Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εξίσωση ευθείας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Παράδειγμα γραφικής παράστασης εξισώσεων ευθειών.

Στα μαθηματικά, γραμμική εξίσωσηπρωτοβάθμια εξίσωση ή εξίσωση ευθείας) είναι μία αλγεβρική εξίσωση στην οποία κάθε όρος είναι είτε σταθερός ή γινόμενο σταθερού όρου επί μίας απλής μεταβλητής (μέχρι την πρώτη δύναμή της). Για μία μεταβλητή , η εξίσωση έχει την μορφή

,

όπου είναι οι σταθεροί συντελεστές της εξίσωσης και .

Στην γενική μορφή με μεταβλητές , η εξίσωση έχει τη μορφή

,

όπου οι συντελεστές δεν είναι όλοι μηδέν.

Εξίσωση ευθείας δύο μεταβλητών

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μία μορφή εξίσωσης ευθείας δύο μεταβλητών x και y είναι

όπου m και b είναι σταθερές. Η προέλευση του ονόματος "γραμμική" προέρχεται από το γεγονός ότι το σύνολο των λύσεων μιας τέτοιας εξίσωσης σχηματίζει μια ευθεία γραμμή στο επίπεδο. Στη συγκεκριμένη εξίσωση, ο συντελεστής m καθορίζει την κλίση ή κλίση της ευθείας αυτής, καθώς και ο σταθερό όρος "b" προσδιορίζει το σημείο στο οποίο η ευθεία τέμνει τον άξονα y.

Η γενική μορφή της εξίσωσης της ευθείας είναι

,

όπου και δεν είναι συγχρόνως ίσα με το μηδέν. Η γραφική παράσταση της εξίσωσης είναι μία ευθεία γραμμή, και κάθε ευθεία γραμμή του επιπέδου μπορεί να παρασταθεί από την παραπάνω εξίσωση της ευθείας.

Εξίσωση ευθείας που δίνεται σημείο της και ο συντελεστής διεύθυνσης

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

όπου m είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας και (x0,y0) είναι ένα σημείο της.

Εξίσωση ευθείας που δίνονται δύο σημεία της

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

όπου and είναι δύο σημεία της ευθείας με . Αυτή η μορφή είναι ισοδύναμη με την παραπάνω, καθώς ο συντελεστής διεύθυνσης m δίνεται από τη σχέση

Πολική μορφή εξίσωση ευθείας

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

όπου m είναι ο συντελεστής διεύθυνσης και b ο σταθερός όρος. Όταν θ = 0 τότε δεν ορίζεται η πολική μορφή της εξίσωσης τη ευθείας. Η εξίσωση μπορεί να πάρει τη μορφή:

Ειδικές περιπτώσεις

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτή η μορφή παράγεται από τη γενική μορφή της εξίσωσης της ευθείας όταν A = 0 και B = 1. Η γραφική της παράσταση είναι μια οριζόντια ευθεία (παράλληλη με τον άξονα x) που τέμνει το άξονα y στο b.

Αυτή η μορφή παράγεται από τη γενική μορφή της εξίσωσης της ευθείας όταν A = 1 και B = 0. Η γραφική της παράσταση είναι μια κατακόρυφη ευθεία (παράλληλη με τον άξονα y) που τέμνει το άξονα x στο a. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας δεν ορίζεται.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]