Ύμνος της Δημοκρατίας της Αντιγκέας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Ύμνος της Δημοκρατίας της Αντιγκέας είναι ο εθνικός ύμνος στην Αντιγκέα, που αποτελεί ομοσπονδιακό υποκείμενο στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι στίχοι είναι του Ισχάκ Μασμπάς και η μουσική του Ουμάρ Τχαμπιζίμοφ (19191998). Το άσμα εγκρίθηκε ως εθνικός ύμνος με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αντιγκέας στις 25 Μαρτίου του 1992. Επρόκειτο για μια από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε η νεοσύστατη δημοκρατία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.[1][2]

Στίχοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στη γλώσσα της Αντιγκέας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικά
Λατινική γραφή
Φωνητική μεταγραφή
(ΔΦΑ)

I
Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыlоу щэрэl.

Ежьу:
Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
𝄆 Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъы хъишъэр фэlуат. 𝄇

II
Дунаим ичlыпlэ шlагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялlыгъэ-шlагъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Ежьу

III
Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ушъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Ежьу

IV
Тэ тыщыlэфэ – егъашlэмъ –
Тичlыгоу тыгур щlэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт.

Ежьу[3][4]

I
Tixæghægu khasæu tigupsær
Adygæ čhyguŝ, teræh,
Zy byn-unaghou łæpqybær
Śyzæguryhou śæræh.

Eźu:
Šhum fakhu, łykhuat,
Respublikæu tiunæ dax.
Eghæxhu, zyhat,
𝄆 Respublikæu tigughæ łag –
Uiłæpqy xhiŝær fæhuat. 𝄇

II
Dunaim ičhyphæ šhaghor
Naħyẑmæ tæ qytfyxax,
Axæmæ jalhyghæ-šhaghæ
Lhæšhæghumæ qyxæhæpax.

Eźu

III
Ħazabmæ uaxæmytyźæu
Uityghæ næfi uŝħaśyt.
Rossiem zykhæ uśyśæu
Aś gukhi uśyŝħafit.

Eźu

IV
Tæ tyśyhæfæ – eghašhæm –
Tičhygou tygur śhæśt.
Tiuaŝui, tyghi bæghašhæ
Tfæxhou tikhasæu tihæśt.

Eźu

1
[tixaʁaɡʷ tʃʼaːsaw tiɡʷəpsar]
[aːdəɣa tʂʼəgʷəʂ ǀ tajraʔ ‖]
[zə bən wənaːʁʷaw ɬapqəbar]
[ɕəzaɡʷərəʔʷaw ɕaraʔ ‖]

[jaʑʷ]
[ʃʷʼəm faːkʷʼ ǀ ɬəkʷʼaːt ǀ]
[rʲespublikaw tiwəna daːx ‖]
[jaʁaχʷ ǀ zəʔaːt ǀ]
𝄆 [rʲespublikaw tigʷəʁa ɬaːɣ ǀ]
[wiɬapqə χiʂar faʔwaːt ‖] 𝄇

2
[dunaːjəm jətʂʼəp’a ʃʼaːʁʷar]
[naːħəʐma ta qətfəxaːx ǀ]
[aːxama jaːɬʼəʁa ʃʼaːʁa]
[ɬʼaʃʼaːʁʷəma qəzaʔapaːx ‖]

[jaʑʷ]

3
[ħaːzaːbma waːxamətəʑaw]
[witəʁa nafəj wəʂhaːɕət ‖]
[rʷasːijam zətʃ’a wəɕəɕaw]
[aɕ gʷətʃ’əj wəɕəʂhaːfit ‖]

[jaʑʷ]

4
[ta təɕəʔafa ǀ jaʁaːʃ’am ǀ]
[titʂ’əgʷaw təgʷər ɕ’aɕt ‖]
[tiwaːʂʷi ǀ təʁəj baʁaːʃ’a]
[tfaχʷaw titʃ’aːsaw tiʔaɕt ‖]

[jaʑʷ]

Ελληνική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γη της Αντιγκέας – αγαπημένη καρδιά της χώρας,
Η ψυχή μας – ας ζει, –
ας υπάρχει πάντα ομόνοια
στην ενωμένη οικογένεια των εθνών.
Ρεφρέν:
Πήγαινε στο (δρόμο του) καλού, προχώρα πιο μακριά,
Δημοκρατία – (είσαι) το χαρούμενό μας σπίτι.
Άπλωσε τις φτερούγες σου διάπλατα,
Δημοκρατία – το μεγαλεπήβολο όνειρό μας.
Πολλαπλασίασε τη δόξα των ανθρώπων σου.
Ένα από τα καλύτερη μέρη στον κόσμο
Το διάλεξαν οι πρόγονοί μας για εμάς,
Η δύναμή τους, το θάρρος τους
Εδώ και αιώνες μεταφέρονται από τον ένα στον άλλο.
Ρεφρέν
Όλα τα φορτία σου είναι πίσω,
Και ο ήλιος είναι πάνω από εσένα.
Εσύ – κομμάτι της δοξασμένης Ρωσίας,
Που είσαι στην καρδιά της είσαι ελεύθερη.
Ρεφρέν
Ενώ ζούμε – αιώνια
Η Γη θα είναι στην καρδιά μας.
Επίσης αιώνια θα είνα για μας
Ο ήλιος και ο ουρανός μαζί της πατρίδας μας.
Ρεφρέν

Στα ρωσικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυριλλικά
Λατινική γραφή
Φωνητική μεταγραφή
(ΔΦΑ)

I
Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она.

Припев:
Солнечный край,
Республика — наш общий дом.
Крылья взметай,
𝄆 Республика, крепни трудом,
Светлая наша мечта. 𝄇

II
Предками выбрано было
Дивное место для нас,
Мужество, мудрость и силу
Дал нам от дедов Кавказ.

Припев

III
Гордо с душою свободной,
Вместе с Россией иди,
Солнце твоё над тобою,
Бури невзгод позади.

Припев

IV
Небо родное и нивы
Будут навеки в сердцах,
Будут для нас, пока живы,
В нашей судьбе и делах.

Припев[5]

I
Slavjsä, živi, Adygeja,
Milaja serdcu strana.
Naši narody sogrela
Dobrym soglasjem ona.

Pripev:
Solnečnyj kraj,
Respublika — naš obçij dom.
Kryljä vzmetaj,
𝄆 Respublika, krepni trudom,
Svetlaja naša mečta. 𝄇

II
Predkami vybrano bylo
Divnoje mesto dlä nas,
Mužestvo, mudrostj i silu
Dal nam ot dedov Kavkaz.

Pripev

III
Gordo s dušoju svobodnoj,
Vmeste s Rossijej idi,
Solnce tvojo nad toboju,
Buri nevzgod pozadi.

Pripev

IV
Nebo rodnoje i nivy
Budut naveki v serdcah,
Budut dlä nas, poka živy,
V našej sudjbe i delah.

Pripev

1
[ˈslafʲsʲə ǀ ʐɨˈvʲi ǀ ɐdɨˈɡʲejə ǀ]
[ˈmʲiləjə ˈsʲertsʊ strɐˈna ‖]
[ˈnaʂɨ nɐˈrodɨ sɐˈɡrʲelə]
[ˈdobrɨm sɐˈɡlasʲjɪm ɐˈna ‖]

[prʲɪˈpʲef]
[solnʲɪtɕnɨj ˈkraj ǀ]
[rʲɪsˈpublʲɪkə ǀ ˈnaʂ ˈopɕːɪj ˈdom ‖]
[krɨlʲjə vzmʲɪˈtaj ǀ]
𝄆 [rʲɪsˈpublʲɪkə ǀ ˈkrʲepnʲɪ trʊˈdom ǀ]
[svʲetləjə ˈnaʂə mʲɪtɕˈta ‖] 𝄇

2
[ˈprʲetkəmʲɪ ˈvɨbrənə ˈbɨlə]
[ˈdʲivnəjə ˈmʲestə dlʲɪ ˈnas ǀ]
[ˈmuʐɨstvə ǀ ˈmudrəsʲtʲ ˈi ˈsʲilʊ]
[ˈdal ˈnam ɐd‿ˈdʲedəf kɐfˈkas ‖]

[prʲɪˈpʲef]

3
[ˈgordə z‿dʊˈʂojʊ svɐbˈodnəj ǀ]
[ˈvmʲesʲtʲɪ s‿rɐˈsʲijɪj ɪˈdʲi ǀ]
[ˈsontsɪ tvɐˈjɵ nət‿tɐˈbojʊ ǀ]
[ˈburʲɪ nʲɪvzˈɡot pəzɐˈdʲi ‖]

[prʲɪˈpʲef]

4
[ˈnʲebə rɐdˈnojə ˈi ˈnʲivɨ]
[ˈbudʊt nɐˈvʲekʲɪ f‿sʲɪrˈtsax ǀ]
[ˈbudʊt dlʲɪ ˈnas ǀ pɐˈka ˈʐɨvɨ ǀ]
[v‿ˈnaʂɨj sʊdʲˈbʲe ˈi dʲɪˈlax ‖]

[prʲɪˈpʲef]

Στα αγγλικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Prosper and live, Adygea,
My dear beloved country.
Our peoples have warmed thee
By harmonious amity.
Chorus:
Oh sunny kray,
Republic – our rich soil.
Let us soar high,
𝄆 Republic, steadfast through toil,
'Tis where our dreams shall fly. 𝄇
Chosen by our forebears
A wonderful place for us.
Courage, wisdom and strength
Given by fathers of Kavkaz.
Chorus
With a soul honoured and free,
That goeth along with Russia,
Thy sun floateth above thee,
Storms of hardships are washed away.
Chorus
Thy native sky and thy cornfields
Shall stay fore'er in our hearts
'Long as they live thus shall e'er be
Within our deeds and destiny.
Chorus

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. http://www.adygheya.ru/ady/about/symbols/ Αρχειοθετήθηκε 2020-06-13 στο Wayback Machine. Тамыгъ. Адыгэ Республикэр.
  2. http://www.cultin.ru/singles-gimn-adygei
  3. http://xn--80ac8b0c.xn--p1ai/www/%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B1.%D1%80%D1%84/images/articles_blocks/69466.pdf адыгэ республикэм икъэралыгъо тамыгъэхэр - АРЮБ. 2016.
  4. http://www.adygvoice.ru/wp/къэралыгъо-тамыгъэхэр/ Къэралыгъо тамыгъэхэр. Адыгэ Макъ. 2016-04-25.
  5. http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=89 Государственные символы России » Символы субъектов РФ » Республика Адыгея. Simvolika.rsl.ru.
CC-BY-SA
Μετάφραση
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Hymn of Adygea της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).