Ανάπτυξη Νέων Ιδεών & Πειραματισμού

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Ανάπτυξη Νέων Ιδεών & Πειραματισμού ή Concept Development & Experimentation (CD&E) είναι η εφαρμογή των δομών της πειραματικής επιστήμης για την ανάπτυξη των απαιτούμενων στρατιωτικών δυνατοτήτων που θα αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας. Αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της διαδικασίας μετασχηματισμού των ενόπλων δυνάμεων, σε παρόμοιο επίπεδο με τη δικτυοκεντρική οργάνωση των επιχειρήσεων Networked Enabled Capability (NEC) και τη μεθοδολογία Effects Based Approach to Operations (EBAO) σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Το CD&E αποτελεί μία προνοητική διαδικασία για την αξιολόγηση και ανάπτυξη νέων ιδεών/δυνατοτήτων, με επιχειρησιακά οφέλη για τις ένοπλες δυνάμεις, πριν από την εκτεταμένη δέσμευση πόρων. Ειδικότερα, αποτελεί διαδικασία προσδιορισμού της βέλτιστης λύσης όχι μόνο από τεχνολογικής πλευράς, αλλά επίσης και για τις πιθανές λύσεις σε προκλήσεις που αφορούν δόγματα, επιχειρησιακά σχέδια, οργάνωση, εκπαίδευση, υλικό/εξοπλισμό/μέσα, προσωπικό, ηγετικές ικανότητες, υποδομές και διαλειτουργικότητα, για την απόκτηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων που θα προάγουν την αποτελεσματικότητα των των μελλοντικών επιχειρήσεων. Το CD&E αποτελεί έναν τρόπο σκέψης για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, πριν από την οποιαδήποτε δαπάνη χρημάτων. Επομένως, μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων και βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων.

Αναπτύσσοντας και καθορίζοντας νέες ιδέες προσανατολισμένες στο μέλλον, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

 • Έλεγχος της εγκυρότητας και σκοπιμότητας των νέων ιδεών.
 • Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων άλλων μελετών και πειραμάτων που έχουν ήδη διεξαχθεί.
 • Εξοικονόμηση πόρων και την αποφυγή επικαλύψεων.

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη διαλειτουργικότητα και στις αυξημένες δυνατότητες από τις αναδυόμενες ιδέες θα πρέπει να προσδιορίζονται από κάποια διαδικασία και να αξιοποιούνται κατάλληλα.

Ο αρχικός στόχος του CD & E είναι η αναγνώριση των δυνατοτήτων μίας καινοτόμου ιδέας σε πρώιμο στάδιο, η εκτίμηση της συνάφειας με τις ένοπλες δυνάμεις (απόρροια της στρατιωτικής στρατηγικής), η εξέταση της σκοπιμότητας και η μελέτη της αποτελεσματικότητάς της.

Η ανάπτυξη νέων ιδεών είναι ευρεία και μερικές φορές ασαφής, ενώ θα πρέπει να εξετάζεται από ομάδες εμπειρογνωμόνων και ατόμων με δημιουργικό δυναμικό σε μια λογική διαδικασία. Αυτές οι ιδέες μπορούν να προέλθουν από διάφορες πηγές: π.χ. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βιομηχανία, οργανώσεις ή στρατιωτικούς εταίρους. Μπορούν να προκύψουν από επιτελικές διαδικασίες, επιχειρησιακή εμπειρία, τυποποιημένες αναλυτικές εργασίες ή δημοσιευμένες προτάσεις. Αν και δεν πρέπει να υπάρχουν όρια για τα είδη των ιδεών που εισέρχονται στην διαδικασία ανάπτυξης νέων ιδεών, μπορεί να προτιμώνται στην πράξη κάποιες διαισθητικά απλούστερες. Συνήθως, οι υποσχόμενες ιδέες με ευρύτερο πεδίο διερευνώνται και επεξεργάζονται μέσω εργαστηρίων και μεγαλύτερων σεμιναρίων μέχρι το σημείο όπου σχηματίζονται πιο ώριμες ιδέες. Οι ιδέες αυτές, συζητώνται ακόμη περισσότερο σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας και εφόσον γίνουν αποδεκτές ακολούθως υποβάλλονται για την πειραματική διαδικασία.

Τύποι πειραμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γενικά, υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι πειραμάτων:

 • Πειράματα διαπίστωσης/ανακάλυψης, τα οποία αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το υπό εξέταση πρόβλημα. Αφορούν στην εξερεύνηση του άγνωστου, δηλαδή σε ιδέες που δεν έχουν δοκιμαστεί κατά το παρελθόν. Συνήθως, διεξάγονται στα αρχικά στάδια διερεύνησης μίας νέας ιδέας ή σε περίπτωση μη-αναμενόμενης εξέλιξης σε κάποιο διεξαγόμενο πείραμα.
 • Πειράματα υπόθεσης, τα οποία επικυρώνουν/επαληθευουν ή όχι κάποια συγκεκριμένη υπόθέση/άποψη (αποδεικνύουν την ισχύ ή όχι της υπόθεσης και προσδιορίζουν τα όρια αυτής). Αφορούν στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος (cause & effect). Συνήθως, εφαρμόζονται στα τελικά στάδια προσδιορισμού/επιλογής λύσεων.
 • Πειράματα επίδειξης ή επικύρωσης, τα οποία παρέχουν μία διορατική γνώση σχετικά με την υλοποίηση κάποιας ιδέας, επικυρώνοντας αυτό που αναμένεται ότι είναι σωστό (μία γνωστή αλήθεια). Μπορεί να αφορούν στην επίδειξη κάποιας ιδέας/αντικειμένου στο ευρύτερο κοινό (education). Συνήθως, εφαρμόζονται στα τελικά στάδια ανάπτυξης μίας ιδέας.

Με την επικύρωση και την αποδοχή τους, οι νέες ιδέες υιοθετούνται από τους στρατιωτικούς οργανισμούς, μέσω των διαδικασιών ανάπτυξης δογμάτων και δυνατοτήτων.

Διαδικασία ανάπτυξης νέων ιδεών και δυνατοτήτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κάθε νέα ιδέα υποβάλλεται σε κάποιο ειδικό για το σκοπό αυτό κέντρο υποδοχής ιδεών. Οι πηγές μπορεί να είναι εντός ή και εκτός των ενόπλων δυνάμεων (βιομηχανία, ινστιτούτα, οργανισμοί, κτλ). Διεξάγεται μία αρχική αξιολόγηση. Μία ομάδα εργασίας αναπτύσσει συντονισμένη πρόταση. Σε υψηλότερο επίπεδο αποφασίζεται η ανάπτυξη της ιδέας. Για την απόφαση αυτή, απαιτείται ένα σχέδιο προγράμματος που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Περιγραφή προβλήματος. Αφορά στην ανάπτυξη μίας δυνατότητας που θεωρείται αναγκαία, καθόσον έχει εκτιμηθεί ότι καλύπτει διαπιστωμένα επιχειρησιακά κενά, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη την ανάλυση του περιβάλλοντος.
 • Καθορισμός/περιγραφή των επιθυμητών τελικών αποτελεσμάτων (outomes).
 • Καθορισμός/περιγραφή των αντικειμενικών σκοπών (objectives) που επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και περιγραφή του προτεινόμενου πλαισίου της νέας ιδέας.
 • Καθορισμός των προϊόντων (products) που θα προκύψουν από τον πειραματισμό κατά την ανάπτυξη της διαδικασίας, για τους ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Σχεδίαση και εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και εκτίμηση κινδύνων και απαιτούμενων πόρων.

Μετά την έγκριση του σχεδίου του προγράμματος ακολουθεί η έκδοση των οδηγιών ανάπτυξης του έργου από το Υπουργείο Άμυνας. Η ανάπτυξη του έργου υποστηρίζεται από πειραματισμό. Τα διαφόρων μορφών πειράματα διεξάγονται κάτω από επιστημονικούς όρους, και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για αναθεώρηση του σχεδιασμού στα διάφορα στάδια ανάπτυξης. Όποτε είναι δυνατόν, τα πειράματα CD & E θα πρέπει να υποστηρίζονται από συστήματα και μεθόδους προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων και κατ' επέκταση οι υπό ανάπτυξη ιδέες αξιολογούνται τόσο ποιοτικά όσο και στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος. Εφόσον υπάρχει αρνητική αξιολόγηση μετά από κάποια φάση ανάπτυξης επιβάλλεται να διακοπεί εγκαίρως η χρηματοδότηση και να αποφευχθεί η περαιτέρω σπατάλη πόρων και χρόνου.

Μέθοδοι προσομοίωσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Δομημένη προσομοίωση.
 • Αναλυτικά πολεμικά παίγνια.
 • Προσομοίωση με ανθρώπινη παρέμβαση.
 • Προσομοίωση πραγματικού πεδίου.

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • NATO Code of Best Practice for C2 Assessment, DoD Command & Control Research Program (CCRP) Publication Series, Revised 2002 ([1])
 • Code of Best Practice "Experimentation", DoD Command & Control Research Program (CCRP) Publication Series, Alberts, David S., Hayes, Richard E, July 2002 ([2])
 • Code of Best Practice "Campaigns of Experimentation", DoD Command & Control Research Program (CCRP) Publication Series, Alberts, David S., Hayes, Richard E, March 2005 ([3])
 • Guide for Understanding and Implementing Defense Experimentation (GUIDEx), The Technical Cooperation Program (TTCP), Version 1.1 February 2006, ([4]) GUIDEx Book ([5]) GUIDEx Pocketbook ([6]) GUIDEx Triptych ([7])

Εξωτερικοί δεσμοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • ΓΕΕΘΑ/ΚΕΜΕΤ ([10])