Δημόσια Υγιεινή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Δημόσια Υγιεινή αναφέρεται στα μέσα που προωθούν τη δημόσια υγεία, μέσω της προστασίας της ανθρώπινης επαφής από τους κινδύνους των αποβλήτων. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι φυσικοί, μικροβιολογικοί, βιολογικοί ή χημικοί παράγοντες μιας ασθένειας. Στα απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας περιλαμβάνονται περιττώματα ανθρώπων και ζώων, στερεά απόβλητα, οικιακά λύματα (ακαθαρσίες των υπονόμων, απόνερα), βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα. Προληπτικά μέσα υγιεινής μπορεί να είναι η χρήση τεχνικών λύσεων (π.χ. αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων), απλές τεχνολογίες (π.χ. τουαλέτες, σηπτικές δεξαμενές), ή ακόμη και κανόνες προσωπικής υγιεινής (π.χ. πλύσιμο των χεριών με απλό σαπούνι).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι:

"Ο όρος Δημόσια Υγιεινή αναφέρεται γενικά στην παροχή εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για την ασφαλή των ανθρώπινων ούρων και κοπράνων. Η ανεπαρκής υγιεινή είναι το μείζον αίτιο πρόκλησης ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι γνωστό ότι η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία, τόσο σε νοικοκυριά, όσο και στις κοινότητες. Η λέξη «υγιεινή» αναφέρεται, επίσης, στη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής, μέσω υπηρεσιών, όπως η συλλογή των απορριμμάτων και η απόρριψη των λυμάτων.

Ο όρος «υγιεινή» μπορεί να αποδοθεί σε μία συγκεκριμένη οπτική γωνία , ιδέα , θέση ή στρατηγική, όπως:

  • Βελτιωμένη υγιεινή - αναφέρεται στη διαχείριση των ανθρώπινων περιττωμάτων σε επίπεδο νοικοκυριού. Η ορολογία αυτή είναι ο δείκτης που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το στόχο του προγράμματος Στόχοι Ανάπτυξης Χιλιετίας για την δημόσια υγιεινή, από τον ΠΟΥ / UNICEF Κοινό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ύδρευσης και Καθαριότητας.
  • «Επί τόπου» υγιεινή - η συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων γίνεται, όπου έχουν εναποτεθεί. Παραδείγματα είναι η χρήση των αποχωρητηρίων pit, σηπτικές δεξαμενές και δεξαμενές Imhoff.
  • Υγιεινή των τροφίμων - αναφέρεται στα μέτρα υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Περιβαλλοντική υγιεινή - ο έλεγχος των περιβαλλοντικών παραγόντων που αποτελούν συνδέσμους στη μετάδοση της νόσου. Υποσύνολα της κατηγορίας αυτής είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, νερού και θεραπεία, βιομηχανικών αποβλήτων και του θορύβου και τον έλεγχο της ρύπανσης.
  • Οικολογικά υγιεινής - μια προσέγγιση που προσπαθεί να μιμηθεί τη φύση μέσα από την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων και νερού από ανθρώπινα και ζωικά απόβλητα σε υγιεινά και ασφαλή τρόπο.