Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ, αγγλικά: International Financial Reporting Standards, IFRS) έρχονται εν έτει 2006 να εμπλουτίσουν τα γνωστά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ - International Accounting Standards - IAS). Η εφαρμογή τους καθίσταται για τις ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεωτική και αφορά πλέον και λοιπές επιχειρήσεις πέραν των εισηγμένων στο Χ.Α.

Πρότυπα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι:[1]

 • ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων
 • ΔΛΠ 2: Αποθέματα
 • ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
 • ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη
 • ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
 • ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές Συμβάσεις
 • ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος
 • ΔΛΠ 14: Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα
 • ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια
 • ΔΛΠ 20: Λογιστική των Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης
 • ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος
 • ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων
 • ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες
 • ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
 • ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή
 • ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
 • ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού
 • ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες Απαιτήσεις
 • ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού
 • ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα
 • ΔΛΠ 41: Γεωργία

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι:

 • ΔΠΧΠ 1: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΠ
 • ΔΠΧΠ 2: Πληρωμές Βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους
 • ΔΠΧΠ 3: Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων
 • ΔΠΧΠ 4: Ασφαλιστικές Συμβάσεις
 • ΔΠΧΠ 5: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες
 • ΔΠΧΠ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων
 • ΔΠΧΠ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
 • ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τομείς
 • ΔΠΧΠ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα
 • ΔΠΧΠ 10: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • ΔΠΧΠ 11: Κοινή Ρυθμίσεις
 • ΔΠΧΠ 12: Παρουσίαση των Συμφερόντων σε άλλες οντότητες
 • ΔΠΧΠ 13: Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
 • Διερμηνείες

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, Έκδοση Β'