Διάρκεια ταξιδίου πλοίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Λέγοντας διάρκεια ταξιδίου πλοίου ή χρόνος διάρκειας ταξιδίου ενός πλοίου, (voyage time), χαρακτηρίζεται ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά ενός φορτίου πλοίου. Ο συνολικός αυτός χρόνος συντίθεται από τους ακόλουθους επιμέρους χρόνους:
1. Την χρονική διάρκεια της φόρτωσης του πλοίου.
2. Την χρονική διάρκεια πραγματοποίησης του συγκεκριμένου πλού που εξαρτάται από την απόσταση (μεταξύ λιμένων φορτοεκφόρτωσης), και τη ταχύτητα του πλοίου.
3. Την χρονική διάρκεια εκφόρτωσης του πλοίου στο λιμένα προορισμού, και
4. Την χρονική διάρκεια αναμονής ή καθυστέρησης του πλοίου από άλλους παράγοντες π.χ. αργίες, απεργίες, σταλίες, επισταλίες, τυχόν βλάβες, καιρικές συνθήκες κ.λπ ή οποιοδήποτε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εκμετάλλευση του ταξιδίου είτε "εν πλω", είτε "εν όρμω".

Γενικά η διάρκεια του ταξιδίου λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην ευνοϊκότερη εκμετάλλευση του πλοίου και ειδικά στη διαμόρφωση του κόστους μεταφοράς. Γι΄ αυτό και για τους διάφορους επιμέρους χρόνους γίνεται ειδική μνεία στα διάφορα ναυλοσύμφωνα που συνομολογούνται.

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας ταξιδίου αρχίζει από τη χρονική στιγμή της δήλωσης της "ετοιμότητας φόρτωσης" (Notice of Readiness NOR) του πλοίου στο σημείο που έχει καθορισθεί, είτε σε λιμενική εγκατάσταση, είτε σε αγκυροβόλιο, και τελειώνει με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης στο προκαθορισμένο σημείο και της αποδέσμευσης του πλοίου.