώματα καί έξουσιοδοτήσεις γιά λήψη άλλων άποφάσεων σέ σχέση μέ τίς ένέργειές σας έπί τών άλλεπάλληλων διαγραφών τού λήμματος. Θά ένημερώσω τόν Πρόεδρο Κο. Χρ.Όρφανίδη καί θά άποφασίσει έκείνος γιά άνάληψη ή μή περαιτέρω ένεργειών έπί τού θέματος. Μέχρι τότε όμως έχω έντολή άπό έκείνον νά έπανατοποθετήσω τό λήμμα. Στήν διάθεσή σας γιά περαιτέρω συζήτηση τήν όποία αναμένω μέ μεγάλο ένδιαφέρον.

ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη Leganorth (συζήτησησυνεισφορά) .

Χρήστης:Leganorth, στη Βικιπαίδεια δεν γίνονται ανεκτές απειλές ή δυνητικές απειλές εναντίον χρηστών της. Εφόσον επιθυμείτε να συνεισφέρετε, θα το κάνετε με τους κανόνες της Βικιπαίδειας και όχι με απειλές. Όπως σας ενημερώνω και στη συζήτησή σας, ο λογαριασμός σας φράσσεται για τρεις ημέρες - δεδομένου ότι το έχετε επαναλάβει. Αν συνεχίσετε να μην σέβεστε τους κανόνες της Βικιπαίδειας, τότε απλά δε θα σας επιτραπεί να συνεισφέρετε εδώ. --Focal Point 17:25, 16 Ιουνίου 2019 (UTC)