Χρήστης:Fafragis

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

qui vel hunc vel illum delegissent, pluriam vero fafragis eltáfum fummo facerdotiopreficere xeseorría, namen hinc sumptum

Νυν [χΐν χειροτονία καλείται η τη; καθιερώσεως του ίερασθαι λαχόντος τελεσιουργία των ευχών, καΐ του άγίου πνεύματος *ή* (2) έπίκλησις, από τοΰ τόν αρ- χιερέα τείνείν τήν χείρα εύλογούντα τόν χειροτονούμενον πάλαι

καΐ αύτ*ί| Ά ψήφος χειροτονία ωνόμαστο. Οτε γαρ τοΤς των πόλεων πληδεσιν έξην έκλέγεσδαι τους αρχιερείς, συνηεσαν τά πλ^θη, και οί [/1ν τόνδε νιροϋντο, οί δε τόνδε. Ινα ουν ί των πλειόνων κρατοίη ψήφος, λέγεται τείνειν τάς χείρας τούς Ήΐν έπιλογήν (3) ποιουμένους, καΐ διά τούτων άριθμι.ε'ισθαι τούς εκαστον ψηφιζομένους, καΐ τόν παρά των πλειόνων αίρούμενον είς τήν άρχιερωσύνην προκρίνεσθαι· κάντευθεν έξεληφθη της χειροτονίας τδ ονθ(χα. Τούτω δέ καΐ οι τών συνόδων πατέρες ούτως ευρίσκονται χρησάμ,ενοι, καΐ τήν ψηφον χειροτονίαν κα- λέσαντες. 0 γάρ έν Λαοδικεία σύνοδος έν πέρ,πτω κανόνι φηοΊ δείν τάς χειροτονίας έπι παρουσία άκροίψένων γίνεσθαι· χει- ροτονίας δε τάς ψήφους ώνό|/.ασαν· έν γάρ τη τελεσιουργία του άρχιερέως μάλλον Ιθος πολλούς συνέρχεσθαι· έν δε ταις ψνί- φοις, διά τό είσάγεσθαί τινα αίτιά(/.ατα κατά τών ψηφιζομ,ένων ανδρών, άπηγόρευται τό παρεΐναί τινας, και άκροασθαι τούτων. Χειροτονεΐσθαι δ& ούτος (4) ό κανών διατάττεται έπίσκοπον

  • καΙ* (5) παρά δύο έπισκόπων ψηφίζεσθαι δε έπίσκοπον ό

τέταρτος κανών της πρώτης συνόδου όρίζει 7 παρά πάντων τών της έπαρχίας έπισκόπων, η τέως τριών, έγγράφως καΐ τών λοι- πών συναινουντων.

[1]