Μεσαίο αυτί

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το μέσο ους είναι αεροφόρος κοιλότητα που βρίσκεται στη λιθοειδή μοίρα του κροταφικού οστού. Η λειτουργία του είναι να μεταφέρει ηχητικά κύματα από τον έξω ακουστικό πόρο δια μέσου του τυμπανικού υμένα στα υγρά του έσω ωτός. Η μεταφορά αυτή της ηχητικής ενέργειας συντελείται με τη λειτουργία των τριών οσταρίων του μέσου ωτός, τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα, τα οποία μαζί με τον τυμπανικό υμένα ασκούν παράλληλα και μια ενισχυτική δράση στην παραλαμβανόμενη ηχητική ενέργεια. Έχει σχήμα αμφίκοιλου δίσκου. Προς τα πίσω επικοινωνεί μέσω του άντρου με τις μαστοειδείς κυψέλες ενώ στο πρόσθιο τμήμα του βρίσκεται το στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας.Ο τυμπανικός υμένας σχηματίζει το μεγαλύτερο τμήμα του έξω τοιχώματος και συνίσταται από τρεις στιβάδες. Εξωτερική: πλακώδες επιθήλιο, μέση: ινώδης και εσωτερική: συνέχεια του βλεννογόνου του έσω ωτός.Η λαβή της σφύρας συνάπτεται με τον τυμπανικό υμένα, είναι εύκολα ορατή και χρησιμοποιείται συνήθως σα σημείο αναφοράς ή οδηγό σημείο για την περιγραφή ανωμαλιών στον ΤΥ. Η μέση ινώδης στιβάδα πορεύεται από τη λαβή της σφύρας προς την περιφέρεια του ΤΥ ακτινωτά σχηματίζοντας μια πάχυνση στο σημείο επαφής της με την οστέινη αύλακα του περιβάλλονος οστού, γνωστή σαν τυμπανικός δακτύλιος. Προς τα άνω ο ΤΥ στερείται της μέσης στιβάδας αποτελώντας την καλούμενη χαλαρά μοίρα σε αντιδιαστολή με το υπόλοιπο τμήμα του ΤΥ που αποτελεί την τεταμένη μοίρα. Κατά την πρόπτωση του φωτός στην επιφάνεια του ΤΥ το φως αντανακλάται κυρίως από την περιοχή του πρόσθιου κάτω τεταρτημορίου, εμφανίζοντας σε φυσιολογικά ώτα το φωτεινό κώνο. Για την περιγραφή των ανατομικών στοιχείων της κοιλότητας του μέσου ωτός διακρίνονται 6 τοιχώματα. Το έσω τοίχωμα φέρει στην οπίσθια μοίρα του δύο θυρίδες τη στρογγυλή και την ωοειδή, ενώ στην κεντρική μοίρα του δημιουργείται ένα έπαρμα που έχει σαν υπόστρωμα τη βασική έλικα του κοχλία και ονομάζεται ακρωτήριο. Η κορυφή του ακρωτηρίου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το άκρο της λαβής της σφύρας, η απόσταση δε μεταξύ τους αποτελεί το στενότερο σημείο της τυμπανικής κοιλότητας. Το έξω τοίχωμα σχηματίζεται από τον ΤΥ στη μέση,τμήμα του λεπιδοειδούς οστού προς τα άνω και τμήμα του τυμπανικού οστού προς τα κάτω. Οι περιοχές αυτές του έξω τοιχώματος διαιρούν το κοίλο του τυμπάνου σε τρεις μοίρες: το μεσοτυμπάνιο, το επιτυμπάνιο και το υποτυμπάνιο.Το έδαφος του μέσου ωτός αποτελείται από ένα οστέινο πέταλο που το διαχωρίζει από τον βολβό της έσω σφαγίτιδας. Το πέταλο αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ατελώς ανεπτυγμένο, οπότε μπορείνα προβάλει ο βολβός της σφαγίτιδας στην κοιλότητα του μέσου ωτός. Το πρόσθιο τοίχωμα του κοίλου του τυμπάνου προς τα κάτω εμφανίζει το στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας και πάνω από αυτό το κανάλι του τείνοντα το τύμπανο μυός. Η οροφή αποτελείται από λεπτό οστέινο τοίχωμα που χωρίζει την κοιλότητα του μέσου ωτός από το μέσο κρανιακό βόθρο,ενώ το οπίσθιο τοίχωμα φέρει την είσοδο προς το μαστοειδές άντρο και την πυραμοειδή προεξοχή απ’ όπου εξέρχεται ο τένων του μυός του αναβολέα. Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι κατά ένα μέρος οστέινη και κατά ένα άλλο μέρος χόνδρινη και συνδέει το ρινοφάρυγγα με τις κοιλότητες του μέσου ωτός. Με την επικοινωνία αυτή διασφαλίζεται η είσοδος αέρα στο μέσο ους και η εξισσορόπηση των πιέσεων του αέρα μεταξύ των δύο πλευρών του ΤΥ.Αυτή η εξίσωση είναι απαραίτητη για να επιτυγχάνεται η μέγιστη ευαισθησία του ΤΥ στην ταλάντωση όταν προσπίπτει πάνω σ’ αυτόν το ηχητικό ερέθισμα.Η διάνοιξη της σάλπιγγας υποβοηθείται από μύες του φάρυγγα που καταφύονται στη χόνδρινη μοίρα της και ενεργοποιούνται κατά την κατάποση. Το μαστοειδές άντρο είναι αεροφόρος κοιλότητα που βρίσκεται στο μαστοειδές οστό και επικοινωνεί με το κοίλο του τυμπάνου. Επαλείφεται με βλεννογόνο που αποτελεί συνέχεια του βλεννογόνου του μέσου ωτός. Τα οστάρια του μέσου ωτός συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις και έχουν σαν κύρια λειτουργία τη μεταφορά των ταλαντώσεων του ΤΥ στα υγρά του έσω ωτός. Η βάση του αναβολέα αποφράσσοντας την ωοειδή θυρίδα, έρχεται σε άμεση επαφή με τα υγρά που γεμίζουν τις κοιλότητες του μέσου ωτός. Έτσι οι ταλαντώσεις του ΤΥ με την παρεμβολή της αλυσίδας οσταρίων μετατρέπονται σε δονήσεις των υγρών του έσω ωτός ερεθίζοντας το όργανο του Corti. Εκτός από τη μεταφορά ταλαντώσεων ενισχύουν το ακουστικό ερέθισμα με δύο μηχανισμούς. Ο ένας αναφέρεται στη λειτουργία ενός υδραυλικού συστήματος που οφείλεται στη διαφορά εμβαδού των επιφανειών του ΤΥ και της ωοειδούς θυρίδας και εκφράζεται με ένα λόγο14:1. Ο άλλος μηχανισμός σχετίζεται με ένα σύστημα μοχλών που δημιουργούν τα ακουστικά οστάρια μεταξύ τους. Το συνολικό κέρδος ενίσχυσης της πίεσης που ήχου που επιτυγχάνεται με την παρεμβολή των δύο αυτών μηχανισμών είναι 18:1.


Σημαντικά σημεία • Τα οστάρια μεταφέρουν τον ήχο διαμέσου της κοιλότητας του μέσου ωτός • Η χαλαρή μοίρα του ΤΥ είναι λεπτή και πιο ευαίσθητη στις μεταβολές της πίεσης του μέσου ωτός. • Η εξωτερική στιβάδα του ΤΥ αποτελείται από πλακώδες επιθήλιο το οποίο μεταναστεύει προς την περιφέρεια του ΤΥ και στη συνέχεια προς τα έξω, διαμέσου των τοιχωμάτων του έξω ακουστικού πόρου • Το προσωπικό νεύρο διέρχεται από το μέσο ους,πορευόμενο μέσα από το οστέινο κανάλι του • Η ευσταχιανή σάλπιγγα επιτρέπει την είσοδο αέρα από το ρινοφάρυγγα στην κοιλότητα του μέσου ωτός