Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ-Greek General Chart of Accounts) ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 1123 του 1980 (ΠΔ 1123/1980). Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόμου 1041 του 1980 (Ν 1041/1980), "Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των λογιστικών μεγεθών, δια του οποίου σκοπείται η τυποποίησις των υπό των οικονομικών μονάδων της Χώρας τηρούμενων λογαριασμών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάσει παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξις και δημοσίευσις τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων και ο εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής εις εθνικήν κλίμακα". [1] Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού μοντέλου, ενώ από το 2006 και έπειτα τηρείται το σχέδιο των λογαριασμών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι λογιστικοί υπολογισμοί δεν ταυτίζονται πάντα με τις φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ, οι λογιστικές πρακτικές των ΔΠΧΠ για τις οικονομικές καταστάσεις και οι φορολογικοί υπολογισμοί που επιτάσσει ο εμπορικός κώδικας και η ελληνική νομολογία των εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθμίδων λογαριασμών είναι ενδεικτική και υπάρχουν κενοί λογαριασμοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Οι λογαριασμοί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ταξινομούνται όπως προαναφέραμε σε δέκα ομάδες, οι οποίες αριθμούνται κατά τη φυσική σειρά των αριθμών 1 έως 9 και 0. Το Σχέδιο για την ομαδοποίηση των λογαριασμών χρησιμοποιεί το κριτήριο του ισολογισμού. Έτσι: • Οι ομάδες ένα (1) έως οκτώ (8) αφιερώνονται στη γενική λογιστική. • Η ομάδα εννέα (9) αφιερώνεται στη αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως • Η ομάδα δέκα (0) αφιερώνεται στους λογαριασμούς τάξεως. Οι ομάδες που καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής (συμπεριλαμβανομένου και των λογαριασμών τάξεως) τμηματοποιούνται και χρησιμοποιούνται ως εξής: • Οι ομάδες ένα (1) έως πέντε (5) περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του ισολογισμού, δηλαδή εκείνους που στο τέλος της χρήσεως, κατά κανόνα, παρουσιάζουν υπόλοιπα (χρεωστικά ή πιστωτικά) και οι οποία συνθέτουν τον ισολογισμό. Ειδικότερα: • Στις ομάδες ένα (1) έως τρία (3) περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί του ενεργητικού. • Στις ομάδες τέσσερα (4) έως πέντε (5) περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί του παθητικού. • Οι ομάδες έξι (6) έως οκτώ (8) περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος της χρήσεως μηδενίζονται, με τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως και στη συνέχεια σε λογαριασμούς του ισολογισμού και ειδικότερα: • Στην έκτη (6) ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εξόδων κατ’ είδος. • Στην έβδομη (7) ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εσόδων κατ’ είδος. • Στην όγδοη (8) ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων, αποτελεσμάτων και συνθέσεως, που είναι απαραίτητοι για τον προσδιορισμό και τη διάθεση του αποτελέσματος της χρήσης. • Στην ομάδα δέκα (0) περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Οι λογαριασμοί τάξεως είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας, η οποία όμως (ποσοτική μεταβολή) είναι δυνατό να επέλθει στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασμών, σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας δέκα (0), χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της γενικής λογιστικής (ομάδων 1-8) και της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως (ομάδας 9). Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως: • Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία. • Εγγυήσεις που λαμβάνονται από την οικονομική μονάδα για εξασφάλιση απαιτήσεών της. • Εγγυήσεις που παραχωρούνται από την οικονομική μονάδα για εξασφάλιση υποχρεώσεών της. • Αμφοτεροβαρείς και άλλης φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους. • Διάφορες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία.


Διάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδες Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Λογαριασμοί Ισολογισμού
Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό Ομάδα 2η: Αποθέματα Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Ομάδα 4η: Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ομάδα 5η: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10 Εδαφικές Εκτάσεις 20 Εμπορεύματα 30 Πελάτες 40 Κεφάλαιο 50 Προμηθευτές
11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα 21 Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή 31 Γραμμάτια Εισπρακτέα 41 Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 51 Γραμμάτια Πληρωτέα
12 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 22 Υποπροϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή 32 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 42 Αποτελέσματα εις Νέον 52 Τράπεζες-Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
13 Μεταφορικά Μέσα 23 Παραγωγή σε Εξέλιξη 33 Χρεώστες Διάφοροι 43 Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου 53 Πιστωτές Διάφοροι
14 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 24 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες-Υλικά Συσκευασίας 34 Χρεόγραφα 44 Προβλέψεις 54 Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη
15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση 25 Αναλώσιμα Υλικά 35 Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων 45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις 26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 46 ...... 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
17 ......... 27 ......... 37 ........ 47 ...... 57 .......
18 Συμμετοχές 28 Είδη Συσκευασίας 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 48 Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα 58 Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής
19 Πάγιο Ενεργητικό Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων 29 Αποθέματα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων 39 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων (Όμιλος Λογαριασμών Προαιρετικής Χρήσεως) 49 Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων 59 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Καταστημάτων ή Άλλων Κέντρων
Λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεως
Ομάδα 6η: Λειτουργικά (Οργανικά) Έξοδα Ομάδα 7η: Λειτουργικά (Οργανικά) Έσοδα
60 Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 71 Πωλήσεις Προϊόντων Ετοίμων & Ημιτελών
62 Παροχές Τρίτων 72 Πωλήσεις Προϊόντων Ετοίμων & Ημιτελών
63 Φόροι-Τέλη 73 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
64 Διάφορα Έξοδα 74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων
65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών
66 Αποσβέσεις Παγίων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 76 Έσοδα Κεφαλαίων
67 ... 77 ...
68 Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων - Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτοπαραδόσεις ή Καταστροφές Εμπορευμάτων
69 Οργανικά Έξοδα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων 79 Οργανικά Έσοδα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων
Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων
Ομάδα 8η: Αποτελέσματα
80 Γενική Εκμετάλλευση
81 Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα
82 Έξοδα & Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων
83 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους
84 Έσοδα από Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων
85 Αποσβέσεις Παγίων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος
86 Αποτελέσματα Χρήσεως
87 ...
88 Αποτελέσματα προς Διάθεση
89 Ισολογισμός

Ομάδα Λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Λογαριασμοί Κοστολόγησης
Ομάδα 9η: Κοστολόγηση
90 Διάμεσοι - Αντικρυζόμενοι Λογαριασμοί
91 Ανακατάταξη Εξόδων, Αγορών & Εσόδων
92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους
93 Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη)
94 Αποθέματα
95 Αποκλίσεις από Πρότυπο Κόστος
96 Έσοδα-Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα
97 Διαφορές Ενσωματώσεως & Καταλογισμού
98 Αναλυτικά Αποτελέσματα
99 Εσωτερικές Διασυνδέσεις.

Ομάδα Λογαριασμών Τάξεως

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Λογαριασμοί Τάξεως
Ομάδα 0: Λογαριασμοί Τάξεως
00 -
01 Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία
02 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών
03 Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις
04 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί
05 Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων
06 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών
07 Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις
08 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Πισωτικοί
09 Λογαριασμοί Τάξεως Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων

Ανάλυση Λογαριασμών

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι ομάδες του σχεδίου απαρτίζονται από λογαριασμούς που αναλύονται σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. βαθμό, παρέχοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφόρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. τηρώντας ωστόσο την ομοιομορφία κατά τη σύγκριση των καταστάσεων. Κάθε βαθμός αποτελείται από μία δυάδα ψηφίων, το πρώτο εκ των οποίων δανείζεται τον αριθμό της ομάδας και το δεύτερο κινείται με αύξοντα αριθμό (π.χ. ομάδα 1 έχει λογαριασμούς 10, 11, 12, η ομάδα 2 έχει 20, 21, 22 κ.ο.κ.). Οι λογαριασμοί του δευτέρου βαθμού του λογαριασμού 10 της ομάδας 1 αναπτύσσονται ως 10.00, 10.01, 10.02. Οι λογαριασμοί τρίτου βαθμού του 10.00 της ομάδας 1 αναπτύσσονται ως 10.00.00, 10.00.01, 10.00.02 κ.ο.κ. Για παράδειγμα, ο λογαριαμός (10) "Εδαφικές εκτάσεις" αναλύεται σε δεύτερο βαθμό στον (10.00) "Γήπεδα-Οικόπεδα" και σε τρίτο βαθμό σε (10.00.00) "Γήπεδο ΧΧ Λαυρεωτικής". Ακολουθεί ενδεικτική ανάλυση ορισμένων λογαριασμών της ομάδας 1:

1ος βαθμός
2ος βαθμός
3οςβαθμός Σημείωση
(10) "Εδαφικές Εκτάσεις" (10.00) "Γήπεδα-Οικόπεδα"
(10.01) "Ορυχεία"
(10.02) "Μεταλλεία"
(10.03) "Λατομεία"
(10.04) "Αγροί"
(10.05) "Φυτείες"
(10.06) "Δάση"
(10.10) "Γήπεδα-Οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης" μεταφορά (10.00) σε (10.10) και αντίστροφα[2]
(10.11) "Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης" μεταφορά (10.01) σε (10.11) και αντίστροφα
(10.12) "Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης"
(10.13) "Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης"
(10.14) "Αγροί εκτός εκμετάλλευσης"
(10.15) "Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης"
(10.16) "Δάση εκτός εκμετάλλευσης"
(10.99) "Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις" - Τα γήπεδα δεν αποσβένονται.[3][4]
(10.99.01) "Αποσβεσμένα Ορυχεία" Αντίθετος του (10.01)[5]
(10.99.02) "Αποσβεσμένα Μεταλλεία" Αντίθετος του (10.02)
(10.99.03) "Αποσβεσμένα Λατομεία" Αντίθετος του (10.03)
(10.99.04) "Αποσβεσμένοι Αγροί" Αντίθετος του (10.04)
(10.99.05) "Αποσβεσμένες Φυτείες" Αντίθετος του (10.05)
(10.99.06) "Αποσβεσμένα Δάση" Αντίθετος του (10.06)
(11) "Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα" (11.00) "Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων"
(11.01) "Τεχνικά έργα εξυπηρέτησεις μεταφορών"
(11.02) "Λοιπά τεχνικά έργα"
(11.03) "Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων"
(11.07) "Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων"
(11.08) "Τεχνικά έργα εξυπηρέτησεις μεταφορών σε ακινητα τρίτων"
(11.09) "Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων"
(11.10) "Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων"
(11.14) "Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.00) σε (11.14) και αντίστροφα.
(11.15) "Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.01) σε (11.15) και αντίστροφα.
(11.16) "Λοιπά έργα εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.02) σε (11.16) και αντίστροφα.
(11.17) "Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.03) σε (11.17) και αντίστροφα.
(11.21) "Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.07) σε (11.21) και αντίστροφα.
(11.22) "Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.08) σε (11.22) και αντίστροφα.
(11.23) "Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.16) σε (11.23) και αντίστροφα.
(11.24) "Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμετάλλευσης" Μεταφορά (11.17) σε (11.24) και αντίστροφα.
(11.99) "Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα" (11.99.00) "Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων" Αντίθετος του (11.00)
(11.99.01) " Αποσβεσμένα Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών" Αντίθετος του (11.01)
(11.99.02) "Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα" Αντίθετος του (11.02)
(11.99.03) "Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων" Αντίθετος του (11.03)
(11.99.07) "Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Αντίθετος του (11.07)
(11.99.08) "Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησεις μεταφορών σε ακινητα τρίτων" Αντίθετος του (11.08)
(12) "Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός" (12.00) "Μηχανήματα"
(12.01) "Τεχνικές εγκαταστάσεις"
(12.02) "Φορητά μηχανήματα χειρός"
(12.03) "Εργαλεία"
(12.04) "Καλούπια - Ιδιοσυσκευές"
(12.05) "Μηχανολογικά όργανα"
(12.06) "Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός"
(12.07) "Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων"
(12.08) "Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων"
(12.09) "Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων"
(12.10) "Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.00) σε (12.10) και αντιστρόφως
(12.11) "Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.01) σε (12.11) και αντιστρόφως
(12.12) "Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.02) σε (12.12) και αντιστρόφως
(12.13) "Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.03) σε (12.13)
(12.14) "Καλούπια - Ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.04) σε (12.14) και αντιστρόφως
(12.15) "Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.05) σε (12.15)
(12.16) "Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.06) σε (12.16) και αντιστρόφως
(12.17) "Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.07) σε (12.17) και αντιστρόφως
(12.18) "Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.08) σε (12.18) και αντιστρόφως
(12.19) "Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως" Μεταφορά (12.09) σε (12.19) και αντιστρόφως
(12.90) "Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/1995)"
(12.99) "Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός" (12.99.00) "Αποσβεσμένα μηχανήματα" Αντίθετος του (12.00)
(12.99.01) "Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις" Αντίθετος του (12.01)
(12.99.02) "Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός" Αντίθετος του (12.02)
(12.99.03) "Αποσβεσμένα εργαλεία" Αντίθετος του (12.03)
(12.99.04) "Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές" Αντίθετος του (12.04)
(12.99.05) "Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα" Αντίθετος του (12.05)
(12.99.06) "Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός" Αντίθετος του (12.06)
(12.99.07) "Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων" Αντίθετος του (12.07)
(12.99.08) "Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων" Αντίθετος του (12.08)
(12.99.09) "Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων" Αντίθετος του (12.09)
(12.99.10) "Αποσβεσμένα μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.10)
(12.99.11) "Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.11)
(12.99.12) "Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.12)
(12.99.13) "Αποσβεσμένα εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.13)
(12.99.14) "Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.14)
(12.99.15) "Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.15)
(12.99.16) "Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.16)
(12.99.17) "Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.17)
(12.99.18) "Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.18)
(12.99.19) "Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (12.19)
(13) "Μεταφορικά Μέσα" (13.00) "Αυτοκίνητα λεωφορεία"
(13.01) "Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα"
(13.02) "Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως"
(13.03) "Σιδηροδρομικά οχήματα"
(13.04) "Πλωτά μέσα"
(13.05) "Εναέρια μέσα"
(13.06) "Μέσα εσωτερικών μεταφορών"
(13.09) "Λοιπά μέσα μεταφοράς"
(13.10) "Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.11) "Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.12) "Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.13) "Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.14) "Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.15) "Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.16) "Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.19) "Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως"
(13.90) "Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/2243/1995)"
(13.99) "Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς" (13.99.00) "Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία" Αντίθετος του (13.00)
(13.99.01) "Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα" Αντίθετος του (13.01)
(13.99.02) "Αποσβεσμένα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως" Αντίθετος του (13.02)
(13.99.03) "Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα" Αντίθετος του (13.03)
(13.99.04) "Αποσβεσμένα πλωτά μέσα" Αντίθετος του (13.04)
(13.99.05) "Αποσβεσμένα εναέρια μέσα" Αντίθετος του (13.05)
(13.99.06) "Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών" Αντίθετος του (13.06)
(13.99.09) "Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς" Αντίθετος του (13.09)
(13.99.10) "Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.10)
(13.99.11) "Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.11)
(13.99.12) "Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.12)
(13.99.13) "Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.13)
(13.99.14) "Αποσβεσμένα πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.14)
(13.99.15) "Αποσβεσμένα εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.15)
(13.99.16) "Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.16)
(13.99.19) "Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως" Αντίθετος του (13.19)
...... ...... ...... .....
  1. Δημοσθένης Λ. Χέβας & Αφροδίτη Ι. Παπαδάκη, "Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο", σελ.2, Έκδοση 2004, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
  2. Τα ΔΠΧΠ διευκρινίζουν επακριβώς πότε μπορεί να μετακινηθεί ένα στοιχείο εκτός εκμετάλλευσης στην άλλη και πότε να ξαναεπιστρεύσει σε λειτουργία.
  3. Στη λογιστική ως γήπεδα χαρακτηρίζονται οι γυμνές εκτάσεις γης.
  4. Συνήθως αυξάνεται η αξία της γης με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να μείνει στάσιμη ή να απαξιωθεί απότομα, λόγω ενός απρόβλεπτου γεγονότος, όπως π.χ. η μεταφορά ενός ΧΥΤΑ στην περιοχή. Δε χάνει όμως την αξία της σταδιακά από την εκμετάλλευσή της, με την έννοια των αποσβέσεων.
  5. Όταν ένας λογαριασμός είναι αντίθετος, συνήθως χρησιμοποιούνται σε δεύτερο βαθμό τα ψηφία 99 ή άλλες παραλλαγές του 9. Ο χαρακτηρισμός αντίθετος σημαίνει πως χρεωπιστώνεται αντίθετα από τον αντίστοιχο λογαριασμό του, όπως π.χ. κατά τις αποσβέσεις ώστε να τον μειώσει

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]