Φώτης Τερζάκης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Φώτης Τερζάκης
Γενικές πληροφορίες
Όνομα στη
μητρική γλώσσα
Φώτης Τερζάκης (Ελληνικά)
Γέννηση17  Οκτωβρίου 1959
Χώρα πολιτογράφησηςΕλλάδα
Εκπαίδευση και γλώσσες
Μητρική γλώσσαΕλληνικά
Ομιλούμενες γλώσσεςΕλληνικά
ΣπουδέςΣχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότητασυγγραφέας
εκδότης
μεταφραστής

Ο Φώτης Τερζάκης (γεν­νή­θη­κε στις 17 Ο­κτω­βρί­ου 1959 στην Πάτρα) είναι Έλληνας συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης.

Βιογραφικά στοιχεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το 1977–78 πα­ρα­κο­λού­θη­σε μα­θή­μα­τα κι­νη­μα­το­γρά­φου στη Σχο­λή Σταυ­ρά­κου και το 1980–81, σε συ­νερ­γα­σί­α με φί­λους, ορ­γά­νω­σε έ­ναν χώ­ρο αυ­το­σχε­δια­ζό­με­νης μου­σι­κής στην Πά­τρα. Το 1982 ί­δρυ­σε στην Α­θή­να τις εκ­δό­σεις Praxis τις ο­ποί­ες διη­ύ­θυ­νε ως το 1990, ε­νώ α­πό το 1990 ως το 1994 υ­πήρ­ξε συ­νερ­γά­της των εκ­δό­σε­ων Πρί­σμα· από το 1998 ως το 2004 σχε­δί­α­ζε τη σει­ρά «Ι­στάρ. Αν­θρω­πο­λο­γί­α της Σεξουα­λι­κό­τη­τας» στις εκδό­σεις Ο­ξύ, και από το 2008 τη σειρά «Ιανός. Πολιτισμικές Διασταυρώσεις» στις εκδόσεις Futura.

Έ­χει ερ­γα­στεί ε­ρευ­νη­τι­κά, στα πλαί­σια σε­μι­να­ρί­ων, σε ποι­κί­λους το­μείς των επιστημών του ανθρώπου (φιλοσοφία, πο­λι­τι­κή ψυ­χο­λο­γί­α, ομαδική ανάλυση και κοι­νω­νι­κή ανθρωπολογία). Α­πό το 1992 ως το 2001 συνδιορ­γά­νω­νε, με τον Μάριο Μπέγζο, το ανεξάρ­τη­το Θρη­σκειο­λο­γι­κό Σε­μι­νά­ριο που το 1997 ο­δή­γη­σε στη δημιουρ­γί­α της Εταιρεί­ας Θρησκειο­λο­γικών Ε­ρευ­νών (της ο­ποί­ας χρη­μά­τι­σε διαδοχικά γραμ­μα­τέ­ας και πρόεδρος), και ή­ταν από τους βα­σι­κούς συ­ντά­κτες του Θρησκειο­λο­γι­κού Λε­ξι­κού στις εκδό­σεις Ελ­λη­νι­κά Γράμ­μα­τα. Την πε­ρί­ο­δο 2001–2 συν­διορ­γά­νω­σε, με τον Γιώργο Σαγκριώτη, για το Ί­δρυ­μα Τά­κη Σι­νό­που­λου στη Νέ­α Ιω­νί­α τους κύ­κλους δια­λέ­ξε­ων πάνω στη θε­ω­ρί­α της λογο­τε­χνί­ας, «Ποί­η­ση: λό­γος και τέ­χνη». Από το 2005 έχει ιδρύσει το «Κέντρο Διαπολιτισμικών Σπούδων», όπου διδάσκει φιλοσοφία, αισθητική και συγκριτική θρησκειολογία.

Έ­χει δη­μο­σιεύ­σει ε­κτε­τα­μέ­νο αριθ­μό δο­κι­μί­ων και κρι­τι­κών σε έ­ντυ­πα ό­πως τα

 • Ιδεοδρόμιο
 • Ο Πο­λί­της
 • Ση­μειώ­σεις
 • Λε­βιά­θαν
 • Ή­χος
 • Σή­μα
 • Αν­θρω­πο­θε­ω­ρί­α
 • Εθνολογία
 • Δη­μο­κρα­τί­α και Φύ­ση
 • Convoy
 • Pro­pa­ganda
 • Ευ­το­πί­α
 • Διαβάζω
 • Θε­ός και Θρη­σκεί­α
 • Άβα­τον
 • Πλα­νό­διον
 • Ε­πο­χή
 • Πριν
 • Futura
 • Διάπλους
 • Κριτική Διεπιστημονικότητα * Βαβυλωνία
 • Πανοπτικόν, κ.ά.
  και συ­νερ­γα­στεί κα­τά περιόδους ως βιβλιοκριτι­κός με τις ε­φη­με­ρί­δες Κα­θη­με­ρι­νή, Ελευθεροτυ­πί­α, Αυ­γή και Ελεύθερος Τύπος. Εκτός από το προσωπικό δοκιμιογραφικό του έργο, έ­χει παρουσιάσει με­γά­λο α­ριθ­μό με­τα­φρά­σε­ων, μεταξύ των οποίων τα λήμματα Ανατολικών Φιλοσοφιών στο Φιλοσοφικό Λεξικό του Καίμπριτζ (υπό έκδοση από τις εκδ. Κέδρος) και τα συνοδευτικά κείμενα του Marcus Steinweg για την εννοιολογική εικαστική σύνθεση «U-Lounge» του Thomas Hirschhorn· επίσης, έχει δι­δάξει μετάφρα­ση φι­λο­σο­φί­ας στο Αγ­γλι­κό Τμή­μα του Ευρωπα­ϊ­κού Κέ­ντρου Μετάφρασης (ΕΚΕ­ΜΕΛ).

Τα Έργα του[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ποίηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Τα αί­μα­τα της γλώσ­σας. Έ­ξι ποι­ή­μα­τα (Ό­στρα­κα: Πά­τρα 1988)

Πρόζα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Η αυλακιά του Ρεμπώ. Τρία ταξίδια (Πανοπτικόν: Θεσσαλονίκη 2010)

Δοκίμια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Φύ­ση και Κοι­νω­νί­α: γε­νε­α­λο­γί­α ε­νός τύπου συ­νεί­δη­σης και μιας σχέ­σης κυ­ριαρ­χί­ας (΄Ερασμος: Α­θή­να 1990)
 • Ση­μειώ­σεις για μιαν αν­θρω­πο­λο­γί­α τής μου­σι­κής (Πρί­σμα: Αθή­να 1990)
 • Φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός και τρο­μο­κρα­τία. Πο­λι­τι­κά κεί­με­να (Πρί­σμα: Α­θή­να 1991)
 • Οι Α­ντί­πο­δες του ’60: πί­σω α­πό τη δι­φο­ρού­με­νη έν­νοια του με­τα­μο­ντερ­νι­σμού και μέσ’ από τα «νέ­α» κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα (Πρί­σμα: Α­θή­να 1992)
 • Το Φά­ντα­σμα μιας Δεκαε­τί­ας: κουλ­τού­ρα και ε­ναλ­λα­κτι­κός πο­λι­τι­σμός στη δεκα­ε­τί­α τού 1960 [συλλο­γι­κός τόμος: ε­πιμ., με τη Σώ­τη Τρια­ντα­φύλ­λου] (Δελ­φί­νι: Α­θή­να 1994)
 • Φιλο­σο­φι­κός Ρεφορμισμός. Προ­βλή­μα­τα δια­λεκτι­κής και ο­λό­τη­τας στη φι­λο­σο­φί­α και στην πο­λι­τι­κή θεω­ρί­α του Jürgen Habermas (΄Ε­ρα­σμος: Α­θή­να, 1996)
 • Η Δια­λε­κτι­κή Επαναπροσδιορισμέ­νη. Συμ­βο­λή στη διε­ρεύ­νη­ση των φι­λο­σο­φι­κών και ανθρωπολογικών θε­με­λί­ων μιας έν­νοιας (Φι­λί­στωρ: Α­θή­να 1996)
 • Μελέ­τες για το Ιερό (Ελ­λη­νι­κά Γράμματα: Α­θή­να 1997)
 • ’Ανορ­θο­λο­γι­σμός, φο­ντα­με­ντα­λι­σμός και θρη­σκευ­τι­κή αναβίωση: τα χρώ­μα­τα της σκα­κιέ­ρας (Ελ­λη­νι­κά Γράμ­μα­τα: Α­θή­να 1998)
 • Τα Ο­νό­ματα του Διο­νύ­σου: προ­α­ναγ­γε­λί­ες μιας διαρ­κώς μα­ταιού­με­νης έ­λευ­σης (Ο­ξύ: Α­θή­να 2000)
 • Τό φά­ντα­σμα του έ­θνους καί το ι­κρί­ωμα της α­γο­ράς. Πο­λι­τι­κά κεί­με­να Ι­Ι (Α­λε­ξάν­δρεια: Α­θή­να 2001)
 • Τό πνεύ­μα στην ε­ξο­ρί­α. Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου-Καστο­ριά­δης-Αξε­λός (΄Ε­ρα­σμος: Α­θή­να 2003)
 • Θά­να­τος καί ε­σχα­το­λο­γικά ο­ρά­μα­τα. Θρη­σκειο­ϊ­στο­ρι­κές προ­ο­πτι­κές [συλλο­γι­κός τό­μος, ε­πιμ.] (Αρ­χέ­τυ­πο: Θεσ­σα­λο­νί­κη 2003)
 • Α­πο­σπά­σμα­τα μιας φιλοσοφί­ας τής φύ­σης (Futura: Α­θή­να 2003)
 • Νι­τσε­ϊ­κές με­τα­μορ­φώ­σεις. Για την πρόσληψη του Νί­τσε στην ε­πο­χή τού τε­χνι­κο­ποι­η­μέ­νου καπιταλι­σμού (Futura: Α­θή­να 2004)
 • Κα­θε­στώς Ε­κτά­κτου Α­νά­γκης. Α­πό­πει­ρες για μια επεί­γου­σα κα­τα­νό­η­ση του σύγ­χρο­νου κό­σμου (Futura: Αθήνα 2005) * Τροχιές τού αισθητικού. Η ιστορική σύσταση μιας αισθητικής φιλοσοφίας και ο ανθρωπολογικός της ορίζοντας (Futura: Αθήνα 2007) * Ερμηνευτικά για τη Σχολή τής Φραγκφούρτης (Αλεξάνδρεια: Αθηνα 2008)
 • Κρίση και ιδεολογίες στην αυγή του 21ου αιώνα (Futura: Αθήνα 2009).

Μεταφράσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Ezra Pound - N. Stock: Ε­ρω­τι­κή ποί­η­ση α­πό την αρ­χαί­α Αί­γυ­πτο (Ε­ρα­τώ: Α­θή­να 1995)
 • Α­νω­νύ­μου: «Ο Α­ρα­βι­κός ΄Υμνος στο Χα­σίς». Πα­ράρ­τ. στο Walter Benjamin, Το χα­σίς στη Μασ­σα­λί­α, μετ. Πέπης Σουλιώτου (Πρί­σμα: Α­θή­να 1990)
 • Α­νω­νύ­μου: Άν­θρω­πος και Θε­ός. Έ­νας σου­φι­κός ύ­μνος (Η­ρό­δο­τος: Α­θή­να 2004)
 • Julio Caimi, «Οι διά­φο­ρες τάσεις της νέ­ας ζω­γρα­φι­κής στην Α­θή­να», στο Μι­σέλ Φά­ις [ε­πιμ.], Τζού­λιο Κα­ΐ­μη: έ­νας α­πο­σιω­πη­μέ­νος (Γα­βρι­η­λί­δης: Α­θή­να 1994)
 • David Cooper, «Ο Σαρ­τρ για τον Ζε­νέ», στο R.D. Laing - D.G. Cooper, Λό­γος και βί­α, μετ. Λένας Κασίμη (Praxis: Α­θή­να 1983)
 • R.D. Laing - A.R. Lee - H. Phillipson, Διαπροσω­πι­κή Αντί­λη­ψη: θε­ω­ρί­α [με την Πέ­πη Σου­λιώ­του] (Πρί­σμα: Α­θή­να 1990) * Ronald D. Laing, Η σο­φία, η τρέ­λα και η α­νο­η­σί­α. Η κα­τα­σκευ­ή ε­νός ψυ­χιά­τρου [με την Πέπη Σου­λιώ­του] (Praxis: Α­θή­να 1990)
 • Anthony Wilden: Ε­πι­στη­μο­λο­γί­α και οι­κο­λο­γί­α (Πα­ρου­σί­α, Α­θή­να, 1997)
 • Anthony Wilden: Κριτι­κή του φαλ­λο­κε­ντρισμού στον Φρό­υ­ντ και στον Λα­κάν, και η λα­κα­νι­κή θε­ω­ρί­α του Στα­δί­ου τούΚα­θρέ­φτη (Ο­ξύ: Α­θή­να 1998)
 • Julius Evola, Η με­τα­φυ­σι­κή του φύ­λου (Ο­ξύ: Α­θή­να 1998)
 • Alan Watts, Ει­σα­γω­γή στην Α­γαλ­λια­στι­κή Κο­σμο­λο­γί­α (Πρί­σμα: Α­θή­να, 1991)
 • Timothy Leary, Σχε­δια­σμός θα­νά­του (Ελ­λη­νι­κά Γράμ­μα­τα: Α­θή­να 1999)
 • Theodore Roszak, Η γέν­νη­ση μιας αντι­κουλ­τού­ρας. Στο­χα­σμοί γύ­ρω α­πό την τε­χνο­κρα­τι­κή κοι­νω­νί­α και τη νε­α­νική της αμ­φι­σβή­τη­ση (Futura – υπό έκδοσιν)
 • Theodor W. Adorno, Τα Ά­στρα Κά­τω στη Γη. Κοι­νω­νιο­ψυ­χο­λο­γι­κή με­λέ­τη της λα­ϊ­κής α­στρο­λο­γί­ας (Πρί­σμα: Αθή­να 1992)
 • Theodor W. Adorno, Κοι­νω­νιο­λο­γί­α της μου­σι­κής [με τους Γ. Σα­γκριώ­τη και Θ. Λου­πα­σά­κη] (Νε­φέ­λη: Α­θή­να 1997) * Theodor W. Adorno, «Θέ­σεις πά­νω στη τέχνη και τη θρη­σκεί­α σή­με­ρα», περ. Futura, 9 (Κα­λο­καί­ρι 2004): 182-190 * Theodor W. Adorno, «Πε­ρί ο­δο­φραγ­μά­των και ε­λε­φά­ντι­νων πύργων»: η τε­λευ­ταί­α συ­νέ­ντευ­ξη του Adorno, περ. Futura, 9 (Κα­λο­καί­ρι 2004): 226-233
 • Walter Benjamin, Δο­κί­μια φιλο­σο­φί­ας της γλώσ­σας (Νήσος: Α­θή­να 1999)
 • Max Horkheimer, Οι Εβραίοι και η Ευρώπη (Έρασμος: Αθήνα 2006)
 • Martin Jay, Ερνστ Μπλοχ, καί η ε­πέ­κτα­ση του μαρξιστι­κού ολι­σμού στη φύ­ση (Φι­λί­στωρ: Α­θή­να 1996)
 • Martin Jay, Η Δια­λε­κτική Φαντα­σί­α. Ι­στο­ρί­α της Σχο­λής της Φρα­γκφούρ­της και του Ινστι­τού­του Κοινω­νι­κής Έ­ρευνας, 1923-1950 (Α­λε­ξάν­δρεια: Αθήνα 2010)
 • Jeanne A. Schuler, «Ο Κίρ­κε­γκωρ υ­πό την ο­πτι­κή του Adorno», περ. Futura, 9 (Καλο­καί­ρι 2004): 192-201
 • Sabine Wilke, «Ανα­γνώ­σεις του Χούσερλ α­πό τον Adorno και τον Derrida», περ. Futura, 9 (Κα­λο­καί­ρι 2004): 202-225
 • Andreas Kalyvas, «Κανονιστικό­τη­τα και κρι­τι­κή στη θε­ω­ρί­α της αυτονο­μί­ας του Κορ­νή­λιου Κα­στο­ριά­δη», περ. Νέ­α Κοι­νω­νιο­λο­γί­α, 31 (Φθι­νό­πω­ρο 2000): 93-110
 • R. Wellek, M. Jay, S. Buck-Morss, T. Eagleton, K. Hirtschkop, κ.ά., Μετα­μαρ­ξι­στι­κά ρεύ­μα­τα στην αισθητική και στη θε­ωρί­α της λο­γο­τε­χνί­ας (Futura: Α­θή­να 2003)
 • Μιχαήλ Μπαχτίν, «Εισαγωγή στο Ο Ραμπελαί και ο κόσμος του», περ. Πλανόδιον, 38 (Καλοκαίρι 2005)
 • Peter Burke, Ιστο­ρί­α και κοι­νω­νι­κή θε­ω­ρί­α (Νή­σος: Α­θή­να, 2002)
 • Bruno Latour, Ου­δέ­πο­τε υπήρξα­με μο­ντέρ­νοι. Δο­κί­μιο συμ­με­τρι­κής ανθρω­πο­λο­γί­ας (Σύ­ναλ­μα: Α­θή­να 2000)
 • Edward E. Said, Ο­ριε­ντα­λι­σμός (Νε­φέ­λη: Αθήνα 1996)
 • Rudolf Bultmann, ΄Υ­παρ­ξη καί Πί­στη. Δο­κί­μια ερ­μη­νευ­τι­κής θε­ο­λο­γί­ας (Άρ­τος Ζω­ής: Α­θή­να 1995)
 • Karen Armstrong, Η ι­στο­ρί­α του Θε­ού (Φι­λί­στωρ: Α­θή­να 1996)
 • Karen Armstrong, Μωάμεθ. Μια δυτι­κή α­πό­πει­ρα κα­τα­νό­η­σης του Ι­σλάμ (Φιλίστωρ: Α­θή­να 2002)
 • Karen Armstrong, Ι­σλάμ: μια σύ­ντο­μη ι­στο­ρί­α (Πα­τά­κης: Αθή­να 2002)
 • John P. Brown, Δερβίσες, ή ο μυστικισμός της Ανατολής (Ηρόδοτος: Αθήνα 2010)
 • Regina M. Schwartz, Βί­α καί μο­νο­θε­ϊ­σμός. Η κα­τά­ρα του Κά­ιν (Φιλί­στωρ: Αθή­να 2000)
 • D. Marquand - R.L. Nettler [ε­πιμ.], Θρη­σκεί­α και δη­μο­κρα­τί­α (Αλεξάνδρεια: Α­θή­να 2003)
 • Richard W. Bulliet, Ισλαμοχριστιανικός πολιτισμός. Μία πρόταση (Εκδόσεις του 21ου: Αθήνα 2007)
 • Susan Buck-Morss, Πέρ’ από τον τρόμο. Ισλάμ, κρι­τι­κή θεω­ρί­α και α­ρι­στε­ρά (Α­λε­ξάν­δρεια: Αθήνα 2006)
 • Rebecca Solnit, Ελπίδα μέσ’ στο σκοτάδι. Η ανέκφραστη ιστορία τής δύναμης των ανθρώπων (Εκδόσεις 8: Αθήνα 2008)
 • Charlene Spretnak, Οι χα­μέ­νες θε­ές της πρώ­ι­μης Ελ­λά­δας (Α­πό­πει­ρα: Α­θή­να 1998)
 • Peter Kingsley, Αρ­χαί­α φι­λο­σο­φί­α, μυ­στή­ρια και μα­γεί­α: ο Εμπε­δο­κλής και η πυθα­γό­ρεια παρά­δο­ση (Αρ­χέ­τυ­πο: Θεσ­σα­λο­νί­κη 2001)
 • Stanislav Grof, Η ψυ­χο­λο­γία τού μέλ­λο­ντος. Με­λέ­τες και πει­ρά­μα­τα α­πό τη σύγ­χρο­νη έ­ρευ­να για τη διεύρυν­ση της συνείδησης (Αρ­χέ­τυ­πο: Θεσ­σα­λο­νί­κη 2002)
 • Robert Layton, Ανθρωπολογί­α τής τέχνης (Εκ­δό­σεις τού 21ου: Α­θή­να 2003)
 • Adam Kuper, Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου [με την Βενετία Κάντσα] (Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2007)
 • John Dewey, Δημοκρατία και εκπαίδευση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης (Ηρόδοτος – υπό έκδοσιν).

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Φὠτης Τερζάκης. Τροχιές τού αισθητικού. Η ιστορική σύσταση μιας αισθητικής φιλοσοφίας και ο ανθρωπολογικός της ορίζοντας, Futura: Αθήνα 2007, σ. 563-566 ("Για τον Συγγραφέα").

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]