Πινγίν

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

To Πινγίν ή επίσημα Hanyu Pinyin (Κινεζική: /汉语拼音; Πινγίν: Hànyǔ pīnyīn) είναι το επίσημο φωνητικό σύστημα για μεταγραφή της Μανδαρινής προφοράς των κινεζικών χαρακτήρων με λατινικούς χαρακτήρες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν[1]. Χρησιμοποιείται συχνά για τη διδασκαλία της καθομιλουμένης κινεζικής και πολλές φορές για τη γραφή κινεζικών ονομάτων σε ξενόγλωσσες εκδόσεις.

Το σύστημα Πινγίν αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950, με βάση προηγούμενες μορφές εκλατινισμού από την κινεζική κυβέρνηση και ολοκληρώθηκε το 1958 αφού αναθεωρήθηκε αρκετές φορές.[2] Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO) υιοθέτησε το σύστημα Πινγίν ως διεθνές πρότυπο, το 1982.[3] Το σύστημα υιοθετήθηκε ως επίσημο πρότυπο στην Ταϊβάν το 2009, όπου χρησιμοποιείται για τον εκλατινισμό της γραφής μόνο.

Το δεύτερο πιο γνωστό σύστημα είναι το Wade-Giles που εφευρέθηκε το 1859 από τον Thomas Wade και αλλάχτηκε το 1892 από τον Herbert Giles. Καθώς το σύστημα αυτό προσομοιώνει τη φωνητική της Μανδαρινικής σε αγγλόφωνα σύμφωνα και φωνήεντα, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε αγγλόφωνους μαθητές. Το σύστημα ήταν σε χρήση σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα στις Η.Π.Α. κυρίως πριν τη δεκαετία του 1980 και μέχρι πρόσφατα ήταν διαδεδομένο στην Ταϊβάν.[4][5]

Εκτός από τη μεταγραφή των φωνητικών διαφέρουν και στη χρήση σημείων τονισμού. Στο σύστημα "Hanyu Pinyin" οι τόνοι εκφράζονται με τονικά σύμβολα πάνω από τις συλλαβές, ενώ στο "Wade-Giles" με αριθμούς στο τέλος κάθε συλλαβής.

Η πρώτη προσπάθεια Εκλατινισμού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το 1605, ο Ιταλός Ιησουίτης ιεραπόστολος Matteo Ricci (6 Οκτωβρίου, 1552 – 11 Μαΐου, 1610) δημοσίευσε το Xizi Qiji (Hsi-tzu Chi-chi; 《西字奇蹟》που σημαίνει «Το θαύμα των Δυτικών γραμμάτων») στο Πεκίνο. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε το λατινικό αλφάβητο για να αποδώσει την κινεζική γλώσσα.

Πίνακας Πινγίν του Hanyu Pinyin[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτός ο Πίνακας Πινγίν περιέχει την πλήρη λίστα όλων των συλλαβών του συστήματος "Hanyu Pinyin" που περιέχονται στα στάνταρ Κινεζικά.

Πίνακας Πινγίν Αρχικά Πίνακας Πινγίν
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
Ομάδα [ a ] -i zhi chi shi ri zi ci si -i Ομάδα [ a ]
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
o o bo po mo fo lo o
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e
ê ye ê
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei hei zhei shei zei ei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er er
Ομάδα [ i ] i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi i Ομάδα [ i ]
ia ya dia lia jia qia xia ia
io yo io
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ie
iai yai iai
iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao iao
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu iu
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian ian
in yin bin pin min nin lin jin qin xin in
iang yang niang liang jiang qiang xiang iang
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ing
Ομάδα [ u ] u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su u Ομάδα [ u ]
ua wa gua kua hua zhua chua shua rua ua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai uai
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang uang
ong weng dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song ong
Ομάδα [ ü ] ü yu ju qu xu ü Ομάδα [ ü ]
ue yue nue lue jue que xue üe
üan yuan juan quan xuan üan
ün yun jun qun xun ün
iong yong jiong qiong xiong iong
Πίνακας Πινγίν b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Πίνακας Πινγίν
Αρχικά

Πίνακας Πινγίν του Wade–Giles[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτός ο Πίνακας Πινγίν περιέχει την πλήρη λίστα όλων των συλλαβών του συστήματος "Wade–Giles" που περιέχονται στα στάνταρ Κινεζικά.

Πίνακας Wade–Giles Αρχικά Πίνακας Wade–Giles
p p' m f t t' n l k k' h ch ch' hs ch ch' sh j ts ts' s
Ομάδα [ a ] ih/û chih ch'ih shih jih tzu tz'u szu ih/û Ομάδα [ a ]
a a pa p'a ma fa ta t'a na la ka k'a ha cha ch'a sha tsa ts'a sa a
o o po p'o mo fo to t'o no lo ko k'o ho cho ch'o jo tso ts'o so o
ê ê t'ê chê ch'ê shê tsê ts'ê ê
ai ai pai p'ai mai tai t'ai nai lai kai k'ai hai chai ch'ai shai tsai ts'ai sai ai
ei ei pei p'ei mei fei tei t'ei nei lei kei hei chei shei tsei ei
ao ao pao p'ao mao tao t'ao nao lao kao k'ao hao chao ch'ao shao jao tsao ts'ao sao ao
ou ou p'ou mou fou tou t'ou nou lou kou k'ou hou chou ch'ou shou jou tsou ts'ou sou ou
an an pan p'an man fan tan t'an nan lan kan k'an han chan ch'an shan jan tsan ts'an san an
ên ên pên p'ên mên fên tên nên kên k'ên hên chên ch'ên shên jên tsên ts'ên sên ên
ang ang pang p'ang mang fang tang t'ang nang lang kang k'ang hang chang ch'ang shang jang tsang ts'ang sang ang
êng êng pêng p'êng mêng fêng têng t'êng nêng lêng kêng k'êng hêng chêng ch'êng shêng jêng tsêng ts'êng sêng êng
êrh êrh êrh
Ομάδα [ i ] i i pi p'i mi ti t'i ni li chi ch'i hsi i Ομάδα [ i ]
ia ya tia lia chia ch'ia hsia ia
io yo io
ieh yeh pieh p'ieh mieh tieh t'ieh nieh lieh chieh ch'ieh hsieh ieh
iai yai iai
iao yao piao p'iao miao tiao t'iao niao liao chiao ch'iao hsiao iao
iu yu miu tiu niu liu chiu ch'iu hsiu iu
ien yen pien p'ien mien tien t'ien nien lien chien ch'ien hsien ien
in yin pin p'in min nin lin chin ch'in hsin in
iang yang niang liang chiang ch'iang hsiang iang
ing ying ping p'ing ming ting t'ing ning ling ching ch'ing hsing ing
Ομάδα [ u ] u wu pu p'u mu fu tu t'u nu lu ku k'u hu chu ch'u shu ju tsu ts'u su u Ομάδα [ u ]
ua wa kua k'ua hua chua ch'ua shua jua ua
uo wo kuo k'uo huo shuo uo
uai wai kuai k'uai huai chuai ch'uai shuai uai
ui wei tui t'ui kui k'ui hui chui ch'ui shui jui tsui ts'ui sui ui
uan wan tuan t'uan nuan luan kuan k'uan huan chuan ch'uan shuan juan tsuan ts'uan suan uan
un wen tun t'un nun lun kun k'un hun chun ch'un shun jun tsun ts'un sun un
uang wang kuang k'uang huang chuang ch'uang shuang uang
ung weng tung t'ung nung lung kung k'ung hung chung ch'ung jung tsung ts'ung sung ung
Ομάδα [ ü ] ü chü ch'ü hsü ü Ομάδα [ ü ]
üeh yüeh nüe lüe chüeh ch'üeh hsüeh üeh
üan yüan lüan chüan ch'üan hsüan üan
ün yün chün ch'ün hsün ün
iung yung chiung ch'iung hsiung iung
Πίνακας Wade–Giles p p' m f t t' n l k k' h ch ch' hs ch ch' sh j ts ts' s Πίνακας Wade–Giles
Αρχικά

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Snowling, Margaret J.; Hulme, Charles (2005). The science of reading: a handbook. Blackwell handbooks of developmental psychology) 17. Wiley-Blackwell. pp. 320–22. ISBN 1-4051-1488-6.
  2. "Pinyin celebrates 50th birthday". Xinhua News Agency. 2008-02-11. Retrieved 2008-09-20.
  3. "ISO 7098:1982 – Documentation – Romanization of Chinese". Retrieved 2009-03-01.
  4. "Hanyu Pinyin to be standard system in 2009". Taipei Times. 2008-09-18. Retrieved 2008-09-20.
  5. "Government to improve English-friendly environment". The China Post. 2008-09-18. Retrieved 2008-09-20.

Πρόσθετα Στοιχεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Yin Binyong 尹斌庸 and Mary Felley (1990). Chinese Romanization. Pronunciation and Orthography (Hanyu pinyin he zhengcifa 汉语拼音和正词法). Beijing: Sinolingua. ISBN 7-80052-148-6 / ISBN 0-8351-1930-0.
  • Gao, J. K. (2005). Pinyin shorthand: a bilingual handbook = [Pinyin su ji fa]. Dallas, TX: Jack Sun. ISBN 1-59971-251-2
  • Kimball, R. L. (1988). Quick reference Chinese: a practical guide to Mandarin for beginners and travelers in English, Pinyin romanization, and Chinese characters. San Francisco, CA: China Books & Periodicals. ISBN 0-8351-2036-8
  • Uy, Dr. Tim and Jim Hsia (ed.) (2009). Webster's Digital Chinese Dictionary: Advanced Reference Edition. Mountain View, CA: Loqu8 Press. 
  • Wu, C.-j. (1979). The Pinyin Chinese–English dictionary. Hong Kong: Commercial Press. ISBN 0-471-27557-3