Μετοχή (οικονομία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μετοχή της Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση του 1925

Μετοχή είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετοχών είναι το ποσοστό ίσο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, του μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρίας, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί. Αντίστοιχα έχει και τον αναλογούντα αριθμό ψήφων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν κατέχει μετοχές άνευ ψήφου.

Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές,προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, μετα ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες.

Η κοινή μετοχή είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.

Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.

Όταν μια επιχείρηση που έχει εκδώσει μετοχές έχει κέρδη, μπορεί να μοιράσει μέρος των κερδών αυτών στους μετόχους της με την μορφή μερίσματος, που αντιστοιχεί σε κάποιο ποσό ανά μετοχή.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η μετοχή είναι μια λογιστική μονάδα για τις διάφορες επενδύσεις. Αυτό συχνά σημαίνει το απόθεμα μιας εταιρείας, αλλά χρησιμοποιείται επίσης για συλλογικές επενδύσεις, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, ετερόρρυθμες εταιρίες και εταιρείες επενδύσεων ακινήτων. 

Ο όρος «μερίδιο» ορίζεται, στο άρθρο 2 (46) του Περί Εταιρειών Νόμου του 1956 ως - "σημαίνει μοιράζονται ένα μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνει απόθεμα, εκτός εάν η διάκριση μεταξύ των αποθεμάτων και το μερίδιο ρητή ή σιωπηρή".

Οι εταιρίες εκδίδουν μετοχές που προσφέρονται προς πώληση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο ιδιοκτήτης των μετοχών της εταιρείας είναι μέτοχος (ή μέτοχος) της εταιρείας. Η μετοχή είναι αδιαίρετη ενότητα του κεφαλαίου, που εκφράζουν τη σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ της εταιρείας και του μετόχου. Το εκφράζονται αξία μιας μετοχής είναι ονομαστική του αξία, και το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που έχουν εκδοθεί αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της εταιρείας, , η οποία δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία των μετοχών αυτών.

Το εισόδημα που προέρχεται από την ιδιοκτησία των μετοχών είναι ένα μέρισμα. Η διαδικασία για την αγορά και την πώληση των μετοχών συχνά περιλαμβάνει περνάει μια χρηματιστή ως μέσο άνθρωπο. 

Αποτίμηση [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι μετοχές αποτιμώνται σύμφωνα με τις διάφορες αρχές σε διαφορετικές αγορές, αλλά μια βασική προϋπόθεση είναι ότι μια μετοχή αξίζει η τιμή στην οποία η συναλλαγή θα μπορούσε να συμβεί ήταν οι μετοχές που θα πωληθούν. Η ρευστότητα των αγορών είναι μια σημαντική εκτίμηση για το κατά πόσον η μετοχή μπορεί να πωληθεί σε κάθε δεδομένη στιγμή. Μια πραγματική συναλλαγή πώλησης μετοχών μεταξύ πωλητή και αγοραστή είναι συνήθως θεωρείται ότι παρέχει τον καλύτερο δείκτη της αγοράς, εκ πρώτης όψεως ως προς την «πραγματική αξία» των μετοχών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ορολογία [Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Κυκλοφορουσών μετοχών είναι εκείνοι[ασαφές] που έχουν λάβει άδεια, που εκδόθηκε, και κατέχονται από τρίτα μέρη. Ο αριθμός των μετοχών σε κυκλοφορία φορές η τιμή της μετοχής δίνει την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, η οποία, εάν η τιμή διαπραγμάτευσης παραμένουν σταθερές θα ήταν αρκετή για να αγοράσει την εταιρεία.
  • Ίδιες μετοχές έχουν άδεια, που εκδόθηκε, και κατέχονται από την ίδια την εταιρεία.
  • Εκδομένων μετοχών είναι το άθροισμα του συνόλου των μετοχών και των ιδίων μετοχών.
  • Οι μετοχές που επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τόσο εκδοθεί (από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους) και μη εκδοθέντα, αλλά εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία καταστατικά έγγραφα.

Φορολογική μεταχείριση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων κυμαίνεται μεταξύ των φορολογικών δικαιοδοσιών. Για παράδειγμα, στην Ινδία, μερίσματα φόρο ελεύθερες στα χέρια του μετόχου, αλλά η εταιρεία που καταβάλλει το μέρισμα πρέπει να πληρώσει φόρο διανομής μερίσματος κατά 12,5%. Υπάρχει, επίσης, η έννοια της λογιζόμενης μερίσματος, το οποίο δεν είναι αφορολόγητα. Περαιτέρω, η ινδική φορολογική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις για να σταματήσει απογύμνωση του μερίσματος.

Πιστοποιητικά μετοχών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστορικά, οι επενδυτές έλαβαν πιστοποιητικά μετοχών ως απόδειξη της κυριότητας των μετοχών τους. Στη σύγχρονη εποχή, τα πιστοποιητικά δεν είναι πάντοτε δεδομένη και την ιδιοκτησία μπορεί να καταγράφονται ηλεκτρονικά με ένα σύστημα όπως το CREST (depsitary τίτλων).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]