Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

To Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) είναι ένα σύστημα λογισμικού βασισμένο σε δικτυακές τεχνολογίες που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών. Συνήθως, το ΣΔΜ παρέχει στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα για τη δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού περιεχομένου, για την παρακολούθηση της συμμετοχής του σπουδαστή, για την αξιολόγηση της απόδοσής του. Επιπλέον, το ΣΔΜ παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαδραστικές δυνατότητες επικοινωνίας (π.χ. forum συζητήσεων, τηλεδιασκέψεις κ.α.).

Κάθε ΣΔΜ υποστηρίζει μια σειρά από λειτουργίες, με κυριότερες τις εξής:

 1. Διαχείριση διαδικασιών εγγραφής σε προσφερόμενα μαθήματα, δημιουργία ομάδων χρηστών, διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στους εκπαιδευτικούς πόρους.
 2. Ανάρτηση και διαχείριση δεδομένων σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών (curriculum).
 3. Διανομή εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαδικτύου ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή σπουδαστών και διδασκόντων.
 4. Δημιουργία και ανάρτηση πληροφοριών για τον χρονοπρογραμματισμό των γεγονότων της μαθησιακής διαδικασίας (calendar).
 5. Επικοινωνία των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σπουδαστών και διδασκόντων) με τη βοήθεια εργαλείων όπως forum συζητήσεων, άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων (instant messaging), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 6. Δημιουργία, ανάρτηση, αξιολόγηση online ασκήσεων, διαγωνισμάτων, εργασιών και παραγωγή στατιστικών δεδομένων/αναφορών.
 7. Παρακολούθηση (tracking) της συμμετοχής των σπουδαστών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία - πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Κασσελίδης, Α. & Πολίτης, Δ., Συνδυασμός των εργαλείων της σύχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης στα μαθησιακά δίκτυα
 • Χαρμπίλα, Β., Ορφανού- Ραυτοπούλου, Ε., Βαλής, Χ., Παπούλιας, Β., Τσάκωνας, Γ. (2003), Μελέτη προδιαγραφών για την επιλογή λογισμικού, Πάτρα (2003)
 • Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.) Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ. 34-37). Αθήνα: Προπομπός, σ. 35.
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (1996). Distance education: A systems view. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
 • Μπαλαρούρας, Π. και Σκιαδέλλη, Β. (2005). Εισαγωγή στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων, Αθήνα: Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet.
 • Collis, B. (1996). Tele-learning in a Digital World, The Future of Distance Learning, London: International Thompson Computer Press.
 • Αντωνίου, Θ., Η Εκπαιδευτική Διαδικασία σε Διαδυκτιακή ή Web πλατφόρμα
 • Πανέτσος , Σ., Αξιολόγηση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών: H περίπτωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Κασσελίδης, Α. & Πολίτης, Δ., Συνδιασμός των εργαλείων της σύχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης στα μαθησιακά δίκτυα
 • Μπαλτά, Κ. (2006), Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας, Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση», Λάρισα, 2006
 • Σύστημα Διαχείρισης Online Μαθημάτων (LMS)
 • Χαρίσης, Αθ. (2005) «Αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των καθηγητών της Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της δια βίου μάθησης». Στο: Οι νέες τεχνολογίες στη δια βίου μάθηση, Πρακτικά Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Λαμία 16-17 Απριλίου 2005. Λαμία. (Πρακτικά σε CD)
 • Παπαδάκης, Σ. & Φραγκούλης, Ι. (2005) Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών και στάσεων εκπαιδευτικών για την παροχή εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Αναφέρεται στο Μπαγάκης, Γ. επιμ. (2005). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σελ.278). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Papastergiou, M. (2006). Course Management Systems as Tools for the Creation of Online Learning Environments: Evaluation from a Social Constructivist Perspective and Implications for their Design. International Journal on E-Learning. 5 (4), pp.593-622. Chesapeake, VA: AACE