Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Είδοςεκπαιδευτικό ίδρυμα
ΧώραΕλλάδα
Έναρξη κατασκευής1983[1]

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ιδρύθηκε το 1983 με πρωτοβουλία του υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως Μένιου Κουτσόγιωργα (νόμος 1388/1983)[2] που αφορούσε στην ίδρυση του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης» και η λειτουργία της σήμερα διέπεται από το ΠΔ 57/2007[3]. Στόχος του νομοθέτη είναι η ΕΣΔΔ να αποτελέσει μια παραγωγική σχολή στελεχών για τη Δημόσια Διοίκηση μέσω της παροχής εκπαίδευσης διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από εκείνη που παρέχουν τα κάθε μορφής Ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης παιδείας. Η Γαλλική ΕΝΑ (École nationale d'administration) αποτέλεσε πρότυπο και πηγή έμπνευσης για την ΕΣΔΔ.[4]

Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΣΔΔ λειτουργεί με βάση ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης μέσω της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας, της εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και της ανάπτυξης ενός διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και αρχών. Το πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. εξοικειώνει τους σπουδαστές με τις σύγχρονες μεθόδους άσκησης δημόσιας πολιτικής και μάνατζμεντ. Ακόμα, διευρύνει τους ορίζοντες των μελλοντικών στελεχών στο θέμα της λειτουργίας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και εντός του πλαισίου λειτουργίας της ευρωπαϊκής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Τμήματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην Ε.Σ.Δ.Δ. λειτουργούν τα εξής τμήματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Γενικής Διοίκησης
 • Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Περιφερειακής Διοίκησης
 • Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων
 • Κοινωνικής Διοίκησης
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Διοίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Διαδικασία εισαγωγής στη σχολή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης διενεργείται διαγωνισμός. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200). Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). Η Κ.Ε.Ε. καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού, κρίνει και αποφασίζει για τις περιπτώσεις αποκλεισμού των υποψηφίων για οποιοδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθμολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και συντάσσει τους πίνακες των επιτυχόντων κατά το προκαταρκτικό στάδιο, καθώς και των εισερχομένων στη Σχολή με βάση τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων. Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού για την Ε.Σ.∆.∆. με πράξη της.

∆ικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.∆.∆. έχουν κάτοχοι πτυxίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής. Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό.

Οι διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό στάδιο.

Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. και περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων σε δύο μαθήματα. Βάσει προκήρυξης για τον 21ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. τα δυο υποχρεωτικά μαθήματα είναι:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
 • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

Ο μέσος όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου. Τα αποτελέσματα του κοινού προκαταρκτικού σταδίου των δύο διαγωνισμών θα παρουσιάζονται, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, σε ενιαίο πίνακα. Στη συνέχεια, όσοι έχουν επιτύχει στο προκαταρκτικό στάδιο καλούνται και με αίτηση τους αναφέρουν τη Σχολή που επιθυμούν να ακολουθήσουν και σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής και στις δύο Σχολές τη δεσμευτική σειρά προτίμησής τους. Με βάση τις δηλώσεις αυτές και με κριτήριο το μέσο όρο βαθμολογίας του προκαταρκτικού σταδίου συντάσσεται πίνακας υποψηφίων τελικού σταδίου. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων της Σχολής, προσαυξημένου κατά τον αριθμό των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Από τους εξασφαλίζοντες ικανοποιητική επίδοση στο τελικό στάδιο εισάγονται, μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού κάθε Σχολής, όσοι επιτυγχάνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα δύο στάδια των διαγωνισμών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα για κάθε Σχολή.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:

 1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία σε ένα γνωστικό πεδίο για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Δ.Δ. Το γνωστικό πεδίο δεν μπορεί να είναι το ίδιο με μάθημα που εξετάζεται στο προκαταρκτικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού η βαθμολόγηση γίνεται από τρεις βαθμολογητές. Βάσει προκήρυξης για τον 21ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. το γνωστικό πεδίο είναι Δημόσια Διοίκηση
 2. Την παρουσίαση από τον υποψήφιο, σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο, το οποίο έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τους πίνακες γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α.. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου. Βάσει προκήρυξης για τον 21ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. ο πίνακας των γνωστικών πεδίων περιελάμβανε:
  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  • Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε.
  • Εφαρμοσμένη Πληροφορική
  • Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων
  • Την εξέταση σε μία ξένη γλώσσα μεταξύ αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής, όπως ορίζονται στην προκήρυξη και εκ των οποίων επιλέγει ο υποψήφιος, και την εξέταση στη δεύτερη ξένη γλώσσα, όπου απαιτείται. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφή, με υπαγόρευση, ξένου κειμένου και τη μετάφραση του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε.

Ο μέσος όρος των τριών ή τεσσάρων, κατά περίπτωση, δοκιμασιών του τελικού σταδίου (υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο, δοκιμασία σε φάκελο, δοκιμασία σε μία ή δύο ξένες γλώσσες) αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου στο τελικό στάδιο. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του προκαταρκτικού και του τελικού σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία των υποψηφίων που καθορίζει αν περιλαμβάνεται στον προκαθορισμένο αριθμό των εισακτέων στις Σχολές ή αν αποκλείεται η εισαγωγή του σε αυτές.

Φοίτηση στη σχολή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γενικά, η εκπαιδευτική διαδικασία στην Ε.Σ.Δ.Δ. διακρίνεται σε τρεις αλληλοδιαδεχόμενες φάσεις σπουδών:

 • Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
 • Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης, συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) μηνών
 • Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης, διάρκειας ενός (1) μηνός

Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Η Κοινή Φάση Σπουδών αποβλέπει στην παροχή ενός επιπέδου γενικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, κοινού προς όλους τους σπουδαστές. Σκοπός της Κοινής Φάσης Σπουδών η ομογενοποίηση των βασικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, ανεξάρτητα από το Τμήμα το οποίο οι σπουδαστές θα ακολουθήσουν στην ειδική φάση, επιτυγχάνεται αφενός μέσω μαθημάτων που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία που καλλιεργούν την διοικητική ικανότητα και διευρύνουν το πεδίο προβληματισμού ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους, αφετέρου μέσω εργαστηρίων ή άλλων συμπληρωματικών μορφών εκπαίδευσης που προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία και προσβλέπουν στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων.

Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης, συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) μηνών. Κατά την Ειδική Φάση οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα, προκειμένου να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στους ειδικούς τομείς δράσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου όπου θα τοποθετηθούν μετά την αποφοίτησή τους. Στη τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά σπουδαστών (ΚΑ’) λειτουργούν επτά Τμήματα εξειδίκευσης:

 • Στελεχών Επικοινωνίας
 • Γενικής Διοίκησης
 • Κοινωνικής Διοίκησης
  • Κατεύθυνση: Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
  • Κατεύθυνση: Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής
 • Περιφερειακής Διοίκησης
 • Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε τμήματος εξειδίκευσης κατά την Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης:

 1. Πρώτος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης, διάρκειας 4 μηνών
 2. Πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 4 μηνών
 3. Δεύτερος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης, διάρκειας 3 μηνών
 4. Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των τελικών εργασιών, διάρκειας 2 μηνών

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και των δοκιμασιών αξιολόγησης οι φοιτώντες στην Ε.Σ.∆.∆. κατατάσσονται βάσει των όσων ορίζει ο οικείος κανονισµός σπουδών στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αριστούχοι αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5)
 • Επιτυχώς αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και μικρότερος του 8,5)
 • Φοιτήσαντες (βαθμός μικρότερος του 5)

Αποφοίτηση και σταδιοδρομία αποφοίτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η σταδιοδρομία των αποφοίτων, στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο, ανταποκρίνεται στην κυρίαρχη επιδίωξη της παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης.

Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.∆.∆. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου κλάδου στο Β΄ βαθµό. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προσµετράται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους της Σχολής προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό.

Ως προς την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου, δίνεται αυξημένη βαρύτητα στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.Δ.Δ. από άποψη μορίων.

Για τους αποφοίτους προβλεπόταν σχετικό επίδομα το οποίο καταργήθηκε.

Αναφορές - Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Ανακτήθηκε στις 28  Ιουνίου 2019.
 2. Ν.1388/1983 Εθνικό Τυπογραφείο
 3. Π.Δ. 57/2007 Εθνικό Τυπογραφείο
 4. «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Παρουσίαση του Συλλόγου Σπουδαστών ΕΣΔΔ». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Ανακτήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2011. 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]