Χρήστης:Geraki/Graph/HistoricalFertilityRates

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


<graph mode=interactive title="Ιστορικά ποσοστά γονιμότητας">
{
 "version": 2,
 "width": 500,
 "height": 260,
 "padding": 12,
 "background": "#edf1f7",
 "signals": [
  {
   "name": "isDragging",
   "init": false,
   "streams": [
    {"type": "@handle:mousedown","expr": "true"},
    {"type": "mouseup","expr": "false"}
   ]
  },
  {
   "name": "scaledHandlePosition",
   "streams": [
    {
     "type": "mousemove[isDragging]",
     "expr": "eventX()",
     "scale": {"name": "yearsScale","invert": true}
    }
   ]
  },
  {
   "name": "currentYear",
   "init": 2000,
   "expr": "clamp(parseInt(scaledHandlePosition),1960,2013)"
  },
  {
   "name": "tooltipSignal",
   "init": {"expr": "{x: 0, y: 0, datum: {} }"}, 
   "streams": [
    { 
     "type": "@map:mouseover",  
     "expr": "{x: eventX(), y: eventY(), datum: eventItem().datum.zipped}"
    },
    { 
     "type": "@map:mouseout",
     "expr": "{x: 0, y: 0, datum: {} }"
    }
   ] 
  }
 ],
 "data": [
  {
   "name": "highlights",
   "url": "wikiraw:///Χρήστης:Geraki/Graph/RawData:FertilityByCountryHistoric-Csv",
   "format": {"type": "csv"},
   "transform": [
    {
     "type": "formula",
     "field": "v",
     "expr": "parseFloat(datum[''+currentYear])"
    }
   ]
  },
  {
   "name": "countries",
   "url": "wikiraw:///Χρήστης:Geraki/Graph/RawData:WorldMap-iso3-json",
   "format": {"type": "topojson","feature": "countries"},
   "transform": [
    {
     "type": "geopath",
     "value": "data",
     "scale": 80,
     "center": [-180,125],
     "translate": [0,0],
     "projection": "equirectangular"
    },
    {
     "type": "lookup",
     "keys": ["id"],
     "on": "highlights",
     "onKey": "id",
     "as": ["zipped"],
     "default": {"v": null, "country":"No data"}
    }
   ]
  }
 ],
 "scales": [
  {
   "name": "yearsScale",
   "type": "linear",
   "zero": false,
   "domain": [1960,2013],
   "range": "width"
  },
  {
   "name": "color",
   "type": "linear",
   "domain": {"data": "countries","field": "zipped.v"},
   "domainMin": 1,
   "zero": false,
   "range": ["#FFEDBC", "#f83600"]
  }
 ],
 "marks": [
  {
   "name": "yearLabel",
   "type": "text",
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"value": 0},
     "y": {"value": 25},
     "fontSize": {"value": 32},
     "fontWeight": {"value": "bold"},
     "fill": {"value": "steelblue"}
    },
    "update": {"text": {"signal": "currentYear"} }
   }
  },
  {
   "name": "scrollLine",
   "type": "rule",
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"value": 0},
     "y": {"value": 40},
     "x2": {"value": 500},
     "stroke": {"value": "#000"},
     "strokeWidth": {"value": 2}
    }
   }
  },
  {
   "name": "handle",
   "type": "path",
   "properties": {
    "enter": {
     "y": {"value": 40},
     "path": {"value": "m-5.5,-10l0,20l11.5,-10l-11.5,-10z"},
     "stroke": {"value": "#880"},
     "strokeWidth": {"value": 2.5}
    },
    "update": {
     "x": {"scale": "yearsScale","signal": "currentYear"},
     "fill": {"value": "#fff"}
    },
    "hover": {"fill": {"value": "#f00"} }
   }
  },
  {
   "name": "map",
   "type": "path",
   "from": {"data": "countries"},
   "properties": {
    "enter": {"path": {"field": "layout_path"} },
    "update": {
     "fill": [
      {
       "test": "datum.zipped.v !== null",
       "scale": "color",
       "field": "zipped.v"
      },
      {"value": "grey"}
     ]
    },
    "hover": {"fill": {"value": "#989898"} }
   }
  },
  {
   "type": "text",
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"value": 500},
     "y": {"value": 10},
     "align": {"value": "right"},
     "fontSize": {"value": 17},
     "fill": {"value": "black"}
    },
    "update": {
     "text": {"template": "\u007b{tooltipSignal.datum.country}\u007d \u007b{tooltipSignal.datum.v}\u007d"}
    }
   }
  }
 ],
 "legends": [
  {
   "fill": "color",
   "title": "Γονιμότητα",
   "offset": -300,
   "properties": {
    "gradient": {
     "stroke": {"value": "transparent"}
    },
    "title": {
     "fontSize": {"value": 14}
    },
    "legend": {
     "x": {"value": 0},
     "y": {"value": 180}
    }
   }
  }
 ]
}
</graph>