Κατάλογος φράσεων-S

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι φράσεις-S (στα αγγλικά S-phrases, συντομογραφία του Safety Phrases - φράσεις ασφαλείας) ορίζονται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 67/548/ΕΟΚ : Mέτρα ασφαλείας σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα και χρησιμοποιούνται για την σήμανση συσκευασιών επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η λίστα αναδημοσιεύθηκε στην οδηγία 2001/59/ΕΚ, όπου υπάρχουν μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.
Οι φράσεις ασφαλείας χρησιμοποιούνται διεθνώς και δεν αφορούν μόνο στην Ευρώπη ενώ γίνεται μια συνεχής προσπάθεια για την πλήρη διεθνή εναρμόνιση.

Φράσεις-S[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • S1 Να φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • S2 Μακριά από παιδιά.
 • S3 Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.
 • S4 Μακριά από κατοικημένους χώρους.
 • S5 Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε ... (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S6 Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα ... (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S7 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.
 • S8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.
 • S9 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.
 • S12 Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.
 • S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 • S14 Μακριά από ... (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).
 • S15 Μακριά από θερμότητα.
 • S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης. – Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • S17 Μακριά από καύσιμα υλικά.
 • S18 Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.
 • S20 Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 • S21 Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 • S22 Μη αναπνέετε την σκόνη.
 • S23 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
 • S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
 • S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 • S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
 • S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο ... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
 • S30 Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.
 • S33 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
 • S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
 • S36 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
 • S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
 • S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
 • S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S40 Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε ... (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.
 • S42 Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού / ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε ... (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται το ακόλουθο: «Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό»).
 • S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
 • S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
 • S47 Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S48 Να διατηρείται υγρό με ... (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.
 • S50 Να μην αναμιχθεί με ... (καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 • S52 ∆εν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.
 • S53 Αποφεύγετε την έκθεση – εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 • S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
 • S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • S59 Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση / ανακύκλωση.
 • S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
 • S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
 • S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.
 • S63 Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.
 • S64 Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

Συνδυασμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • S3/7 ∆ιατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.
 • S3/9/14 ∆ιατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
 • S3/9/14/49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
 • S3/9/49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
 • S3/14 ∆ιατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).
 • S7/8 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.
 • S7/9 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.
 • S7/47 ∆ιατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).
 • S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
 • S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
 • S27/28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο ... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).
 • S29/35 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.
 • S29/56 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
 • S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
 • S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S36/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 • S47/49 ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

Φράσεις SY για τον χρήστη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • SY1 Φοράτε φόρμα, μπότες και γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
 • SY2 Φοράτε γάντια από νεοπρένιο ή PUC, μπότες από καουτσούκ και γυαλιά όταν ψεκάζετε.
 • SY3 Φοράτε κατάλληλα γάντια, μπότες από καουτσούκ, ολόσωμη φόρμα και αναπνευστική συσκευή που να προστατεύει και τα μάτια, όταν εφαρμόζετε υποκαπνιστικό στα θερμοκήπια. Μην ξαναμπαίνετε στο θερμοκήπιο προτού αεριστεί καλά.
 • SY3 Φοράτε γυαλιά.
 • SY4 Φοράτε μάσκα για σκόνες όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
 • SY5 Πλύνετε τα ρούχα σας πριν τα ξαναφορέσετε.
 • SY6 Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό / σκόνισμα κλπ.
 • SY7 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό.
 • SY8 Να μη χρησιμοποιείται στην παρουσία εγκύων γυναικών.

Φράσεις SY: προφυλάξεις για τη δημόσια υγεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.
 • SY11 Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
 • SY12 Κρατείστε μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για ... ώρες / μέρες.

Φράσεις SΟ: προφυλάξεις για τα οικοσυστήματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • SO1 Μη ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
 • SO2 Μη ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες.
 • SO3 Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
 • SO4 Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 • SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του φαρμάκου για ... μέρες.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]