Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης παρέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχειρίζονται οι οργανισμοί αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης περιλαμβάνουν τρεις βασικές πηγές: ανθρώπους ,τεχνολογία και πληροφορία. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης είναι διακριτά από τα άλλα [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system [πληροφοριακά συστήματα]] τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση λειτουργικών λειτουργιών στον οργανισμό. Ακαδημαϊκά, ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί στην ομάδα των μεθόδων διαχείρισης πληροφοριών που είναι συνδεδεμένες με την αυτοματοποίηση ή στηρίζουν την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, π.χ. [http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system[σύστημα συστήματα υποστήριξηυποστήριξης λήψης αποφάσεων]], [http://en.wikipedia.org/wiki/Expert_systemΈμπειρα συστήματα ειδικά συστήματα] και [http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system[Συστήματα υποστήριξης διοίκησης ειδικά πληροφορικά συστήματα]].
 
==Γενικά==
Αρχικά σε επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς ,ο εσωτερικός έλεγχος γινόταν χειροκίνητα και μόνο περιοδικά ως παράγωγο του λογιστικού συστήματος και με κάποιες πρόσθετες στατιστικές έδινε πληροφορίες για την απόδοση της διαχείρισης καθυστερημένα και περιορισμένα. Τα δεδομένα οργανώνονταν με μη αυτόματο τρόπο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισμού. Με την ανάπτυξη της πληροφορικής , η πληροφορία άρχισε να διαχωρίζεται από τα δεδομένα και αναπτύχθηκαν συστήματα για την παραγωγή και την οργάνωση λήψεων ,περιλήψεων ,σχέσεων και γενικεύσεων βασισμένων στα δεδομένα.
 
Οι πρώιμοι επιχειρησιακοί υπολογιστές χρησιμοποιούνταν για απλές λειτουργίες όπως παρακολούθηση πωλήσεων ή δεδομένα μισθολογίου , με λίγες λεπτομέρειες και μικρή δομή. Με τον χρόνο , αυτές οι [http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_application [υπολογιστικές εφαρμογές]] έγιναν περισσότερο περίπλοκες, η [http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage[Μνήμη υπολογιστή δυνατότητα αποθήκευσης]] [[Hardware|υλικού]] μεγάλωσε και η τεχνολογία αναπτύχτηκε για να ενώσει τις προηγουμένως «[http://en.wikipedia.org/wiki/Islands_of_automation απομονωμένες» εφαρμογές. Όσο περισσότερα δεδομένα αποθηκεύονταν και συνδέονταν , ο ι μαναγετζερς ζητούσαν περισσότερες λεπτομέρειες καθώς επίσης και περισσότερες λήψεις με στόχο τη δημιουργία ολόκληρων διαχειριστικών αναφορών από τα πρώτα αποθηκευμένα δεδομένα. Ο όρος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης («ΠΣΔ») προέκυψε για να περιγράψει τέτοιες εφαρμογές που παρέχουν στους μανατζερς πληροφορίες για πωλήσεις, αποθέματα και άλλα δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση της επιχείρησης. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως σε ένας μεγάλο αριθμό περιβαλλόντων και περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε): [[Σύστημα [http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_systemsυποστήριξης λήψης αποφάσεων συστήματα λήψης αποφάσεων]],[http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_management ''πόρων] και [http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management εφαρμογών διαχείρισης ανθρώπων]'', [http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning ''επιχειρησιακού προγραμματισμού πόρων]'',[http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_performance_management ''επιχειρησιακής διαχείρισης απόδοσης]'',[http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management ''διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας]'', ,[http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management[Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων|διαχείριση πελατειακών σχέσεων]], [[Project_managementΔιοίκηση και Διαχείριση Έργου|διοίκησης έργων]] και εφαρμογών ανάκτησης δεδομένων.
 
Ένα επιτυχημένο ΠΣΔ υποστηρίζει τα μακροπρόθεσμα πλάνα μία επιχείρησης, προσφέροντας αναφορές(reports) βασισμένα σε αναλύσεις απόδοσης σε κρίσιμους τομείς των πλάνων, με βρόγχους ανατροφοδότησης που χρησιμεύουν σε όλους τους τομείς της επιχείρησης , συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων και των τμημάτων εκπαίδευσης. Τα ΠΣΔ όχι μόνο υποδεικνύουν πως γίνονται τα πράγματα, αλλά γιατί και που η απόδοση δεν είναι η επιθυμητή. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την απόδοση κέντρων δαπανών και έργων με λεπτομέρειες επαρκείς να δείξουν την ατομική ευθύνη.
==Τύποι==
Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών ειδικεύονται σε συγκεκριμένους εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, τομείς των επιχειρήσεων ή υποδομών διαχείρισης.
*Τα ''Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(ΠΣΔ)'' παράγουν σταθερά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές βασισμένες σε δεδομένα εξαγμένα και συνοψισμένα από τα οικεία [http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_processing_systems ''συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών]'' της επιχείρησης σε μεσαίου επιπέδου διαχειριστές για να δουν και να διορθώσουν δομημένα και ημιδομημένα προβλήματα λήψης αποφάσεων.
*Τα ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system[Σύστημα Συστήματαυποστήριξης Υποστήριξηςλήψης Λήψης Αποφάσεωναποφάσεων]]'' είναι υπολογιστικά προγράμματα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από μεσαίους διαχειριστές για να συλλέξουν πληροφορίες από ένα μεγάλο εύρος πηγών με στόχο την υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων.
*Τα [[Executive_information_system|''Ειδικά Πληροφορικά Συστήματα'']] είναι ένα εργαλείο αναφορών που προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε περιληπτικές αναφορές που εξάγονται από όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της επιχείρησης όπως λογιστική, ανθρώπινο δυναμικό κ.α..
*Τα ''[[Marketing_information_system|''Πληροφοριακά Συστήματα Marketing]]'']] είναι ΠΣΔ σχεδιασμένα ειδικά για να διαχειρίζονται το τομέα [[Marketing|marketingΜάρκετινγκ]] των επιχειρήσεων.
*Τα ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Office_automationΑυτοματισμός γραφείου Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου]'' υποστηρίζουν την επικοινωνία και την παραγωγικότητα στην επιχείρηση αυτοματοποιώντας την ροή της εργασίας και ελαχιστοποιώντας τα σημεία συμφόρησης.Τα συστήματα αυτοματισμού γραφείου μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης
 
==Πλεονεκτήματα==
Παρακάτω παραθέτονται κάποια από τα πλεονεκτήματα που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση διαφόρων τύπων ΠΣΔ.
*Η επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της λόγω των αναφορών εσόδων, της επίδοσης των εργαζομένων κ.α.. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιώσει τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες της.
*Δίνει μία γενική εικόνα της επιχείρησης και λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και προγραμματισμού.
*Η διαθεσιμότητα των δεδομένων των πελατών και η ανάδραση (feedback) βοηθούν την επιχείρηση να οργανώνει τις επιχειρησιακές της διαδικασίες με βάσει τις ανάγκες του πελάτη. Η αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων των πελατών βοηθά την επιχείρηση στο να κάνει άμεσες δραστηριότητες σε marketing και προώθηση
*Τα ''Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων'' βοηθούν την επιχείρηση να διαχειριστεί τις σχέσεις της με δυνητικούς και τωρινούς πελάτες , συνεργάτες της επιχείρησης στον τομέα του marketing , των πωλήσεων και των υπηρεσιών.
*Τα ''Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης'' βοηθούν τους οργανισμούς στην διευκόλυνση της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης , ανάκτησης και μετάδοσης γνώσης .Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έγγραφα , λογιστικές αναφορές και μη καταγραμμένες διαδικασίες , πρακτικές και δεξιότητες.
 
 
==Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων==
 
==Δείτε Επίσης==
* [[Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας]]
* [[Bachelor of Computer Information Systems]]
* [[ComputingΔιοίκηση]]
* [[Εξόρυξη δεδομένων]]
* [[Management]]
* [[Διοίκηση Επιχειρησιακής Απόδοσης]]
* [[Business intelligence]]
* [[Διαχείριση Γνώσης]]
* [[Business performance management]]
* [[Business rule]]
* [[Data mining]]
* [[Predictive analytics]]
* [[Purchase order request]]
* [[Enterprise architecture]]
* [[Enterprise planning systems]]
* [[Corporate governance of information technology]]
* [[Knowledge management]]
* [[Management by objectives]]
* [[Online analytical processing]]
* [[Online office suite]]
* [[Information technology]]
* [[Real-time marketing]]
 
==Σχετικά links==
* [http://www.chris-kimble.com/Courses/mis/mis_links.html MIS links] ([[University_of_York|University of York]])
* [http://www.chris-kimble.com/Research/Executive-Information-Systems.html Executive Information Systems: Minimising the risk of development]
 
[[Κατηγορία:Πληροφοριακά συστήματα]]
 
[[ar:نظم المعلومات الإدارية]]
[[cs:Manažerský informační systém]]
[[de:Management-Informationssystem]]
[[en:Management information system]]
[[es:Sistemas de información gerencial]]
[[fa:سیستم اطلاعاتی مدیریتی]]
[[fr:Management du système d'information]]
[[ko:경영 정보 시스템]]
[[hi:प्रबंधन सूचना प्रणाली]]
[[id:Sistem informasi manajemen]]
[[he:מערכת מידע ניהולי]]
[[nl:Facilitair management informatie systeem]]
[[ja:経営情報システム]]
[[pl:Management Information System]]
[[pt:Sistema de informação de gestão]]
[[sk:Manažérsky informačný systém]]
[[ta:நிர்வாக தகவல் அமைப்புகள்]]
[[th:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ]]
[[tr:Yönetim bilişim sistemi]]
[[vi:Hệ thống thông tin quản lý]]
[[zh:管理信息系统]]
2.586

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης