Θέμα στο Συζήτηση χρήστη:CubicStar

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
188.73.194.216 (συζήτησηΣυνεισφορά)

Σταματήστε να διαγράφετε σελίδες χωρίς να λέτε επιχειρήματα γιατί την διαγράψετε και να τονίζετε μόνο ότι ειναι μη εγκυκλοπαιδικές ενώ υπάρχουν ίδιες ή παρόμοιες σελίδες στην αγγλική βικιπαίδεια.

Goneas2020 (συζήτησηΣυνεισφορά)

ΝΑ ΜΗ ΞΑΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ.

ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.

ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα.

ΑΜΕΣΑ

CubicStar (συζήτησηΣυνεισφορά)
Leganorth (συζήτησηΣυνεισφορά)

Κε.Cubic Star...σάς ένημερώνω πώς έάν έπιχειρήσετε νά ξαναδιαγράψετε τήν σελίδα πού άφορά τό νόμιμο

πολιτικό κόμμα τής Βόρειας Λέγκας ( Κράμμα ) θά άντιμετωπίσετε ΑΜΕΣΑ νομικές συνέπειες.

Ώς νόμιμα έξουσιοδοτημένος έκπρόσωπος τού άνωτέρω κόμματος άπό τόν πρόεδρό του Κο. Όρφανίδη Χρήστο σάς ένημερώνω ότι δέν θά ύπάρξει άλλη άνοχή άπό έμάς ώς πολιτικού κόμματος σέ παρόμοια

ένέργεια είτε δική σας είτε όποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Τώρα άμέσως θά μπώ καί θά έπανατοποθετήσω τά στοιχεία πού διαγράψατε καί τά όποία σέ καμμία

περίπτωση δέν παραβιάζουν όσα έπικαλείστε ψευδώς.

Καί οί άποδείξεις περί αύτού πού σάς προσάπτω βρίσκονται ήδη μέσα στήν Wikipedia στόν κατάλογο πολιτικών κομμάτων στά όποία φαίνεται ότι μάλλον λειτουργείτε έπιλεκτικά ώς πρός τό ποιά διαγράφετε.

Λοιπόν έλπίζω πώς άντιλαμβάνεστε τήν σοβαρότητα τού θέματος πού σάς άφορά.

Άν παρ΄έλπίδα δέν συμβαίνει αύτό τότε φροντίστε νά προσλάβετε κάποιον δικηγόρο γιά τά περαιτέρω.

Σάς χαιρετώ λοιπόν φιλικά πρός τό παρόν : Τσίρος Δ.Χρήστος ( & έπώνυμα ).

Θεσσαλονίκη 02 / 6 / 2019.

Time : 08.23 am.

CubicStar (συζήτησηΣυνεισφορά)

Αυτού του είδους οι νομικές απειλές δεν είναι καθόλου ανεκτές στη Βικιπαίδεια από όπου και αν προέρχονται. Δεύτερον, διαβάστε καλά την πολιτική εγκυκλοπαιδικότητας πριν προβείτε σε καταγγελίες και διαμαρτυρίες. Και θα σας υπενθυμίσω και πάλι ότι οι νομικές απειλές δεν είναι σε καμία περίπτωση δεκτές ενώ μπορεί να επισύρω και φραγή.

Leganorth (συζήτησηΣυνεισφορά)

Κε.Cubic Star καλησπέρα σας .

Σάς διευκρινίζω τά έξής ώς πρός τήν άπάντησί σας :

Ή φιλική προειδοποίηση πού σάς έστειλλα δέν άποτελεί νομική άπειλή κάποιου είδους όπως ίσχυρίζεστε.

Δέν μέ ένδιαφέρει έπίσης τό έάν είναι ή όχι άνεκτές άπό τήν Wikipedia .

Αύτό πού μέ ένδιαφέρει καί μέ ένοχλεί είναι ότι παραβιάζετε τό άπόλυτα δημοκρατικό δικαίωμα κάποιου

ύπαρκτού καί νομίμου πολιτικού φορέα στήν ίση μεταχείριση προφανώς κακόβουλα καί γιά ίδιοτελείς λό-

γους οί όποίοι προσωπικά δέν μέ άφορούν.

Καί γιά νά σάς τό καταστήσω όσο πιό σαφές γίνεται θά σάς άναφέρω τά έξής:

Ή πολιτική έγκυκλοπαιδικότητας δέν παραβιάζεται κατ΄έσάς άπό τίς καταχωρήσεις πλείστων άλλων πολι-

τικών φορέων καί κομμάτων πού παρατίθενται ώς περιεχόμενο τής Wikipedia ?

Έξηγήστε μου λοιπόν έπί παραδείγματος χάριν έπιλέγοντας έλεύθερα μέ δική σας έπιλογή κάποιο άλλο

κόμμα πού καταγράφεται στήν Wikipedia ύπό ποία λογική κατ΄έσάς καί τήν Wikipedia πληρεί τήν πολιτι-

κή καί τά κριτήρια έγκυκλοπαιδικότητας ένώ ή δική μας καταχώρηση δέν πληρεί τά άντίστοιχα.

Μήπως τό κριτήριο αύτό γιά έσάς καί τήν Wikipedia σχετίζεται μέ τό έάν κάποιο πολιτικό κόμμα έχει κατέ-

λθει καί συμμετάσχει σέ έκλογική άναμέτρηση ούτως ώστε νά θεωρείται άπό έσάς ώς σοβαρό καί χρήσι-

μο έγκυκλοπαιδικά γιά τούς χρήστες καί άναγνώστες τού διαδικτύου ?

Έν πάσει περιπτώσει αύτό πού συμπεραίνω είναι ότι θεωρείτε τούς συνομιλητές σας ώς ήλίθιους καί δυ-

στυχώς αύτό ύποτιμά τό άτομό σας καί τήν Wikipedia καί όχι τούς άλλους πού συμμετέχουν μαζί σας σέ

μία συζήτηση προφανώς δικαιολογημένη.

Θά περιμένω τήν άπόλυτα τεκμηριωμένη άπάντησί σας στό έρώτημα πού σάς θέτω καί μόνον άφού τήν

λάβω θά σάς ένημερώσω σχετικά μέ τίς ένέργειες στίς όποίες θά προβούμε ή όχι ώς πολιτικό κόμμα.

Καί αύτό διότι έχουμε κάποιο έπίπεδο καί ώς πολιτικό κόμμα άλλά καί ώς άτομα καί δέν είμαστε ούτε φύ-

σει έριστικοί ούτε φύσει δικομανείς άνευ λόγου καί αίτίας.

Έπιπροσθέτως νά σάς τονίσω πώς τό ότι δέν γνωρίζω τήν ήλικία καί τό πνευματικό σας έπίπεδο λειτου-

ργεί γιά μένα τουλάχιστον πρός τό παρόν άνασχετικά ώς πρός τό τί θά άποφασίσω γιά τίς ένέργειές σας

οί όποίες θίγουν ένα δημοκρατικό δικαίωμα μίας συλλογικότητας στήν ίση μεταχείριση καί προβολή.

Καί αύτό διότι δέν έπιθυμώ νά βλάψω κάποιον άδικα στό νά ύποστεί νομικές-ποινικές καί οίκονομικές κυ-

ρώσεις στίς όποίες ίσως νά μήν μπορεί νά άνταπεξέλθει.

Άναμένουμε τήν άπάντησί σας λοιπόν καί δυστυχώς δέν είμαστε οί μοναδικοί όπως διαπιστώνουμε.-

CubicStar (συζήτησηΣυνεισφορά)

Όταν γράφετε «φροντίστε νά προσλάβετε κάποιον δικηγόρο γιά τά περαιτέρω» είναι μάλλον προφανές ότι πρόκειται για απειλή για προσφυγή στη Δικαιοσύνη εναντίον κάποιου πολίτη, εν προκειμένω εμού. Ποιος άλλος λόγος υπάρχει για να προσλάβω δικηγόρο αν όχι για να αντιμετωπίσω μια αγωγή; Δεν τον θέλω ούτε να μου επισκευάσει το αυτοκίνητο, ούτε να μου καθαρίσει τα χαλιά.

Οι απειλές δεν είναι ανεκτές ούτε στη Βικιπαίδεια ούτε και αλλού για τον προφανή λόγο ότι μια συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται αν ένας από τους δύο βάζει στον άλλο ένα μαχαίρι στο λαιμό.

Πιο κάτω γράφετε μάλιστα «δέν έπιθυμώ νά βλάψω κάποιον άδικα στό νά ύποστεί νομικές-ποινικές καί οίκονομικές κυρώσεις στίς όποίες ίσως νά μήν μπορεί νά άνταπεξέλθει» επαναφέροντας την απειλή!

«...παραβιάζετε τό άπόλυτα δημοκρατικό δικαίωμα κάποιου ύπαρκτού καί νομίμου πολιτικού φορέα στήν ίση μεταχείριση προφανώς κακόβουλα καί γιά ίδιοτελείς λόγους οί όποίοι προσωπικά δέν μέ άφορούν»

Όχι ακριβώς. Δεν έχει η Βικιπαίδεια μια τέτοια a priori υποχρέωση να παράσχει χώρο σε όλους. Διαβάσατε την πολιτική εγκυκλοπαιδικότητας; Είδατε τι χρειάζεται ένα λήμμα; «Θέματα που έχουν κερδίσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την προσοχή του κόσμου γενικότερα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου» - υπάρχει αυτό στην περίπτωσή μας; Τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΧΑ, ΚΚΕ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΑΝΕΛ, ΕΚ) έχουν ακριβώς κερδίσει το ενδιαφέρον για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά υπάρχουν δεκαετίες.

«Μήπως τό κριτήριο αύτό γιά έσάς καί τήν Wikipedia σχετίζεται μέ τό έάν κάποιο πολιτικό κόμμα έχει κατέλθει καί συμμετάσχει σέ έκλογική άναμέτρηση»

Ως ένα βαθμό ναι.

«Έν πάσει περιπτώσει αύτό πού συμπεραίνω είναι ότι θεωρείτε τούς συνομιλητές σας ώς ήλίθιους»

Καμία σχέση.

Ttzavaras (συζήτησηΣυνεισφορά)

Επιβλήθηκε φραγή μιας ημέρας στον χρήστη με τις απειλές. Αν επανέλθει, θα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Leganorth (συζήτησηΣυνεισφορά)

Christos Tsiros to Wikipedia.

Δεν έχει η Βικιπαίδεια μια τέτοια a priori υποχρέωση να παράσχει χώρο σε όλους. Διαβάσαμε τήν άπάντησί σας

καί μάς καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ !!!

Goneas2020 (συζήτησηΣυνεισφορά)

Να σταματήσει τις απειλές (και μάλιστα νομικές απειλές ο 'CubicStar' διότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες.

Δεν μπορεί να διαγράφει την ιστορία.......

Κινήματα που έχουν συμμετάσχει σε εκλογές δεν μπορεί να τα αγνοεί και να τα προσβάλλει όπως και τον ιδρυτή τους (τον αποκαλεί μαριονέτα, διαφημιζόμενο, κτλ)

Eleftherios Venizelos (συζήτησηΣυνεισφορά)

cubic star exeis mplejei asxhma file mou.se speira.me spourgitia

Απαντήστε στο "Σχετικά με την διαγραφή σελίδων"