Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες ΔΠΧΠ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων ΔΠΧΠ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
  5 KB (328 λέξεις) - 10:23, 5 Μαΐου 2017
 • Χρηματοοικονομική μόχλευση (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  χρήση λοιπόν ξένων κεφαλαίων η επιχείρηση αντιμετωπίζει τον λεγόμενο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Όσο πιο μεγάλος είναι ο λόγος ξένα προς ίδια κεφάλαια, τόσο
  32 KB (2.681 λέξεις) - 15:58, 13 Ιανουαρίου 2019
 • Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
  5 KB (324 λέξεις) - 06:43, 17 Οκτωβρίου 2016
 • Ο Όμιλος Eurobank μετρά (στοιχεία 31.12.2018), 58,0 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού, 653 σημεία εξυπηρέτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό και 13.162 εργαζόμενους
  7 KB (433 λέξεις) - 03:19, 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Bank είναι εμπορική τράπεζα, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα σε σύνολο ενεργητικού. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής. Έχει δείκτη κεφαλαιακής
  8 KB (413 λέξεις) - 05:27, 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • Θεμελιώδης Ανάλυση (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Ο ισολογισμός περιγράφει λεπτομερώς το ενεργητικό από τη μια και το παθητικό από την άλλη. Δίνει μια σύντομη εικόνα την
  16 KB (1.145 λέξεις) - 12:48, 24 Μαρτίου 2013
 • εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα την Τουρκία. Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στην Τουρκία με ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού αξίας
  3 KB (195 λέξεις) - 13:59, 27 Αυγούστου 2018
 • Αριθμοδείκτης (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  πραγματοποιήσει: Διαχρονική ανάλυση (time-series analysis) Σύγκριση των παρόντων χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης με τα αντίστοιχα που παρουσίασε η ίδια στο
  17 KB (1.092 λέξεις) - 15:08, 1 Φεβρουαρίου 2018
 • Ρευστότητα (οικονομικά) (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  οι επιταγές και γενικά τα εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία από το τρέχον ενεργητικό. Υπό αυτή τη δεύτερη πιο συγκεκριμένη έννοια η ρευστότητα (liquidity)
  4 KB (251 λέξεις) - 10:52, 13 Ιουλίου 2019
 • εκτός από τη λογιστική απόσβεση, που σημαίνει το «κόστος του πάγιου ενεργητικού ανά χρήση», έχουμε και την απόσβεση δανείου, που σημαίνει απλά «αποπληρωμή»
  22 KB (1.540 λέξεις) - 05:53, 16 Ιουνίου 2019
 • HSBC Holdings plc είναι βρετανική πολυεθνική εταιρεία τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι η
  5 KB (360 λέξεις) - 00:08, 18 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ομόλογα Υψηλού Κινδύνου (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  0X5, με X1 = Κεφάλαιο Κίνησης/Ενεργητικό [Working Capital / Total Assets, (WC/TA)] X2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/Ενεργητικό [Retained Earnings / Total Assets
  52 KB (4.189 λέξεις) - 00:39, 18 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ισολογισμός (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  αναληφθέντων κερδών. Ο ισολογισμός στηρίζεται στην ισότητα Ε=Π.Π.+Κ.Π., όπου Ε=ενεργητικό ή τα μέσα δράσης και η περιουσία της επιχείρησης, Π.Π.=πραγματικό παθητικό
  3 KB (158 λέξεις) - 21:17, 19 Φεβρουαρίου 2019
 • και μεταπτυχιακά. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Frederick (FIT) είναι ένα ενεργητικό και ζωντανό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μεταξύ άλλων, είναι εγγεγραμμένο
  29 KB (1.825 λέξεις) - 07:09, 10 Ιανουαρίου 2019
 • Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  διεθνούς συντονισμού του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εποπτεύουν το χρηματοοικονομικό τομέα κρίθηκε σκόπιμη
  87 KB (6.255 λέξεις) - 21:16, 17 Αυγούστου 2019
 • Αμοιβαίο κεφάλαιο (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  Εσωτερικού: επενδύουν κατά κύριο λόγο το ενεργητικό τους στο εσωτερικό. Εξωτερικού: επενδύουν κατά κύριο λόγο το ενεργητικό τους στο εξωτερικό. Διεθνή: επενδύουν
  80 KB (6.019 λέξεις) - 15:33, 18 Οκτωβρίου 2016
 • λογαριασμού. Αντίστοιχα αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο - ένα στοιχείο ενεργητικού - για τον δικαιούχο των καταθέσεων, αφού είναι χρήματα που τα έχει (ως
  7 KB (529 λέξεις) - 08:49, 20 Δεκεμβρίου 2016
 • Φερεγγυότητα (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  στην μακροπρόθεσμη επάρκεια των εσόδων και των στοιχείων του τρέχοντος ενεργητικού του δανειολήπτη να καλύψουν τις οφειλές του. Συχνά συγχέεται με τη ρευστότητα
  2 KB (144 λέξεις) - 19:34, 31 Μαρτίου 2013
 • Αντισταθμιστικό κεφάλαιο (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  ρευστοποίηση μεγάλων θέσεων σε μικρό διάστημα, η οποία μπορεί να προκαλέσει χρηματοοικονομικό πανικό. Επομένως, όταν πολλά hedge funds αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση
  26 KB (2.301 λέξεις) - 03:48, 22 Σεπτεμβρίου 2019
 • γνωστόν τα δάνεια μιας τράπεζας είναι απαιτήσεις και εμφανίζονται στο Ενεργητικό της). Αυτό μπορεί να το επιδιώκει, καθώς τα δάνεια εξυπηρετούνται σε μεσομακροπρόθεσμο
  29 KB (2.094 λέξεις) - 19:46, 10 Ιουλίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).