Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • χρηματοδότη ένα χρηματικό ποσό, έναντι του δικαιώματος να λαμβάνει μελλοντικές χρηματοροές , που απορρέουν από τις απαιτήσεις που ο χρηματοδότης προσφέρει έναντι
  8 KB (605 λέξεις) - 20:25, 11 Φεβρουαρίου 2019
 • αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για ανταλλαγή μελλοντικών χρηματοροών (legs) με τρόπο που έχουν προκαθορίσει μεταξύ τους. Τα χρηματικά ποσά
  6 KB (488 λέξεις) - 09:46, 4 Οκτωβρίου 2018
 • μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά 10% για να μειώσει τις αρνητικές χρηματοροές, οι οποίες ήταν εκτός ελέγχου το 2007. Τον Οκτώβριο του 2008, ο Μασκ
  28 KB (2.287 λέξεις) - 20:15, 5 Μαρτίου 2019
 • Αξία (Fair Value): Είναι το άθροισμα της παρούσας αξίας των μελλοντικών χρηματοροών του ομολόγου (κουπόνια και ονομαστικό ποσό στη λήξη). Απόδοση μέχρι τη
  43 KB (3.451 λέξεις) - 14:33, 23 Απριλίου 2018
 • βασίζεται στον υπολογισμό τηw παρούσας αξίας όλων των καθαρών μελλοντικών χρηματοροών μετρητών (οι λεγόμενες καθαρές ταμειακές ροές) προεξοφλημένων σύμφωνα
  16 KB (1.234 λέξεις) - 09:03, 6 Μαΐου 2017
 • μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Η παρούσα αξία μιας μελλοντικής χρηματοροής C υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: P V   =   C ( 1 + i ) t {\displaystyle
  24 KB (2.505 λέξεις) - 23:39, 27 Δεκεμβρίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • Ενδεχόμενο οριοθέτησης μη συμφέρουσας γεωγραφικής περιοχής. Συμπίεση χρηματοροών λόγω των royalties. Αίσθημα εξάρτησης και έλλειψης ελευθερίας, έναντι
 • Βοηθήστε το Βικιλεξικό επεκτείνοντάς την! χρηματοροή < → Η ετυμολογία λείπει. χρηματοροή → Λείπει ο ορισμός (ή οι ορισμοί) αυτής της λέξης.     χρηματοροή