Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Τα αντιγόνα που ενεργοποιούν τα Β κύτταρα με τη βοήθεια των Τ-κυττάρων είναι γνωστά ως αντιγόνα εξαρτώμενα από Τ κύτταρα (TD) και περιλαμβάνουν ξένες πρωτεΐνες.<ref name=":0" /> Ονομάζονται έτσι επειδή δεν είναι σε θέση να προκαλέσουν χυμική αντίδραση σε οργανισμούς που στερούνται Τ κυττάρων.<ref name=":0" /> Οι αποκρίσεις των Β κυττάρων σε αυτά τα αντιγόνα διαρκούν πολλές ημέρες, αν και τα αντισώματα που δημιουργούνται έχουν μεγαλύτερη συγγένεια και είναι πιο λειτουργικά πολυχρηστικά από αυτά που δημιουργούνται από ανεξάρτητη ενεργοποίηση των Τ κυττάρων<ref name=":0" />
 
Μόλις ένα BCR (υποδοχέας Β κυττάρων) δεσμεύσει ένα αντιγόνο TD, το αντιγόνο μεταφέρεται στο Β κύτταρο μέσω ενδοκυττάρωσης από υποδοχείς, υποβάθμισης και παρουσίασης στα Τ κύτταρα ως πεπτιδικά τεμάχια σε σύμπλοκο με MHC (μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας)-II μόρια στην κυτταρική μεμβράνη.<ref>{{Cite journal|title = Pathways of Antigen Processing|journal = Annual Review of Immunology|date = 2013-01-01|pmc = 4026165|pmid = 23298205|pages = 443–473|volume = 31|issue = 1|doi = 10.1146/annurev-immunol-032712-095910|first1 = Janice S.|last1 = Blum|first2 = Pamela A.|last2 = Wearsch|first3 = Peter|last3 = Cresswell}}</ref> Τα βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>H</sub>), συνήθως θυλακοειδή βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>FH</sub>) αναγνωρίζουν και δεσμεύουν αυτά τα σύμπλοκα MHC-II-πεπτιδίου μέσω των υποδοχέων Τ κυττάρων (TCR).<ref name=":9">{{Cite journal|title = A brief history of T cell help to B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|pmc = 4414089|pmid = 25677493|volume = 15|issue = 3|pages = 185–9|doi = 10.1038/nri3803|first = Shane|last = Crotty}}</ref> Μετά τη δέσμευση του TCR-MHC-II-πεπτιδίου, τα Τ κύτταρα εκφράζουν την επιφανειακή πρωτεΐνη CD40L καθώς και κυτοκίνες όπως IL-4 και IL-21.<ref name=":9" /> Το CD40L χρησιμεύει ως απαραίτητος συνδιεγερτικός παράγοντας για την ενεργοποίηση των Β κυττάρων συνδέοντας τον υποδοχέα της επιφάνειας των Β κυττάρων CD40, ο οποίος προάγει τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων, την εναλλαγή τάξης της ανοσοσφαιρίνης, και τη σωματική υπερμετάλλαξη και διατηρεί την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των Τ κυττάρων.<ref name=":0" /> Οι προερχόμενες κυτοκίνες από τα Τ κύτταρα που δεσμεύονται από τους υποδοχείς κυτοκινών των Β κυττάρων προάγουν επίσης τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων, την αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και τη σωματική υπερμετάλλαξη, καθώς και τη διαφοροποίηση.<ref name=":9" /> Αφού τα κύτταρα Β λάβουν αυτά τα σήματα, θεωρούνται ενεργοποιημένα.<ref name=":9" /> [[File:T-dependent B cell activation.png|thumb|Τ-εξαρτώμενη ενεργοποίηση Β κυττάρων]]
Μόλις ένα BCR δεσμεύσει ένα αντιγόνο TD, το αντιγόνο μεταφέρεται στο Β κύτταρο μέσω [[ενδοκυττάρωση που προκαλείται από υποδοχείς]], [[πρωτεόλυση | υποβαθμίστηκε]] και παρουσιάζεται στα Τ κύτταρα ως πεπτιδικά τεμάχια σε σύμπλοκο με [[κλάση MHC II | MHC-II μόρια]] στην κυτταρική μεμβράνη.
Once a BCR binds a TD antigen, the antigen is taken up into the B cell through [[receptor-mediated endocytosis]], [[Proteolysis|degraded]], and presented to T cells as peptide pieces in complex with [[MHC class II|MHC-II molecules]] on the cell membrane.<ref>{{Cite journal|title = Pathways of Antigen Processing|journal = Annual Review of Immunology|date = 2013-01-01|pmc = 4026165|pmid = 23298205|pages = 443–473|volume = 31|issue = 1|doi = 10.1146/annurev-immunol-032712-095910|first1 = Janice S.|last1 = Blum|first2 = Pamela A.|last2 = Wearsch|first3 = Peter|last3 = Cresswell}}</ref> [[T helper cell | T helper (T <sub> H </sub>) cells]], συνήθως [[Follicular B helper T cells | follicular T helper T (T <sub> FH </sub>) κύτταρα]] αναγνωρίζουν και δεσμεύουν αυτά τα σύμπλοκα MHC-II-πεπτιδίου μέσω του [[υποδοχέα Τ κυττάρων | υποδοχέων Τ κυττάρων (TCR)]].
[[T helper cell|T helper (T<sub>H</sub>) cells]], typically [[Follicular B helper T cells|follicular T helper (T<sub>FH</sub>) cells]] recognize and bind these MHC-II-peptide complexes through their [[T cell receptor|T cell receptor (TCR)]].<ref name=":9">{{Cite journal|title = A brief history of T cell help to B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|pmc = 4414089|pmid = 25677493|volume = 15|issue = 3|pages = 185–9|doi = 10.1038/nri3803|first = Shane|last = Crotty}}</ref> Μετά τη δέσμευση του πεπτιδίου TCR-MHC-II, τα Τ κύτταρα εκφράζουν την επιφανειακή πρωτεΐνη [[CD154 | CD40L]] καθώς και κυτοκίνες όπως [[Interleukin 4 | IL-4]] και [[Interleukin 21 | IL-21]].
Following TCR-MHC-II-peptide binding, T cells express the surface protein [[CD154|CD40L]] as well as cytokines such as [[Interleukin 4|IL-4]] and [[Interleukin 21|IL-21]].<ref name=":9" /> Το CD40L χρησιμεύει ως απαραίτητος συν-διεγερτικός παράγοντας για την ενεργοποίηση των Β κυττάρων συνδέοντας τον υποδοχέα της επιφάνειας των Β κυττάρων [[CD40 (πρωτεΐνη) | CD40]], ο οποίος προάγει τα Β κύτταρα [[Κυτταρική ανάπτυξη | πολλαπλασιασμός]], [[εναλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης] ], και [[σωματική υπερμετάλλαξη]] καθώς και διατηρεί την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των Τ κυττάρων.
CD40L serves as a necessary co-stimulatory factor for B cell activation by binding the B cell surface receptor [[CD40 (protein)|CD40]], which promotes B cell [[Cell growth|proliferation]], [[immunoglobulin class switching]], and [[somatic hypermutation]] as well as sustains T cell growth and differentiation.<ref name=":0" /> Οι κυτοκίνες που προέρχονται από τα Τ κύτταρα που δεσμεύονται από τα κύτταρα Β [[υποδοχέας κυτοκίνης] προάγουν επίσης τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων, την αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και τη σωματική υπερμετάλλαξη, καθώς και τη διαφοροποίηση.
T cell-derived cytokines bound by B cell [[cytokine receptor]]s also promote B cell proliferation, immunoglobulin class switching, and somatic hypermutation as well as guide differentiation.<ref name=":9" /> Αφού τα κύτταρα Β λάβουν αυτά τα σήματα, θεωρούνται ενεργοποιημένα.
After B cells receive these signals, they are considered activated.<ref name=":9" /> [[File:T-dependent B cell activation.png|thumb|Τ-εξαρτώμενη ενεργοποίηση Β κυττάρων
T-dependent B cell activation]]
 
Μόλις ενεργοποιηθούν, τα Β κύτταρα συμμετέχουν σε μια διαδικασία διαφοροποίησης δύο σταδίων που αποδίδει τόσο πλασμαβλάστες βραχείας διάρκειας για άμεση προστασία όσο και μακροχρόνια κύτταρα πλάσματος και Β κύτταρα μνήμης για επίμονη προστασία.

Μενού πλοήγησης