Σύνδικος πτώχευσης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο σύνδικος πτώχευσης είναι το πρόσωπο που διορίζεται από το δικαστήριο σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη και έχει ως καθήκον να διαχειρισθεί την πτωχευτική διαδικασία. Βασικά του καθήκοντα είναι να καταγράψει την περιουσία του οφειλέτη, να διαπιστώσει τις υποχρεώσεις του και να προχωρήσει στα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Αυτά είναι είτε η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και η διανομή του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές, είτε η προσπάθεια επίτευξης ενός συμβιβασμού μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, με σκοπό τη διάσωση της επιχείρησης και την παροχή "δεύτερης ευκαιρίας" στον οφειλέτη. Άλλα καθήκοντα του συνδίκου είναι η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η εκπροσώπηση τούτου σε δίκες, η είσπραξη των απαιτήσεων, η συνέχιση της επιχείρησης "προσωρινά" μέχρι δηλ. να ληφθεί απόφαση για την τύχη της κ.λπ. Ο σύνδικος πρέπει να είναι πρόσωπο με πείρα και γνώσεις στους τομείς του πτωχευτικού δικαίου και της διοίκησης επιχειρήσεων. Ενίοτε στις νομοθεσίες (όπως την ελληνική - άρθρο 63 του Πτωχευτικού Κώδικα του 2007) προβλέπεται ο διορισμός δικηγόρου. Έχει την ευθύνη απέναντι στους πιστωτές και στον οφειλέτη για κακή διαχείριση ή παράβαση του νόμου.