Συζήτηση:Εσπεράντο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιχείρηση Αποτίμησης Ζωτικών Λημμάτων
Αυτό το λήμμα είναι αντικείμενο της Επιχείρησης Αποτίμησης Ζωτικών Λημμάτων, μιας συλλογικής προσπάθειας για την αποτίμηση και δημιουργία στατιστικών για τα λήμματα ζωτικής σημασίας της Βικιπαίδειας.
Λήμμα τάξης Έναρξη Έναρξη Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως λήμμα τάξης Έναρξης κατά την κλίμακα ποιότητας.

Διόρθωσα κατά πολύ το άρθρο γιατί μου φάνηκε απαράδεκτο:

1) Δεν υπήρχε ορισμός

2) Η πρώτη πρόταση στο Γλώσσα δεν έβγαζε νόημα.

3) Τι σημαίνει χωρίς το μειονέκτημα των ιδιωματισμών; Κάπως υποκειμενικό δεν είναι αυτό;

4) Επανάληψη του "Είναι γλώσσα..."

5) ΔΕΝ είναι γλώσσα λατινογενής, αλλά τεχνητή και άρα κανένας όρος 'Χ-γενής' δεν της ταιριάζει

6) Έχω βαρεθεί να βλέπω [[κόσμο]]υ και [[Ευρώπη]]ς. Άσε που το [[κόσμο]]υ δεν οδηγεί καν στο σωστό λήμμα (που είναι Κόσμος).

Αν είμαι πολύ υπερβολικός επαναφέρετε την παλιά, τι να πω. --Δνόφος 01:08, 11 Mar 2005 (UTC)

Το λευκότερο λευκό[επεξεργασία κώδικα]

ΘΥμίζει λίγο αυτό που λέει "τι είναι άσπρο και εξαφανίζεται σιγά-σιγά μέσα στη νύχτα", εχεχε. Εναλλακτικά μπορείς να το κάνεις και με το tag <font color="χρώμα"></font color>, π.χ. πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, αλλά για έναν πίνακα καλύτερο είναι το styles νομίζω - Badseed 22:17, 15 Μαΐου 2006 (UTC)

Τεχνητή γλώσσα[επεξεργασία κώδικα]

Προσοχή λίγο εδώ , γιατί στις βικιπαίδειες άλλων γλωσσών υπάρχουν δύο άρθρα για το θέμα , σαφώς διαχωρισμένα

constructed languege

international auxiliary language ,στην αγγλική

ή Planlingvo

Internacia planlingvo , στην εσπεράντο βικιπαίδεια....

αν δώσουμε λίγο προσοχή , γίνεται σαφές ότι η εσπεράντο είναι διεθνής Τεχνητή γλώσσα και όχι απλώς τεχνητή γλώσσα. Σίγουρα μπορούν να γραφτούν 2 λήμματα για το θέμα , όπως και στις αλλόγλωσσες βικιπαίδειες , το 'τεχνητή γλώσσα' όμως καλό είναι να γίνει 'διεθνής τεχνητή γλώσσα' ή 'διεθνής βοηθητική γλώσσα' ή όπως αλλιώς νομίζετε.Glavkos 20:57, 8 Απριλίου 2009 (UTC)

τελικά το λήμμα 'Διεθνής τεχνητή γλώσσα' υπάρχει ως Διεθνής γλώσσα το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να παραμείνει ως έχει και μένει να δημιουργηθεί το λήμμα Τεχνητή γλώσσα. όλα καλά Glavkos 07:28, 10 Απριλίου 2009 (UTC)

Jen propono plibonigi la artikolon[επεξεργασία κώδικα]

Saluton, kaj pardonu min ĉar mi ne parolas vian nacian lingvon. En la angla kaj franca artikoloj estas tabelo kun ekzemploj de frazoj en Esperanto kaj en la naciaj lingvoj, same kiel en via artikolo. Sed tiujn ekzemplojn la leganto povas klaki por aŭdi la lingvon. Laŭ mi estus bona ideo se ankaŭ via artikolo uzus tiujn ĉi aŭdajn dosierojn, ĉi-sube. — SGC.Alex (συζήτηση) 19:52, 11 Ιανουαρίου 2016 (UTC)

English Esperanto IPA
Hello Saluton  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[sa.ˈlu.ton]|[sa.ˈlu.ton]]]
Yes Jes  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈjes]|[ˈjes]]]
No Ne  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈne]|[ˈne]]]
Good morning Bonan matenon  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈbo.nan ma.ˈte.non]|[ˈbo.nan ma.ˈte.non]]]
Good evening Bonan vesperon  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈbo.nan ves.ˈpe.ron]|[ˈbo.nan ves.ˈpe.ron]]]
Good night Bonan nokton  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈbo.nan ˈnok.ton]|[ˈbo.nan ˈnok.ton]]]
Goodbye Ĝis (la) revido  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈdʒis (la) re.ˈvi.do]|[ˈdʒis (la) re.ˈvi.do]]]
What is your name? Kio estas via nomo?  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈki.o ˌes.tas ˌvi.a ˈno.mo]|[ˈki.o ˌes.tas ˌvi.a ˈno.mo]]]
My name is Marc. Mia nomo estas Marko  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˌmi.a ˈno.mo ˌes.tas ˈmar.ko]|[ˌmi.a ˈno.mo ˌes.tas ˈmar.ko]]]
How are you? Kiel vi fartas?  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈki.el vi ˈfar.tas]|[ˈki.el vi ˈfar.tas]]]
I am well. Mi fartas bone  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[mi ˈfar.tas ˈbo.ne]|[mi ˈfar.tas ˈbo.ne]]]
Do you speak Esperanto? Ĉu vi parolas Esperante?  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈtʃu vi pa.ˈro.las ˌes.pe.ˈran.te]|[ˈtʃu vi pa.ˈro.las ˌes.pe.ˈran.te]]]
I don't understand you Mi ne komprenas vin  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[mi ˌne kom.ˈpre.nas ˌvin]|[mi ˌne kom.ˈpre.nas ˌvin]]]
All right Bone  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈbo.ne]|[ˈbo.ne]]]
Okay Ĝuste  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈdʒus.te]|[ˈdʒus.te]]]
Thank you Dankon  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈdan.kon]|[ˈdan.kon]]]
You're welcome Ne dankinde  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˌne.dan.ˈkin.de]|[ˌne.dan.ˈkin.de]]]
Please Bonvolu  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[bon.ˈvo.lu]|[bon.ˈvo.lu]]]
Forgive me/Excuse me Pardonu min  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[par.ˈdo.nu ˈmin]|[par.ˈdo.nu ˈmin]]]
Bless you! Sanon!  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈsa.non]|[ˈsa.non]]]
Congratulations Gratulon  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ɡra.ˈtu.lon]|[ɡra.ˈtu.lon]]]
I love you Mi amas vin  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[mi ˈa.mas ˌvin]|[mi ˈa.mas ˌvin]]]
One beer, please Unu bieron, mi petas  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈu.nu bi.ˈe.ron, mi ˈpe.tas]|[ˈu.nu bi.ˈe.ron, mi ˈpe.tas]]]
Where is the toilet? Kie estas la necesejo?  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈki.e ˈes.tas ˈla ˌne.tse.ˈse.jo]|[ˈki.e ˈes.tas ˈla ˌne.tse.ˈse.jo]]]
What is that? Kio estas tio?  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈki.o ˌes.tas ˈti.o]|[ˈki.o ˌes.tas ˈti.o]]]
That is a dog Tio estas hundo  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈti.o ˌes.tas ˈhun.do]|[ˈti.o ˌes.tas ˈhun.do]]]
We will love! Ni amos!  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ni ˈa.mos]|[ni ˈa.mos]]]
Peace! Pacon!  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[ˈpa.tson]|[ˈpa.tson]]]
I am a beginner in Esperanto. Mi estas komencanto de Esperanto  [[Βοήθεια:Οδηγός προφοράς IPA#[mi ˈes.tas ˌko.men.ˈtsan.to de ˌes.pe.ˈran.to]|[mi ˈes.tas ˌko.men.ˈtsan.to de ˌes.pe.ˈran.to]]]