Ρομάτζι

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τα ρομάτζι (Ιαπ: ローマ字) (ακριβέστερα ροούμα-τζι δηλαδή ρωμαϊκά γράμματα) είναι τα λατινικά γράμματα που χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν τους ήχους της ιαπωνικής γλώσσας. Υπάρχουν διάφορα συστήματα απόδοσης των ιαπωνικών με λατινικά γράμματα. Η απόδοση του όρου ως ρομάντζι είναι εσφαλμένη.

Πίνακες Ρομάτζι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πίνακας χιραγκάνα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

a (α) i (ι) u (ου) e (ε) o (ο) ya (για) yu (γιου) yo (γιο)
ka (κα) ki (κι) ku (κου) ke (κε) ko (κο) きゃ kya (κυα) きゅ kyu (κυου) きょ kyo (κυο)
sa (σα) shi (σι) su (σου) se (σε) so (σο) しゃ sha (σ'α) しゅ shu (σ'ου) しょ sho (σ'ο)
ta (τα) chi (τσι) tsu (τσου) te (τε) to (το) ちゃ cha (τσα) ちゅ chu (τσ'ου) ちょ cho (τσο)
na (να) ni (νι) nu (νου) ne (νε) no (νο) にゃ nya (νυα) にゅ nyu (νυου) にょ nyo (νυο)
ha (χα) hi (χι) fu (φου) he (χε) ho (χο) ひゃ hya (χυα) ひゅ hyu (χυου) ひょ hyo (χυο)
ma (μα) mi (μι) mu (μου) me (με) mo (μο) みゃ mya (μυα) みゅ myu (μυου) みょ myo (μυο)
ya (για) yu (γιου) yo (γιο)
ra (ρα) ri (ρι) ru (ρου) re (ρε) ro (ρο) りゃ rya (ρυα) りゅ ryu (ρυου) りょ ryo (ρυο)
わ wa (βα) ゐ wi (βι) ゑ we (βε) を wo (βο/ω)
n (ν/ν')
ga (γκα) gi (γκι) gu (γκου) ge (γκε) go (γκο) ぎゃ gya (γκυα) ぎゅ gyu (γκυου) ぎょ gyo (γκυο)
za (ζα) ji (τζι) zu (ζου) ze (ζε) zo (ζο) じゃ ja (τζα) じゅ ju (τζου) じょ jo (τζο)
da (ντα) (ji) (τζ'ι) (zu)(ζ'ου) de (ντε) do (ντο) ぢゃ (ja) (τζ'α) ぢゅ (ju) (τζ'ου) ぢょ (jo) (τζ'ο)
ba (μπα) bi (μπι) bu (μπου) be (μπε) bo (μπο) びゃ bya (μπυα) びゅ byu (μπυου) びょ byo (μπυο)
pa (πα) pi (πι) pu (που) pe (πε) po (πο) ぴゃ pya (πυα) ぴゅ pyu (πυου) ぴょ pyo (πυο)

Πίνακας βασικών κατακάνα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ア a イ i ウ u エ e オ o (ya) (yu) (yo)
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ wi ヱ we ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ (ji) ヅ (zu) デ de ド do ヂャ (ja) ヂュ (ju) ヂョ (jo)
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Η προφορά των βασικών κατακάνα συμπίπτει πλήρως με αυτή των χιραγκάνα.

Πίνακας επιπρόσθετων κατακάνα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτά τα γράμματα χρησιμοποιούνται για να την απόδοση ξένων λέξεων στα ιαπωνικά. Δεν έχουν καθιερωθεί επίσημα.

イェ ye (γιε)
ウィ wi (βι) ウェ we (βε) ウォ wo (βο)
ヷ va (βα) ヸ vi (βι) ヹ ve (βε) ヺ vo (βο)
ヴァ va (βα) ヴィ vi (βι) ヴ vu (βου) ヴェ ve (βε) ヴォ vo (βο)
シェ she (σ'ε)
ジェ je (τζε)
チェ che (τσε)
ティ ti (τι) トゥ tu (του)
テュ tyu (τυου)
ディ di (ντι) ドゥ du (ντου)
デュ dyu (ντυου)
ツァ tsa (τσα) ツェ tse (τ'σε) ツォ tso (τ'σο)
ファ fa (φα) フィ fi (φι) フェ fe (φε) フォ fo (φο)
フュ fyu (φυου)
  • † — Τα γράμματα με κόκκινο δε χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα ιαπωνικά.
  • ‡ — Το γράμμα wo προφέρεται ως o όταν χρησιμοποιείται ως μόριο στα σύγχρονα ιαπωνικά.
  • Γράμματα που οι λατινικές τους αποδόσεις τους υπάρχουν σε παρενθέσεις χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ευφωνίας κατά το φαινόμενο rendaku/ ρέν'ντακου .
  • Η απόστροφος ('), στις ελληνικές αποδόσεις, χρησιμοποιείται και για να ξεχωρίσει το ん όταν ακολουθείται από φωνήεν (π.χ. んあ, n'a, ν'α), αλλά και ορθογραφικούς διαχωρισμούς συλλαβών με (παρ)όμοια προφορά. Συνήθως, όμως, –η απόστροφος– παραλείπεται από τις ελληνικές μεταγραφές.
  • Οι συλλαβές που γράφονται «σύμφωνουφωνήεν», διαβάζονται σαν μία. Δηλαδή, το μυα διαβάζεται σαν το μυα στο μυαλό. Το νυα σαν το νια στο νιάου. Το χυο όπως το χιο στο χιόνι κ.ο.κ.

Διαφορές μεταξύ συστημάτων Ρομάτζι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στα κυριότερα συστήματα Ρομάτζι

Κάνα Αναθεωρημένο Χέμπορν Κούνρεϊ-σικί Νιχόν-σικί
うう (ουου) ū û
おう (οου), おお (οο) ō ô
し(σι) shi si
しゃ (σ'α) sha sya
しゅ (σ'ου) shu syu
しょ (σ'ο) sho syo
じ (τζι) ji zi
じゃ (τζα) ja zya
じゅ (τζου) ju zyu
じょ (τζο) jo zyo
ち (τσι) chi ti
つ (τσου) tsu tu
ちゃ (τσα) cha tya
ちゅ (τσ'ου) chu tyu
ちょ (τσο) cho tyo
ぢ (τζ'ι) ji zi di
づ (ζ'ου) zu zu du
ぢゃ (τζ'α) ja zya dya
ぢゅ (τζ'ου) ju zyu dyu
ぢょ (τζ'ο) jo zyo dyo
ふ (φου) fu hu