Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Γενικά ο όρος ισομέρεια σημαίνει κατανομή σε ίσα μέρη. Το αντίθετο είναι η ανισομέρεια. Ειδικότερα στη Χημεία ισομέρεια, ή ισομερισμός (ως αποτέλεσμα
  8 KB (556 λέξεις) - 18:03, 3 Φεβρουαρίου 2018
 • πρώτα μέλη της σειράς που έχουν μικρή Mr η διαφορά στις φυσικές ιδιότητες είναι πολύ φανερή γι'αυτό το 1ο μέλος σε πολλές ομόλογες σειρές διαφέρει αισθητά
  19 KB (644 λέξεις) - 05:22, 15 Απριλίου 2019
 • χαρακτηριστική ιδιότητα των οργανικών και όχι μόνον ενώσεων είναι η ισομέρεια. Ισομέρεια είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερες ενώσεις με τον
  23 KB (1.724 λέξεις) - 10:30, 24 Ιουνίου 2019
 • διαφορετικές ιδιότητες. Τα άτομα δεν συνδέονται μαζί με την ίδια σειρά. Στην ισομέρεια ομόλογης σειράς (Functional isomerism) συγκεκριμένες ομάδες ατόμων επιδεικνύουν
  33 KB (2.153 λέξεις) - 18:41, 6 Μαΐου 2017
 • απλούστερο μέλος της ομόλογης σειράς των άκυκλων αζανίων. Εκτός από τη «μητρική» ένωση, ο όρος «τετραζάνιο» επεκτείνεται επίσης σε μια σειρά «θυγατρικών» (δηλαδή
  7 KB (141 λέξεις) - 14:47, 11 Απριλίου 2019
 • τριέζάνιο είναι το δεύτερο απλούστερο μέλος της ομόλογης σειράς των άκυκλων αζενίων. Το πρώτο μέλος της σειράς είναι το διαζένιο. Δεν έχει βρεθεί στη φύση
  12 KB (601 λέξεις) - 17:54, 10 Οκτωβρίου 2017
 • συντομογραφικά και ως Halon-11001. και είναι μια υγρή οργανική ένωση της ομόλογης σειράς των διαλογονοαλκανίων. Θεωρητικά προκύπτει από το μεθάνιο, αν αντικατασταθούν
  29 KB (2.943 λέξεις) - 09:39, 6 Μαΐου 2017
 • μοριακό τύπο C4H10 και ημισυντακτικό τύπο CH3(CH2)2CH3. Είναι μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων με τέσσερα (4) άτομα άνθρακα. Το χημικά καθαρό βουτάνιο
  51 KB (5.981 λέξεις) - 00:26, 16 Απριλίου 2019
 • διαφορά στις ιδιότητες μεταξύ των ισομερών θέσης. Τα πρώτα μέλη της ομόλογης σειράς των αζανίων, με βάση τον αριθμό των ατόμων αζώτου που περιέχουν είναι
  16 KB (1.154 λέξεις) - 13:41, 11 Απριλίου 2019
 • τύπο C3H4 και ημισυντακτικό τύπο CH2=C=CH2. Είναι το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκαδιενίων, καθώς και το πρώτο μέλος της υποκατηγορίας των αλλενίων
  32 KB (3.266 λέξεις) - 10:45, 20 Αυγούστου 2018
 • μοριακό τύπο C3H4 και ημισυντακτικό τύπο CH3C≡CH. Είναι μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων, με τρία (3) άτομα άνθρακα. Το χημικά καθαρό προπίνιο
  37 KB (3.588 λέξεις) - 17:00, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • αλκένια, το 2Ε-πεντένιο και το 2Ζ-πεντένιο. Αμφότερα είναι μέλη της ομόλογης σειράς των αλκενίων. Τα χημικά καθαρά 2-πεντένια, στις «κανονικές συνθήκες
  38 KB (4.979 λέξεις) - 13:03, 18 Οκτωβρίου 2017
 • HFC-31B1 ή R-31B1 ή H-1101 και είναι μια αέρια οργανική ένωση της ομόλογης σειράς των διαλογονοαλκανίων. Θεωρητικά προκύπτει από το μεθάνιο, αν αντικατασταθούν
  29 KB (3.015 λέξεις) - 09:39, 6 Μαΐου 2017
 • Το βουταδιένιο-1,3 ή διβινύλιο είναι μέλος της ομόλογης σειράς των αλκαδιενίων, δηλαδή ένας ακόρεστος, άκυκλος υδρογονάνθρακας με δύο διπλούς δεσμούς
  34 KB (3.728 λέξεις) - 10:34, 27 Απριλίου 2017
 • το απλούστερο από τα καρβοξυλικά οξέα, καθώς και το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανικών οξέων, δηλαδή των άκυκλων κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών
  53 KB (4.595 λέξεις) - 20:12, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=CH2. Πιο συγκεκριμένα, είναι το μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων με τρία (3) άτομα άνθρακα. Το χημικά καθαρό προπένιο,
  63 KB (6.313 λέξεις) - 22:37, 10 Σεπτεμβρίου 2017
 • πιο απλές οργανικές ενώσεις. Ο γενικός χημικός τύπος των ενώσεων της ομόλογης σειράς των κορεσμένων υδρογονανθράκων, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων άνθρακα
  61 KB (4.923 λέξεις) - 08:07, 12 Ιουλίου 2017
 • υδρογονάνθρακας, με μοριακό τύπο C5H8. Πιο συγκεκριμένα, ανήκει στην ομόλογη σειρά των κυκλοαλκενίων, δηλαδή των ακόρεστων αλεικυκλικών υδρογονανθράκων
  13 KB (454 λέξεις) - 20:43, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • επίσης CFC-30 ή R-30 και είναι μια άχρωμη αέρια οργανική ένωση της ομόλογης σειράς των διαλογονοαλκανίων. Θεωρητικά προκύπτει από το μεθάνιο, αν αντικατασταθούν
  38 KB (3.847 λέξεις) - 09:40, 6 Μαΐου 2017
 • τύπο C4H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH=CH2. Είναι μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων, με τέσσερα (4) άτομα άνθρακα. Το χημικά καθαρό 1-βουτένιο
  39 KB (4.577 λέξεις) - 22:30, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).