Ανάλυση Επιχειρησιακών Διεργασιών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η ανάλυση επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης για την ευκολότερη κατανόηση της δομής της και του τρόπου λειτουργίας της από όλα τα μέλη που εμπλέκονται σε αυτή. Συχνά για μεγαλύτερη κατανόηση χρησιμοποιούμε διαγραμματική απεικόνιση τα λεγόμενα διαγράμματα ροής. Κατά τον Suchman(1983,1987) οι πρότυπες οδηγίες λειτουργίας, τα διαγράμματα ροής κ.λπ. που συνθέτουν το σύστημα διαδικασιών, δεν επαρκούν για την πλήρη κατανόηση μιας ενέργειας. Η πραγματικότητα κάθε ενέργειας γίνεται αντιληπτή μέσω των συνθηκών στις οποίες διαδραματίζεται. Η προσέγγιση του Suchman πλαισιώνει την ενέργεια με το φυσικό περιβάλλον σε ενιαίο σύστημα. Η έμφαση στη διαρθρωτική σύνθεση των διαδικασιών μπορεί να εκφραστεί με τον όρο ανάλυση διαδικασίας, μέσω της οποίας τίθεται υπό αναψηλάφηση η οργανωτική πρακτική. Η σημασία της ανάλυσης παρουσιάζει δομική συμπεριφορά ενός επιμέρους διοικητικού συστήματος, με σκοπό την εφαρμογή εμπειρικών μελετών αξιολόγησης της ποιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων και τυχόν απαίτησης οργανωτικών αλλαγών.

Τομείς της Επιχειρησιακής Ανάλυσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ανάλυση επιχειρησιακών διεργασιών ως επιστήμη καλύπτεται έντονα από την ανάλυση απαιτήσεων, που μερικές φορές ονομάζεται και τεχνικές απαιτήσεις, αλλά επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των αλλαγών σε έναν οργανισμό που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν αλλαγές στις στρατηγικές, στις δομές, στις πολιτικές, στις διαδικασίες και στα συστήματα πληροφοριών.

Οι επιχειρησιακή ανάλυση περιλαμβάνει:

 • Επιχειρησιακή ανάλυση ή εταιρική ανάλυση (Enterprise analysis or company analysis)
επικεντρώνεται στην κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης σαν σύνολο, στις στρατηγικές κατευθύνσεις καθώς και στον εντοπισμό εκείνων των πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν στην επιχείρηση την επίτευξη των στρατηγικών τις στόχων.
 • Απαιτήσεις σχεδιασμού και διαχείρισης (Requirements planning and management)
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό τον απαιτήσεων των αναπτυξιακών διαδικασιών, τον καθορισμό των υψηλότερων σε προτεραιότητα απαιτήσεων για την εφαρμογή και την διαχείριση αλλαγών.
 • Απαιτήσεις εκμαίευσης (Requirements elicitation)
περιγράφει τις τεχνικές για την συλλογή των απαιτήσεων από τα εμπλεκόμενα μέλη σε ένα έργο.
 • Ανάλυση απαιτήσεων (Requirements analysis)
περιγράφει πώς να αναπτύξεις και να καθορίσεις τις απαιτήσεις με αρκετές λεπτομέρειες ώστε να τους επιτρέψει την επιτυχή εφαρμογή από την ομάδα σχεδίου.
 • Απαιτήσεις επικοινωνίας (Requirements communication)
περιγράφει τις τεχνικές για να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν μια κοινή κατανόηση των απαιτήσεων και τον τρόπο που θα εφαρμοστούν.
 • Αξιολόγηση και επικύρωση λύσεων (Solution assessment and validation)
περιγράφει πώς ο αναλυτής επιχειρήσεων μπορεί ελέγξει την ορθότητα της προτεινόμενης λύσης, τον τρόπο να υποστηρίξει την εφαρμογή της λύσης και πώς να αξιολογήσει τις ενδεχόμενες παραλείψεις στην εφαρμογή.

Τεχνικές επιχειρησιακής ανάλυσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχει ένας αριθμός τεχνικών τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ένας αναλυτής επιχειρήσεων για να διευκολύνει την αλλαγή των επιχειρήσεων.

Μερικές από αυτές τις τεχνικές περιλαμβάνουν:

 • PESTLE

Η PESTLE ανάλυση παρέχει ένα πλαίσιο για τη διερεύνηση και την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος για έναν οργανισμό. Το πλαίσιο προσδιορίζει έξι βασικούς τομείς που πρέπει να εξεταστούν κατά την προσπάθεια να εντοπιστούν οι πηγές της αλλαγής.

Οι έξι βασικοί τομείς είναι:

Πολιτικός (Political) (Παρούσες και πιθανές επιδράσεις από πολιτικές πιέσεις)
Οικονομικός (Economic) (Οι τοπικές, οι εθνικές και οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις)
Κοινωνικό-Πολιτισμικός (Socio-Cultural) (Ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία μπορεί να επηρεάσει μια οργάνωση)
Τεχνολογικός (Technological) (Η επίδραση των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών)
Νομικός (Legal) (Η επίδραση της εθνικής και παγκόσμιας νομοθεσίας)
Περιβαλλοντικός (Enviromental) (Τα τοπικά, εθνικά και παγκόσμια ζητήματα)
 • MOST

Αυτό είναι που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας εσωτερικής περιβαλλοντικής ανάλυσης, καθορίζοντας τις ιδιότητες των περισσότερων για να διασφαλιστεί ότι το έργο ευθυγραμμίζεται με κάθε ένα από τα 4 χαρακτηριστικά.

Οι τέσσερις ιδιότητες του MOST:

Αποστολή (Mission) (όπου η επιχείρηση προτίθεται να πάει)
Στόχοι (Objectives) (από τους βασικούς στόχους που θα συμβάλουν στην επίτευξη της αποστολής)
Στρατηγικές (Strategies) (επιλογές για τη μετακίνηση προς τα εμπρός)
Τακτικές (Tactics) (πώς οι στρατηγικές θα τεθούν σε δράση)
 • SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους.

Το SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις:

Strengths (Δυνατά σημεία)
Weaknesses (Αδύνατα σημεία)
Opportunities (Ευκαιρίες)
Threats (Απειλές)
 • CATWOE

Αυτό χρησιμοποιείται για να συνεισφέρει στον προβληματισμό σχετικά με το τι η επιχείρηση προσπαθεί να επιτύχει. Επιχειρηματικές προοπτικές για να βοηθήσει τους αναλυτές των επιχειρήσεων να εξετάσουν τις συνέπειες κάθε προτεινόμενης λύσης για τα εμπλεκόμενα άτομα.

Τα έξι στοιχεία του CATWOE είναι:

Customers
Actors
Transformation Process
World View
Owner
Environmental Constraints
 • MoSCoW

Τα τέσσερα στοιχεία του MoSCoW Method είναι:

MUST have this.
SHOULD have this if at all possible.
COULD have this if it does not affect anything else.
WON'T have this time but WOULD like in the future.

Βλέπε Επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η δημιουργία της συγκεκριμένης εργασίας έγινε στα πλαίσια του μαθήματος Διοίκηση Διεργασιών του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας