Πρότυπο:Graph:Street map with marks

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Χρήση[επεξεργασία κώδικα]

Κώδικας Αποτέλεσμα
Απλός χάρτης με ένα δείκτη, επιλεγμένο μέγεθος, και χωρίς μικρογραφία χάρτη
{{Graph:Street map with marks | width=400 | height=150 | lat=37.8 | lon=-122.4 | zoom=5 | minimap=false |

 { "lat": 37.8, "lon": -122.4 }

}}
Δύο δείκτες με ετικέτες - ένας με σχήμα διαμαντιού, ένας χρησιμοποιεί εικόνα από τα Commons
Η ετικέτα κειμένου μπορεί να προσαρμοστεί με όλες τις παραμέτρους του Vega text mark βάζοντας "text" πριν το όνομα
{{Graph:Street map with marks | lat=40.816667 | lon=14.433333 | zoom=6 |

{"lat": 40.816667, "lon": 14.433333, "shape": "diamond", "size": 70, "offsetY": -10, "text": "Όρος Βεζούβιος", "textFontWeight": "bold", "textFontSize": 16, "textColor": "#2A4B8D"},

{"lat": 40.948333, "lon": 15.635556, "img": "Volcano red 32x32.svg", "width": 16, "height": 16, "offsetY": -20, "text": "Όρος Βουλτούρε", "textFontWeight": "bold", "textFontSize": 16, "textColor": "#2A4B8D"}

}}
Δεδομένα από σύνολο δεδομένων στα Commons
Ίδιο με το απαραπάνω, αλλά αυτή τη φορά τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στα Commons σε πίνακα: Data:Sandbox/Yurik/Street map with marks sample.tab
{{Graph:Street map with marks | lat=40.948333 | lon=15.635556 | zoom=6 | table=Sandbox/Yurik/Street map with marks sample.tab}}

Δείτε ή επεξεργαστείτε τα πρωτογενή δεδομένα του γραφήματος.

Εμφάνιση όλων των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρμενίας, μέσω ερωτήματος στα Wikidata
Τα αποτελέσματα του ερωτήματος θα πρέπεινα έχουν τις ίδιες στήλες (πεδία) με τα άλλα παραδείγματα (text, img, ...), εκτός από τις συντεταγμένες που θα πρέπει να επιστραφούν ως στήλη coord
{{Graph:Street map with marks | lat=40.347 | lon=47.260 | zoom=6 | colorScaleField=type | wdqs=
# Κάθε τοποθεσία θα πρέπει να εμφανιστεί μόνο μία φορά. Αυτό το ερώτημα μπορεί να εξαγάγει όλες τις ίδιες τιμές με τα άλλα παραδείγματα, όπως "text", "img", και άλλα.
SELECT (SAMPLE(?coord) as ?coord) (SAMPLE(?type) as ?type)
WHERE {
 ?item wdt:P3170 ?heritageId .
 ?item wdt:P625 ?coord .
 ?item wdt:P31 ?type .
}
GROUP BY ?item
}}

Δείτε το πηγαίο ερώτημα Wikidata.

{{Graph:Street map with marks | lat=-33.8688 | lon=151.2093 | zoom=10 |
{
 "lat": -33.8688,
 "lon": 151.2093,
 "img": "Opera_House_and_ferry._Sydney.jpg",
 "width": 48,
 "height": 36,
 "text": "Σίδνεϊ",
 "textFontWeight": "bold",
 "textFontSize": 20,
 "textColor": "#00f",
 "textAlign": "right",
 "textDx": -30
}
}}

The data template parameter must be a comma separated list of "JSON" objects. Each object starts with a "{", has a list of comma separated list of key-value pairs, and ends with a "}". The key may be one of the following values (used no more than once per each object):

Built-in marker shapes
shape "circle" (default), "square", "cross", "diamond", "triangle-up", "triangle-down" (docs)
color shape fill color, e.g. "#ff0000" (red - default)
strokeColor shape outline color
size shape size (number)
Text labels (see more info)
text Label text
textAlign Label's horizontal alignment relative to the marker - "left", "right", "center". By default, left for LTR, right for RTL languages.
textBaseline Vertical alignment: "middle" (default), "top", "bottom"
textColor Label text color, e.g. "#ff0000" (red)
textDx, textDy Horizontal and vertical distance from the marker
angle Draw text at an angle
radius/theta Radial positioning of the label relative to the marker
font, fontSize, fontWeight, fontStyle Font name, size, boldness, and style
Image markers
img image, e.g. Volcano red 32x32.svg
height, width Size of the image
offsetX, offsetY Shift the center of the image on the map

Δείτε επίσης[επεξεργασία κώδικα]

<graph>
{
 //
 // ATTENTION: This code is maintained at https://www.mediawiki.org/wiki/Template:Graph:Street_map_with_marks
 //      Please do not modify it anywhere else, as it may get copied and override your changes.
 //      Suggestions can be made at https://www.mediawiki.org/wiki/Template_talk:Graph:Street_map_with_marks
 //
 // Template translation is in https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Original/Template:Graphs.tab
 //
 "version": 2, "width":400, "height": 300, "padding": 0,
 "signals":[
  // These signals allow us to quickly move the map within the image, e.g. to leave space for the legend
{"name":"legendWidth", "init": {"expr": "0"} },
  {"name":"legendHeight", "init": {"expr": "height"} },
  {"name":"imgWidth", "init": {"expr": "width-legendWidth"} },
  {"name":"imgHeight", "init": {"expr": "height"} },
  {"name":"imgXC", "init": {"expr": "imgWidth/2"} },
  {"name":"imgYC", "init": {"expr": "imgHeight/2"} },
  {"name":"imgTileSize", "init": {"expr": "256"} },
  {"name":"imgLat", "init": {"expr": "40.347"} },
  {"name":"imgLon", "init": {"expr": "47.260"} },
  {"name":"imgZoom", "init": {"expr": "6"} },
  {"name":"picWidth", "init": {"expr": "180"} },
  {"name":"picHeight", "init": {"expr": "picWidth/2"} },
  {"name":"picXC", "init": {"expr": "imgWidth-(picWidth/2)"} },
  {"name":"picYC", "init": {"expr": "imgHeight-(picHeight/2)"} },
  {"name":"showMiniMap", "init": {"expr": "imgZoom>4 && imgWidth>200 && imgHeight>110"} },
 ],
 "data": [
  {
   "name": "data",
// Otherwise use the first unnamed argument for source values
   "values": [ 
    {"lat":65.6, "lon":-168.1, "color":"#f00", "size": 10},
    {"lat":90, "lon":-180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":-90, "lon":180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":0, "lon":-180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":0, "lon":180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":20, "lon":-120, "color":"#0f0"},
    {"lat":40, "lon":-120, "shape":"diamond", "color":"#0f0", "size": 80, "text": "Some cool text", "textColor": "#0ff", "textFontSize": 20, "textBaseline": "middle"},
    {"lat":-10, "lon":20, "img":"Volcano red 32x32.svg", "offsetY":-10},
    {"lat":0, "lon":0, "img":"Volcano red 32x32.svg", "width":25, "height": 25, "offsetY":-10, "text": "Big volcano", "textFontWeight": "bold", "textFontSize": 20, "textColor": "#fff"},
    {"lat":37.774755, "lon":-122.454688, "color":"#f00", "size": 10},
    
   ],
   "transform": [

    {
     "type": "geo",
     "projection": "mercator",
     "scale": {"expr": "imgTileSize/PI/2*pow(2,imgZoom)"},
     "translate": [{"expr": "imgXC"}, {"expr": "imgYC"}],
     "center": [{"expr": "imgLon"}, {"expr": "imgLat"}],
     "lon": "lon", "lat": "lat"
    },
    { "type": "formula", "field":"layout_x", "expr": "datum.layout_x + (datum.offsetX || 0)" },
    { "type": "formula", "field":"layout_y", "expr": "datum.layout_y + (datum.offsetY || 0)" },
    { "type": "formula", "field":"color", "expr": "datum.color || '#c33'" },
    { "type": "formula", "field":"textColor", "expr": "datum.textColor || datum.color" },
    { "type": "formula", "field":"strokeColor", "expr": "datum.strokeColor || '#ffe7e6'" }
   ]
  },
  {
   // Hack: single value data source for drawing/hiding images and other non-series elements
   "name": "dummyData",
   "values": [{}]
  }
 ],

// Legend only works if showLegend and colorScaleField are set

 "marks": [
  {
   "type": "image",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "formula", "field":"url", "expr": "'mapsnapshot:///?width='+imgWidth+'&height='+imgHeight+'&zoom='+imgZoom+'&lat='+imgLat+'&lon='+imgLon" }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "url": {"field": "url"},
     "xc": {"signal": "imgXC"}, "yc": {"signal": "imgYC"},
     "width": {"signal": "imgWidth"}, "height": {"signal": "imgHeight"}
    }
   }
  },
  {
   // Places an image of a given name and size at the [lan,lon] location
   "type": "image",
   "from": {
    "data": "data",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "datum.img" },
     { "type": "formula", "field":"iconWidth", "expr": "datum.width || 0" },
     { "type": "formula", "field":"iconHeight", "expr": "datum.height || 0" },
     { "type": "formula", "field":"img",
      "expr": "if(!test(/^[a-z]+:\\/\\//, datum.img), 'wikifile:///'+datum.img, datum.img)" },
     // Ensure that either width or height parameter is passed to wikifile:// request
     { "type": "formula", "field":"img",
      "expr": "if((datum.iconWidth || datum.iconHeight) && !test(/[?&](width|height)=\\d/, datum.img),if(datum.iconWidth,datum.img+'?width='+datum.iconWidth,datum.img+'?height='+datum.iconHeight), datum.img)" },
   ]},
   "properties": {
    "enter": {
     "url": {"field": "img"},
     "xc": {"field": "layout_x"}, "yc": {"field": "layout_y"},
     "width": {"field": "iconWidth"}, "height": {"field": "iconHeight"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw marks of a given color, shape, and size at the [lan,lon] location
   "type": "symbol",
   "from": {
    "data": "data",
    "transform": [{ "type": "filter", "test": "!datum.img" }]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"field": "layout_x"},
     "y": {"field": "layout_y"},
     // If colorScaleField is set, use color scaling, otherwise use the preset color value
     "fill": { "field": "color" },
     "size": {"field": "size"},
     "shape": {"field": "shape"},
     "stroke": {"field": "strokeColor"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw text with the given color and size at the [lan,lon] location
   // See https://github.com/vega/vega/wiki/Marks#text for all parameter description (prepend "text" and capitalize them)
   "type": "text",
   "from": {
    "data": "data",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "datum.text" },
     // Figure out if this is an LTR or RTL page. For LTR, show label to the right of the icon, left-aligned. For RTL, reverse.
     { "type": "formula", "field":"isLTR", "expr": "'‎' == '\\u200E'" },
     // If these values are not defined ("undefined" is not allowed, so test for truthiness and not 0)
     { "type": "formula", "field":"textDx", "expr": "if(!datum.textDx && datum.textDx != 0, if(datum.isLTR,8,-8), datum.textDx)" },
     { "type": "formula", "field":"textAlign", "expr": "if(!datum.textAlign, if(datum.isLTR,'left','right'), datum.textAlign)" },
     { "type": "formula", "field":"textBaseline", "expr": "datum.textBaseline || 'middle'" }
   ]},
   "properties": {
    "enter": {
     "text": {"field": "text"},
     "x": {"field": "layout_x" },
     "y": {"field": "layout_y"},
     "dx": {"field": "textDx" },
     "dy": {"field": "textDy"},
     "fill": {"field": "textColor"},
     "align": {"field": "textAlign"},
     "baseline": {"field": "textBaseline"},
     "radius": {"field": "textRadius"},
     "theta": {"field": "textTheta"},
     "angle": {"field": "textAngle"},
     "font": {"field": "textFont"},
     "fontSize": {"field": "textFontSize"},
     "fontWeight": {"field": "textFontWeight"},
     "fontStyle": {"field": "textFontStyle"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw a low-zoom locator map frame
   "type": "rect",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "showMiniMap" }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"},
     "width": {"signal": "picWidth", "offset":2}, "height": {"signal": "picHeight"},
     "stroke": {"value":"#fff"},"strokeWidth": {"value":6},
    }
   }
  },
  {
   // Draw a low-zoom locator map by using a premade world map image
   "type": "image",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "showMiniMap" },
     { "type": "formula", "field":"url", "expr": "1" }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "url": {"value": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Earthmap1000x500.jpg/180px-Earthmap1000x500.jpg"},
     "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"},
     "width": {"signal": "picWidth"}, "height": {"signal": "picHeight"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw a zoom-out mark at the [lan,lon] location
   "type": "symbol",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "showMiniMap" },
     { "type": "formula", "field":"lat", "expr": "imgLat" },
     { "type": "formula", "field":"lon", "expr": "imgLon" },
     {
      "type": "geo",
      "projection": "equirectangular",
      "scale": {"expr": "180/2/PI"},
      "translate": [{"expr": "picXC"}, {"expr": "picYC"}],
      "center": [{"expr": "0"}, {"expr": "0"}],
      "lon": "lon", "lat": "lat"
     }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"field": "layout_x"}, "y": {"field": "layout_y"},
     "fill": {"value": "#c33"},
     "stroke": {"value": "#ffe7e6"},
     "size": {"value": 40}
    }
   }
  }
 ]
}
</graph>