Οικογενειακή επανένωση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως οικογενειακή επανένωση, νοείται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα, των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη χώρα, προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του διαμένοντος στην Ελλάδα.

Τα ζητήματα που άπτονται της οικογενειακής επανένωσης υπηκόων τρίτων χωρών ρυθμίζονται καταρχήν στο Ν. 3386/2005 για τη μετανάστευση (: άρθρα 53 έως 60) και στο ΠΔ 131/2006 (: ΦΕΚ Α 143/13.7.2006) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» το οποίο δημοσιεύθηκε και ισχύει από τις 13 Ιουλίου 2006. Το εν λόγω ΠΔ ενσωματώνει στην έννομη τάξη μας την Κοινοτική Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22 Σεπτεμβρίου 2003, «σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. L 251/3.10.2003, η οποία θέτει κοινές προϋποθέσεις και διαδικασίες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης από τους υπηκόους τρίτων χωρών, που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος τους.